Fonologija

Naziv
Fonologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
51688
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznavanje s osnovnim fonološkim pojmovima i teorijama te metodama suvremene fonološke analize. Obrađuje se fonologija ne samo hrvatskog jezika nego i opća tipološka fonologija na osnovi svih svjetskih jezika. Studenti, među ostalim, svladavaju podjelu glasova svih svjetskih jezika, međunarodni fonetski alfabet, teoriju fonema i teoriju distinktivnih obilježja.
Sadržaj
 1. Uvod u fonologiju 1.
 2. Uvod u fonologiju 2.
 3. Međunarodni fonetski alfabet i podjela glasova 1.
 4. Međunarodni fonetski alfabet i podjela glasova 2.
 5. Fonologija hrvatskog jezika.
 6. Prozodija hrvatskog jezika.
 7. Fonem.
 8. Fonološka analiza.
 9. Alternacije i neutralizacije.
 10. Interakcija fonoloških pravila.
 11. Teorija distinktivnih obilježja 1.
 12. Teorija distinktivnih obilježja 2.
 13. Fonološka tipologija.
 14. Različiti fonološki problemi 1.
 15. Različiti fonološki problemi 2.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći na temelju jezične građe znanstveno analizirati fonologiju bilo kojeg svjetskog jezika.
 2. Studenti će moći stručno argumentirati probleme u fonološkoj analizi svjetskih jezika.
 3. Studenti će moći nabrojati najvažnije fonološke osobine svjetskih jezika.
 4. Studenti će moći argumentirano procijeniti fonološku literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku.
 5. Studenti će ovladati upotrebom međunarodnog fonetskog alfabeta.
 6. Studenti će moći arugmentirano prezentirati fonološku analizu bilo kojeg svjetskog jezika.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit. Eventualno usmeni ispit za višu ocjenu.

Obavezna literatura
 1. Brozović, Dalibor 20072, Fonologija hrvatskoga standardnog jezika, Nakladni zavod Globus, Zagreb [isto u: *Brozović, Dalibor; Babić, Stjepan; Težak, Stjepko & Škarić, Ivo 20072, Glasovi i oblici hrvatskoga književnoga jezika, Nakladni zavod Globus, Zagreb, str. 100–146, 381–452]
 2. Jelaska, Zrinka 2004, Fonološki opisi hrvatskoga jezika. Glasovi, slogovi, naglasci, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb [str. 21–61]
 3. Kapović, Mate 2015, Povijest hrvatske akcentuacije. Fonetika, Matica hrvatska, Zagreb [str. 21–63, 67–71, 80–91]
 4. Hayes, Bruce 2009, Introductory Phonology, Wiley-Blackwell, Malden–Oxford–Chichester [6–9. poglavlje]
 5. Lass, Roger 1984, Phonology. An Introduction to Basic Concepts, Cambridge University Press, Cambridge–New York–Port Chester–Melbourne–Sidney [2. poglavlje]
 6. Odden, David 2005, Introducing Phonology, Cambridge University Press, Cambridge Roach, Peter 2001, Phonetics, Oxford University Press, Oxford–New York
 7. van Oostendorp; Ewen, Colin J.; Hume, Elizabeth & Rice, Keren (ur.) 2011, The Blackwell Companion to Phonology, Wiley-Blackwell, Oxford [odabrana poglavlja]
Dopunska literatura
 1. Muljačić, Žarko 1972, Opća fonologija i fonologija suvremenog talijanskog jezika, Školska knjiga, Zagreb
 2. Carr, Philip 1993, Phonology, The Macmillan Press Ltd, London
 3. Clark, John & Yallop 1995, An Introduction to Phonetics and Phonology, Blackwell, Oxford–Cambridge
 4. Davenport, Mike & Hannahs, S.J. 2005, Introducing Phonetics & Phonology, Hodder Arnold, London
 5. Ladefoged, Peter 2000, Vowels and Consonants: An Introduction to the Sounds of Languages, Blackwell, Oxford
 6. Katamba, Francis 1989, An Introduction to Phonology, Longman, London–New York
 7. Ladefoged, Peter & Johnson, Keith 2011, A Course in Phonetics, Wadsworth, Boston
 8. Ladefoged, Peter & Maddieson, Ian 1996, The Sounds of the World’s Languages, Blackwell, Oxford
 9. Roach, Peter 2001, Phonetics, Oxford University Press, Oxford–New York
 10. Roca, Iggy & Johnson, Wyn 1999, A Course in Phonology, Blackwell Publishing, Malden–Oxford–Carlton
 11. Spencer, Andrew 1996, Phonology, Blackwell Publishers, Oxford–Malden
 12. Trask, R. L. 1996, A Dictionary of Phonetics and Phonology, Routledge, London–New York

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar