Evaluacija tretmana

Naziv
Evaluacija tretmana
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
51237
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s općim pojmovima u području evaluacije psihosocijalnih intervencija; razumijevanje svrhe i stjecanje vještina provedbe evaluacijskih postupaka, tumačenja evaluacijskih nalaza kao i mogućnosti njihove praktične primjenjivosti.
Sadržaj
 1. Osnovni pojmovi u evaluaciji tretmana, teorijsko značenje evaluacije programa;
 2. Priroda i vrste psihosocijalnih intervencija te smisao njihove evaluacije;
 3. Specifičnosti različitih objekata evaluacije
 4. Metodološki i praktični aspekti evaluacije programa;
 5. Logika i opća svrha evaluacijskih postupaka;
 6. Sudionici evaluacijskog procesa, uloge evaluatora;
 7. Glavne vrste evaluacije programa; modeli evaluacije;
 8. Evaluacijska istraživanja, planiranje evaluacijskih postupaka;
 9. Aspekti valjanosti evaluacijskih istraživanja
 10. Istraživački nacrti
 11. Kriteriji i standardi za ocjenu djelotvornosti programa
 12. Izvori i načini prikupljanja evaluacijskih podataka; vrste evaluacijskih podataka
 13. Postupci analize evaluacijskih podataka
 14. Izvještavanju o rezultatima provedenih evaluacijskih istraživanja;
 15. Načini upotrebe evaluacijskih nalaza u svrhu unaprjeđenja programa;

Ishodi učenja
 1. Očekuje se da polaznici nakon odslušanog kolegija mogu - definirati i objasniti opće pojmove u području evaluacije psihosocijalnih intervencija;
 2. - objasniti logiku evaluacijskih postupaka;
 3. - kreirati i provesti evaluacijsko istraživanje;
 4. - odabrati adekvatan način prikaza evaluacijskih rezultata;
 5. - procijeniti etičke aspekte evaluacijskog istraživanja;
 6. - primijeniti načela psihologijske etike u odabiru nacrta i prikazu evaluacijskih rezultata;
 7. - interpretirati i objasniti evaluacijske nalaze različitim kategorijama korisnika.
Metode podučavanja
Nastava se izvodi kroz predavanja, seminare i radionice, uključujući pripreme i izlaganja samostalnih i/ili grupnih radova, te terensku nastavu (prigodno)
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja provodi se kontinuirano tijekom semestra - kroz grupna izlaganja seminarskih radova (30%) i rasprave tijekom nastave te ispitom nakon odslušanog kolegija, što uključuje pismeni (ispitni seminarski rad, 50%) i usmeni dio (20%). Kroz grupna izlaganja i rasprave prati se usvojenost i međusobno povezivanje glavnih pojmova u području, kao i logike evaluacijskih postupaka. Kroz usmene prezentacije i pismene seminarske radove provjerava se dosegnutost odgovarajuće razine kritičke prosudbe objavljenih evaluacijskih istraživanja uključujući njihove etičke aspekte. Ispitnim seminarskim radom i usmenim ispitom provjerava se mogu li studenti osmisliti, opisati i na odgovarajući način argumentirati prijedlog nacrta evaluacijskog istraživanja.

Obavezna literatura
 1. Kulenović, A. (1996). Evaluacija psihosocijalnih intervencija. U: Pregrad, J. (Ur.) Stres, trauma, oporavak (269-291). Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.
 2. Posavac, E. J., & Carey, R. G. (2003). Program Evaluation - Methods and Case Studies. (6th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
Dopunska literatura
 1. Rossi, P. H., & Freeman, H. F. (2003). Evaluation. London: Sage.
 2. Rathvon, N. (2003). Effective school interventions. New York: The Guilford Press.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar