Filozofija u Italiji

Naziv
Filozofija u Italiji
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
131892
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Polaznici će se uvesti u djelo najvažnijih talijanskih filozofa, ali i u širi kontekst epoha u kojima su živjeli i stvarali. Time će se dublje i detaljnije upoznati s talijanskom poviješću, kulturom, umjetnošću s posebnim naglaskom na književnost. Glavni ciljevi su: 1. Upoznavanje polaznika s djelom najznačajnijih talijanskih mislilaca. 2. Razumijevanje bitnih karakteristika epoha u kojima su stvarali 3. Mogućnost povezivanja književnih poetika pojedinih razdoblja s dominantnim filozofskim strujanjima tog vremena. 4. Usvajanje osnovne filozofijske terminologije.
Sadržaj
 1. 1. Uvod i dogovor o izvođenju kolegija
 2. 2. Srednjovjekovlje, skolastika, Dante
 3. 3. Humanizam (L.Valla, M.Ficino,G. Pico della Mirandola)
 4. 4. N.Machiavelli i renesansa
 5. 5. T.Campanella i utopizam
 6. 6. G. Bruno – beskonačno mnoštvo svjetova
 7. 7. G. Vico i filozofija povijesti
 8. 8. G.Leopardi, pesimizam i romantizam
 9. 9. B. Croce, Estetika
 10. 10. Desna politička misao – V.Pareto, G. Mosca, G.Gentile, J. Evola
 11. 11. A. Gramsci i marksizam u Italiji
 12. 12. U.Eco i semiotika
 13. 13. G.Vattimo, slaba misao i postmoderna
 14. 14. G. Agamben – Homo sacer
 15. 15. Završno predavanje i dogovor o ispitima

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći kritički prosuđivati o pojedinim filozofskim djelima na temelju usvojenih znanja, filozofskih kategorija i pojmovnog aparata
 2. Studenti će, na temelju usvojenih znanja, moći kritički prosuđivati o nekim suvremenim političkim i kulturnim pojavama u odnosu na talijanski i globalni kontekst
 3. Studenti će moći nabrojiti najvažnije talijanske filozofe te opisati značajke njihovih najvažnijih djela.
 4. Studenti će moći primijeniti naučene temeljne spoznaje u analizi i tumačenju drugih filozofskih i srodnih djela
 5. Studenti će znati opisati i temeljne kulturno-povijesne osobine talijanskoga društva od 13. stoljeća do suvremenosti.
Metode podučavanja
Predavanja na talijanskom jeziku uz čitanje i interpretaciju tekstova na talijanskome izvorniku; u okviru seminara studenti imaju kratka izlaganja odabranih izvornih tekstova, uz korištenje sekundarne literature; izrada seminarskog rada na talijanskom jeziku.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit na talijanskom jeziku. U zaključnu ocjenu ulazi i ocjena seminarskog rada.

Obavezna literatura
 1. - Čitanka iz kolegija „Filozofija u Italiji“ s odabranim tekstovima autora koji će se obrađivati u sklopu kolegija
 2. - Roberto Esposito, Pensiero vivente. Origine e attualita' della filosofia italiana, Torino, Einaudi, 2010
 3. - Eugenio Garin, Storia della filosofia italiana, vol.I-III, Torino, Einaudi, 1966
 4. - S.Guglielmino/H.Grosser, Il sistema letterario, guida alla storia letteraria e all'analisti testuale, vol. I-V, Principato, Milano, 1994. (odabrani tekstovi)
Dopunska literatura
 1. D. Alighieri, Convivio
 2. G. Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate
 3. N. Macchiavelli, Il Principe
 4. T. Campanella, La Citta' del sole
 5. G.B. Vico, La scienza nuova (izbor)
 6. G. Leopardi, Pensieri; Operette morali
 7. B. Croce, Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale : teoria e storia
 8. G. Gentile, Fascismo e cultura, Treves, Milano, 1928
 9. A. Gramsci, Antologia degli scritti, I-Ii, a cura di C.Salinari/M. Spinella, Editori Riuniti, Roma, 1963
 10. U. Eco, Trattato di semiotica generale,. Bompiani, Milano 1975
 11. G. Vattimo, La fine della modernita', Garzanti, Milano, 1999 (3. ed)
 12. G. Agamben, Homo sacer: il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino, 1995

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij