Filozofska antropologija - opći predmet

Naziv
Filozofska antropologija - opći predmet
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
4
Šifra
78254
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Ovladavanje temeljnim znanjima iz područja filozofske antropologije. Uvođenje u problematiku moderne i suvremene filozofske antropologije. Razumijevanje pojmovnika filozofske antropologije, s posebnim naglaskom na problem otuđenja. Rasvjetljavanje mjesta filozofske antropologije u odnosu na idealizma i materijalizma. Analiza filozofijia Ludwiga Feuerbacha i Karla Marxa, s posebnim naglsakom na pitanja religioznog te društvenog otuđenja Postavljanje pitanje o aktualnosti otuđenja danas te odnosa i uvjetovanosti između otuđenja i društvenog djelovanja.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s ciljevima i sadržajem kolegija te načinom rada
 2. Kratki pregled povijesti filozofske antropologije i njene različite interpretacije
 3. Feuerbachova materijalistička kritika idealizma, osobito Hegelove filozofije
 4. Odrđenje religijskog otuđenja po L. Feuerbachu
 5. Proces zamjene subjekta i predikta-atributa kao osnovni mehanizam otuđenja
 6. Odnos teologije i filozofije, teizma, panteizma i ateizma u djelu L. Feuerbacha
 7. Određenje ljudske prema L. Feuerbachu (čovjek kao rodno biće)
 8. Analiza ključnih dijelova "Načela filozofije budučnosti" L. Feuerbacha
 9. Analiza uz čitanje ključnih dijelova "Biti kršćanstva" L. Feuerbacha
 10. Čovjekova bit i otuđenje u »Ranim radovima« K. Marxa
 11. Subjektivno otuđenje (samootuđenje) i/ili objektivno otuđenje
 12. Ekonomsko-društveno otuđenje (otuđeni rad)
 13. Otuđenje u suvremenom društvu (probelmi i manifestacije)
 14. Završno predavenje

Ishodi učenja
 1. Razlikovati temeljne pojmove filozofske antropologije
 2. Definirati filozofsku antropologiju
 3. Ilustrirati osnovne probleme moderne i suvremene filozofske antropologije
 4. Definirati i raščlaniti pojmove otuđenje, reifikaciju i fetišizam
 5. Identificirati i definirati moguće uzroke i procese otuđenja
Metode podučavanja
Predavanja s diskusijom uz korištenje powerpointa i konceptualnih mapa.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit uz evaluaciju ukupnog rada u kolegiju.

Obavezna literatura
 1. L. Feuerbach, Izbor iz djela, prev: Vanja Sutlić. Zagreb, Matica hrvatska, 1956
 2. K. Marx, Rani Radovi, Zagreb, Naprijed (bilo koja godina izdanja) [samo dijelovi pod naslovom: EKONOMSKO — FILOZOFSKI RUKOPISI IZ 1844; NJEMAČKA IDEOLOGIJA ]
Dopunska literatura
 1. I. Kant: Antropologija u pragmatičnom pogledu (bilo koje izdanje)
 2. F. Engles, Ludwig Feuerbach i kraj nemačke klasične filozofije (bilo koje izdanje)
 3. F. Engels, Porjeklo porodice, privatnog vlasništva i države (bilo koje izdanje).
 4. M. Scheler, Položaj čovjeka u kozmosu, Sarajevo, 1978.
 5. K. Löwith, Od Hegela do Nietzschea: revolucionarni prelom u mišljenju devetnaestog vijeka, Sarajevo, Veselin Masleša, 1988. [Prvi dio poglavlja: I II i III (poglavlja II i III samo oni dijelovi koji se odnosne na Feuerbach i Marxa); Drugi dio: poglavlja I i II, te IV i V – peto poglavlje samo prvih 5 paragrafa).
 6. S. Freud, Nelagodnost u kulturi (bilo koje izdanje).
 7. H. Marcuse, Čovjek jedne dimenzije: rasprave o ideologiji razvijenog industrijskog društva, Sarajevo, Veselin Masleša, 1968.
 8. E. Fromm, Bekstvo od slobode, Zagreb-Beograd, Naprijed-Nolit, 1984
 9. L. Colletti, Ideologija i društvo, prevela Vera Frangeš, Zagreb, Školska knjiga, 1982
 10. A. Heller, Sistem potreba i društvo “udruženih proizvođača”, u „Marksizam u svetu“, Godina II, 1975, br. 11, str. 1-33. (dostupno online)
 11. E. Rothacker: Filozofska antropologija, Sarajevo,»Veselin Masleša«, 1985.
 12. F. Cerutti, (ur.), Identitet i politika, Zagreb, 2006.

Obavezan predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar