Filozofija psihologije

Naziv
Filozofija psihologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
4
Šifra
117971
Semestri izvođenja
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Kolegij pruža uvid u rastuću interdisciplinarnost u istraživanju psiholoških fenomena i upoznaje studente s intenzivnim i divergentnim istraživačkim područjem suvremene filozofije psihologije koje se bavi kako prirodom psihologijskih objašnjenja, odnosom psihologije i neuroznanosti, pitanjima prirode kognicije, reprezentacije, modularnosti, nativizma, tako i problemima svijesti, osobnog identiteta, moralnog djelovanja, itd. Kolegij daje pregled glavnih tema, problema, koncepata i debata u suvremenoj filozofiji psihologije demonstrirajući rastući trend sintetiziranja empirijskih i konceptualno-analitičkih pristupa u istraživanju uma. Također, kolegij upućuje na rastuću interdisciplinarnost u poimanju mentalnog zdravlja i upoznaje studente s istraživačkim područjem filozofije psihijatrije baveći se konceptualnom problematikom mentalnih bolesti, antinomijama psihijatrijske praksete mjestima preklapanja i uzajamnog obogaćivanjadviju disciplina –psihopatologije ifilozofije uma.Jednim svojim dijelom kolegij filozofijski propituje koncepte zdravlja i bolesti te tematizira psihoterapijski relevantnu fenomenološku, egzistencijalističku i drugu filozofijsku baštinu. Svojom tematikom kolegij je prvenstveno namijenjen studentima filozofije zainteresiranima za pitanja uma i mentalnog zdravlja kao i filozofiji naklonjenim studentima psihologije koji žele psihologijska poimanja psihičkih fenomena nadopuniti filozofijskim uvidima. Studenti će proširiti svoje vidike u pogledu razvijanja sposobnosti: - vrednovanja valjanosti znanstvenog objašnjenja, zakona i teorija u skladu s epistemologijskim modelima, - kritičkog prosuđivanja metodologije i spoznajnog dosega moderne znanosti, - apliciranja različitih argumentacijskih postupaka na konkretne filozofijske probleme u interdisciplinarnom kontekstu, - preispitivanja etičkih polazišta i s njima povezanih argumentacijskih obrazaca pojedinih suvremenih moralnih, političkih i pravnih prijepora, - kritičkog procjenjivanja recentne znanstvene i stručne literature iz područja filozofije i srodnih znanstvenih područja - kritičkog prosuđivanja klasičnih filozofijskih tekstova u odnosu prema njihovim suvremenim interpretacijama i komentarima.
Sadržaj
 1. - sintetiziranje fenomenologije i fiziologije, empirijskih i konceptualnih pristupa u istraživanju uma na primjeru istraživanja snova, primjeri upotrebe empirijskih metoda u promišljanju tradicionalnih pitanja u moralnoj teoriji
 2. - misaoni eksperimenti u istraživanjima osobnog identiteta; - problem odnosa uma i tijela i mentalne bolesti;
 3. - problem tuđeg uma i mentalne bolesti;
 4. - filozofijska poimanja mentalnih stanja i kognitivna psihijatrija; - filozofijska poimanja identiteta i mentalne bolest;
 5. - odnos između psihologije i neuroznanosti: redukcionizam vs. eksplanatorna ekstenzija
 6. - poimanja kognitivne arhitekture: komputacijski funkcionalizam vs. konekcionizam vs. otjelovljena kognicija
 7. - nemodularnost centralne kognicije vs. modularnost perifernog sistema vs. masivna modularnost
 8. - nativizam vs. empirizam u objašnjavanju psiholoških fenomena
 9. - kognicija i reprezentacija: priroda i uloga reprezentacija, reprezentacija i mozak
 10. - racionala i problemi evolucijskih modela u psihologiji
 11. - teorije razvoja i učenja: jedinice analize i nivoi objašnjenja, „priroda – odgoj” debata, tipovi učenja, dinamičke teorije razvoja i teorije otjelovljenog učenja
 12. - problematika poimanja svijesti: konceptualno određenje svijesti („svjesnost bića” vs. „svjesnost stanja”; qualia, subjektivnost, fenomenalnost, intencionalnost), perceptivni vs. kognitivni sadržaj svijesti, „split-brain” sindrom i struktura svijesti, kriteriji za pripisivanje svjesnosti, pitanje funkcionalne redukcije svijesti - problematika konceptualiziranja mentalnih bolesti i određivanja kriterija za dijagnosticiranje mentalnih bolesti;
 13. - razlike u konceptualiziranju tjelesnih i mentalnih bolesti; - konceptualna povijest mentalnih bolesti; - propsihijatrijski i antipsihijatrijski pristupi mentalnim bolestima; - konceptualna kritika psihijatrijskih dijagnoza: etiketiranje, medikalizacija, redukcionizam, moć, vrijednosti; - mentalne bolesti kao biomedicinski i socijalno – politički koncepti;
 14. - problem valjanosti psihijatrijskih klasifikacija: deskriptivna/ simptomatska utemeljenost suvremenih klasifikacija mentalnih bolesti, primat pouzdanosti nad valjanošću, povijest i budućnost ideja u ICD (MKB) i DSM klasifikacijama; - proliferacija modela psihopatologije: darvinijanski model, psihoanalitički model, fenomenološki i hermeneutički model, neurobiologijski model, kognitivno – bihevioralni model, model socijalnog konstruktivizma; - antinomije psihijatrijske prakse: dijagnosticiranje
 15. - znanstveni status psihijatrije - znanstvena psihijatrija i slučaj psihoanalize: Freud kao tradicionalni znanstvenik vs. neznanstvenost psihoanalize; - propitivanje odnosa zdravlja i bolesti, složenih uzajamnih utjecaja uma i tijela te filozofijska artikulacija empirijskih nalaza o pozitivnim učincima suočavanja s bolešću; - doprinosi i problemi fenomenoloških, egzistencijalističkih i drugih filozofijskih poimanja mentalnih bolesti.

Ishodi učenja
 1. Povezati empirijske i konceptualno-analitičke pristupe u istraživanju uma,
 2. Identificirati i protumačiti problematiku interdisciplinarne suradnje filozofije, psihologije i medicine
 3. Identificirati i analizirati konceptualne poteškoće u poimanjima psihičkih fenomena te poimanjima mentalnog zdravlja i bolesti,
 4. Uspoređivati i vrednovati različite epistemološke pristupe mentalnim i tjelesnim bolestima.
Metode podučavanja
interaktivna predavanja
Metode ocjenjivanja
usmeni ispit, brojčana ocjena

Obavezna literatura
 1. Illness: The Cry of the Flesh (The Art of Living) / Havi Carel. Routledge, 2014
 2. Health, Illness and Disease: Philosophical Essays / Havi Carel, Rachel Cooper. Acumen Publishing Ltd, 2014
Dopunska literatura
 1. The social cure : identity, health and well-being / edited by Jetten, Jolanda; Haslam, Catherine; Haslam, S. Alexander. Hove ; New York : Psychology Press, 2012
 2. Oxford textbook of philosophy and psychiatry / K.W.M. (Bill) Fulford, Tim Thornton, George Graham. Oxford; New York : Oxford University Press, 2006 (poglavlje 3., sesija 1. Dijagnoza u medicini i psihijatriji)
 3. The normal and the pathological / Georges Canguilhem ; with an introduction by Michael Foucault. New York : Zone books, 1989
 4. Pathologies of the mind/body interface : exploring the curious domain of the psychosomatic disorders / Richard L. Kradin. New York, NY : Routledge, 2013