Filmologija: Filmske stilske epohe

Naziv
Filmologija: Filmske stilske epohe
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
50894
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Omogućiti studentima slojevit uvid u povijesne fenomene u svjetskom filmu , razviti sposobnosti analize i interpretacije različitih aspekata i pristupa povijesti filma.
Sadržaj
 1. Konstituiranje kolegija; elementi teorije filma kao temelj u iznalaženju stilskih odrednica u filmu
 2. Problemi historiografije i problemi filmske historiografije
 3. Poetike nijemog i zvučnog filma. Osnovne razlike
 4. Rani zvučni film. Razvoj klasičnog fabularnog stila. D. W. Griffith.
 5. Modernizam u filmu, nijemi film i zvučni film, eksperimentalni film. Sovjetska montažna škola
 6. Modernizam u nijemom i zvučnom filmu, eksperimentalni film, francuska i njemačka filmska avangarda
 7. Klasično žanrovsko razdoblje. Američki film
 8. Francuski poetski realizam, talijanski neorealizam i pitanje realizma
 9. Francuski novi val i crni „valovi“ europskih kinematografija
 10. Azijske kinematografije (Indija, Japan, Kina...)
 11. . Hitchcock: Vrtoglavica i triler ili H. Hawks: Rio Bravo i vestern
 12. O. Welles: Građanin Kane
 13. A. Resnais: Prošle godine u Marienbadu
 14. Komentari pismenih radova. Kolokvij
 15. Evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. Prepoznati, opisati i analizirati koncept stilske epohe naspram drugih historiografskih koncepata
 2. Prepoznati, opisati i analizirati stislke epohe nijemofilmskog razdoblja.
 3. Prepoznati, opisati i analizirati stislku epohu klasicnog razdoblja zvucnog filma.
 4. Prepoznati, opisati i analizirati stislku epohu modernizma u zvucnom filmu.
 5. Klasificirati razlicite stilske epohe prema opreci klasicno/moderno.
 6. Samostalno provesti istrazivanje i napisati analizu fenomena iz stilske povijesti filma.
Metode podučavanja
Predavanje, seminar (analiza i tumačenje historiografskih tekstova, kao i filmskih inserata uz raspravu), uporaba digitalnog projektora i računala.
Metode ocjenjivanja
STUDENTSKE OBVEZE: praćenje nastave (najviše tri izostanka), aktivno sudjelovanje u radu kolegija. ISPIT se polaže putem dva kolokvija ili seminarskim radom od 15 kartica iz područja filmske historiografije i stilistike. Taj se seminarski rad prijavljuje najkasnije do prvog kolokvija, a cjelovita prva verzija može se predati najkasnije do drugog kolokvija. Sastavni je dio završne ocjene i evaluacija participiranja u nastavi. Ukoliko student ne izabere polagati ispit seminarskim radom, a ne uspije položiti oba kolokvija, odgovarat će građu kolegija na usmenom ispitu. Na usmenom ispitu, uz građu s predavanja i seminara, student odgovara temeljnu literaturu te barem jednu knjigu ili pet članaka/poglavlja s popisa dopunske literature.

Obavezna literatura
 1. - Peterlić, Ante, 2008, Povijest filma: rano i klasično razdoblje, Zagreb, Hrvatski filmski savez (drugo izdanje 2009.) - Peterlić, Ante, 2002, Studije o devet filmova , Zagreb, Hrvatski filmski savez - Peterlić, Ante, 2001, Osnove teorije filma, Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada
Dopunska literatura
 1. - Ajanović, Midhat, 2004, Animacija i realizam, Zagreb, HFS. - Barbaro, Umberto, 1976, Neorealismo e realismo, Roma, Editori riuniti. - Bordwell, David, 2008, The Poetics of cinema, New York, London, Routledge. - -ll- , 2006, The way Hollywood tells it: story and style in modern movies, Berkeley (etc.), University of California Press. - -ll- , 2005, O povijesti filmskog stila, Zagreb, HFS. - -ll- , 2000, Planet Hong Kong: Popular Cinema and the Art of Entertainment, Cambridge, London, Harvard UP. - -ll- , 1993, The Cinema of Eisenstein, Cambridge, London, Harvard UP. - -ll- , 1985, Narration in the Fiction Film, London, Routledge (također: Bordvel, Dajvid, 2013, Naracija u igranom filmu, Beograd) - Borjan, Etami, 2013, Drugi na filmu: etnografski film i autohtono filmsko stvaralaštvo, Zagreb, HFS - Bowser, Eileen, 1994, The transformation of cinema, 1907-1915, Berkeley, University of California Press. - Chion, Michel, 2001, Kubrick's Cinema Odyssey, London, BFI. - The Cinema of Italy, 2004, ur. Giorgio Bertellini, London, New York, Wallflower. - The cinema of Japan and Korea, 2004, ur. Justin Bowyer; London, New York, Wallflower. - Cousins, Mark, 2011, The Story of Film, London, Pavilion - Elsaesser, Thomas, 2012, The Persistance of Hollywood, New York, Routledge. - -ll- , 2000, Weimar cinema and after: Germany's historical imaginary, New York, London, Routledge - -ll- , 2000, Metropolis, London, BFI Publishing. - Film Genre Reader III, 2003, ur. Barry Keith Grant, Austin, University of Texas Press. - Filmska enciklopedija I-II, 1986-1990; Zagreb, JLZ „Miroslav Krleža“. - Filmski leksikon, 2003, Zagreb, LZ „Miroslav Krleža“. - Gilić, Nikica, 2007, Filmske vrste i rodovi, Zagreb, AGM. (poglavlja o filmskim žanrovima) – vrijedi kao dva poglavlja na popisu izborne literature - Godard, Jean-Luc, 1980, Introduction a une véritable histoire du cinéma, Paris, Editions Albatros. - Gunning, Tom, 1991, D. W. Griffith and the origins of American narrative film: the early years at Biograph, Urbana, Chicago, University of Illinois Press. - Iordanova, Dina, “Digitalni prekid: tehnološka inovacija i globalno kolanje filma”, Hrvatski filmski ljetopis, br. 72, 2012. - -ll- , 2001, Cinema of Flames, Balkan films, Culture and the Media, London, BFI - Iveković-Martinis, Anja, 2013, “Refleksivnost dokudrame na primjeru dugometražnog opusa Želimira Žilnika, Hrvatski filmski ljetopis, br. 75. - Keser Battista, Ivana, 2013, “Suvremeni europski film: konteksti i tendencije, Hrvatski filmski ljetopis, br. 76. - Kracauer, Sigfried, From Caligari to Hitler: a Psychological History of the German Film (bilo koje izdanje na bilo kojem jeziku). - Kragić, Bruno, 2012, Kasni klasični stil zvučnoga igranog filma, doktorski rad, Zagreb, Filozofski fakultet. - -ll- , 2013, “Klasični stil u historiografijama hrvatskog filma”, u 60 godina festivala igranoga filma u Puli i hrvatski film, ur. N. Gilić i Z. Vidačković, Zagreb, Matica hrvatska - Lewis, Jon, 2008, American cinema. A history, New York, Norton. - MacDonald, Keiko I., 1994, Japanese classical theater in films, Rutherford (etc.), Fairleigh Dickinson UP; Associated University Presses. - Marcus, Millicent, 2002, After Fellini: national cinema in the postmodern age, Baltimore, London, The John Hopkins UP. - Neupert, Richard, 2007, A History of the French New Wave Cinema, Madison The University of Wisconsin Press. - Obad, Vanja, „Kratki prilog povijesti prve jugoslavenske filmske avangarde“, Hrvatski filmski ljetopis, br. 75, 2013.
 2. - Paulus Irena, Kubrickova glazbena odiseja, Zagreb, 2011, Pozitiv film (ili: Paulus, Irena, „Glazba u filmu 2001: Odiseja u svemiru“; u zborniku 3-2-1, KRENI!, ur. N. Gilić, Zagreb, 2006, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu/ FF Press/ Odsjek za komparativnu književnost). - Pavičić, Jurica, 2012, Postjugoslavenski film. Stil i ideologija, Zagreb, HFS - Peterlić, Ante, 2010, Filmska čitanka (ur. N. Gilić, B. Kragić, D. Nenadić), Zagreb, HFS. - -ll- , 1983, Ogledi o devet autora, Zagreb, Izdanja Centra za kulturnu djelatnost. - Refiguring American Film Genres. History and Theory, 1998, ur. Nick Browne, Berkeley (etc.) University of California Press. - Richie, Donald, 2005, A Hundred Years of Japanese Film, Tokyo, Kondasha - -ll- , 1990, Japanese Cinema: An Introduction, Hong Kong (etc.) Oxford UP. - Rosen, Philip, 2001, Change mummified: cinema, historicity, theory, London, Minneapolis, University of Minnesota Press. - Schatz, Thomas, 1999, Boom and bust: American cinema in the 1940s, Berkeley, University of California Press. - Singer, Irving, 1998, Reality Transformed. Film as Meaning and Technique, Cambridge, London, The MIT Press. - Sitney, P. Adams, 2002, Visionary film: the American avant-garde, 1943-2000. Oxford, New York, Oxford UP. - Der Stummfilm: Konstruktion und Rekonstruktion, 1988, ur. Elfriede Ledig, München, Schaudig, Bauer, Ledig. - Šakić, Tomislav, „Igrani film između klasične i modernističke naracije“, Hrvatski filmski ljetopis, 73-74, 2013. - Thompson, Kristin, 1999, Storytelling in the New Hollywood, Cambridge, London, Harvard UP. - Thompson, Kristin i Bordwell, David, Film History; An Introduction (bilo koje izdanje) - Verdone, Mario, 1995, Storia del cinema Italiano, Roma, Newton Compton. - Wells, Paul, 2002, Animation – Genre and Autorship, London, New York, Wallflower. - Wexman, Virginia Wright, 2010, The History of Film, Boston - Zavattini, Cesare, 2002, Cinema, Milano, Bompiani.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2. semestar