Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM)

Naziv
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM)
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
120105
Semestri izvođenja
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje s općim pojmovima u području evaluacije psihosocijalnih intervencija; razumijevanje svrhe evaluacijskih postupaka, evaluacijskih nalaza kao i njihove primjenjivosti u obrazovnoj praksi.
Sadržaj
 1. Osnovni pojmovi u evaluaciji tretmana
 2. Značenje, priroda i vrste psihosocijalnih intervencija te smisao njihove evaluacije
 3. Specifičnosti programa u obrazovanju
 4. Teorijsko značenje evaluacije programa
 5. Metodološki i praktični aspekti evaluacije programa
 6. Logika i opća svrha evaluacijskih postupaka
 7. Sudionici evaluacijskog procesa, uloge evaluatora
 8. Glavne vrste evaluacije programa
 9. Modeli evaluacije
 10. Evaluacijska istraživanja; aspekti valjanosti i istraživački nacrti
 11. Planiranje evaluacijskih postupaka
 12. Kriteriji i standardi za ocjenu djelotvornosti programa
 13. Izvori i načini prikupljanja evaluacijskih podataka,
 14. postupci analize evaluacijskih podataka
 15. Izvještavanje o rezultatima evaluacije (elementi i struktura izvještaja, prilagodba korisnicima)

Ishodi učenja
 1. definirati i objasniti opće pojmove u području evaluacije psihosocijalnih intervencija
 2. razumijeti svrhu evaluacijskog postupka
 3. objasniti logiku evaluacijskih postupaka
 4. kreirati i provesti evaluacijsko istraživanje u vezi s različitim vrstama i oblicima intervencija u području obrazovanja.
Metode podučavanja
Nastava uključuje predavanja klasičnog i interaktivnog tipa, grupne rasprave i izlaganja seminarskih radova uz aktivno sudjelovanje svih članova grupe i ostalih slušača - polaznika kolegija.
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja provodi se kontinuirano tijekom semestra - kroz grupna izlaganja seminarskih radova i rasprave tijekom nastave te ispitom nakon odslušanog kolegija.

Obavezna literatura
 1. Kulenović, A. (1996). Evaluacija psihosocijalnih intervencija. U: Pregrad, J. (Ur.) Stres, trauma, oporavak (269-291). Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.
 2. Posavac, E. J., & Carey, R. G. (2003). Program Evaluation - Methods and Case Studies. (6th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
Dopunska literatura
 1. Rossi, P. H., & Freeman, H. F. (2003). Evaluation. London: Sage.
 2. Rathvon, N. (2003). Effective school interventions. New York: The Guilford Press.