Francuska fonetika 1

Naziv
Francuska fonetika 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
78542
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Naučiti stručno pristupati problematici izgovora u francuskom jeziku tj. naučiti stručnim terminima opisivati izgovorne pojave francuskog jezika s posebnim osvrtom na specifičnosti francuskog jezika u odnosu na hrvatski jezik. Razviti sposobnost selektivnog slušanja i time trajno poboljšavati kako razumijevanje izvornih frankofonskih govornika tako i vlastitu izvedbu.
Sadržaj
 1. 1. tjedan: Temeljni pojmovi – fonetika i fonologija
 2. 2. tjedan: Prozodija i njezine funkcije. Prozodijska sredstva – intonacija. Sadržaj i zvučni signali intonacijskih grupa.
 3. 3. tjedan: Fonostilistički efekti varijacije intonacije na istom tekstu.
 4. 4. tjedan: Pregled vokalskih razlikovnih obilježja u hrvatskom i francuskom.
 5. 5. tjedan: Fonostilistički efekti varijacije tempa i intenziteta.
 6. 6. tjedan: Prozodijska sredstva: akcent, ritam. Fizička obilježja i vrste akcenta u francuskom.
 7. 7. tjedan: Duljina vokala u francuskom. Zatvoreni vokali.
 8. 8. tjedan: Pismena provjera.
 9. 9. tjedan: Funkcije akcenta u francuskom. Podjela na fonetske riječi (ritmičke grupe). Detaljnija distribucija otvorenog i zatvorenog e, vokalska harmonizacija.
 10. 10. tjedan: Ritam. Detaljnija distribucija otvorenog i zatvorenog O i Ø.
 11. 11. tjedan: Nazalni vokali i njihovo prepoznavanje. Uobičajene grafije pojedinih nazalnih vokala.
 12. 12. tjedan: Iznimke u grafijama nazalnih vokala.
 13. 13. tjedan e caduc i retraktirani e i ε u čitanju i izgovoru. Ponavljanje pravila i upoznavanje iznimaka u izgovoru / izbacivanju e caduc.
 14. 14. tjedan: Enchaînement i liaison, uvjeti uporabe i funkcija. Analiza podjele na ritmičke i intonacijske grupe, te liaisona.
 15. 15. tjedan: Pismena provjera.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći nabrojiti i usporediti metode fonetske korekcije i opisati postupke fonetske korekcije za različite poteškoće neizvornih govornika u izgovoru.
 2. Studenti će moći navesti distinktivna obilježja francuskih vokala, poluvokala i konsonanata.
 3. Studenti će moći opisati i objasniti teškoće u izgovoru kroatofonih i inih neizvornih govornika u izgovoru francuskoga jezika.
 4. Studenti će moći primijeniti različite postupke fonetske korekcije s obzirom na poteškoće neizvornih govornika u izgovoru francuskoga jezika.
 5. Studenti će moći opisati izgovor francuskoga jezika upotrebom adekvatne stručne terminologije.
 6. Studenti će moći odrediti pojam prozodije, objasniti njezinu važnost i nabrojiti glavne elemente prozodije.
 7. Studenti će moći usporediti govorni i jezični znak.
 8. Studenti će moći raščlaniti ritmičke i intonacijske grupe, te primijeniti zakonitosti ulančavanja (enchainement et liaison) u francuskom govorenom iskazu.
 9. Studenti će moći objasniti važnost pravilnog izgovora u učenju stranoga jezika.
 10. Studenti će moći opisati fonološki sustav francuskoga jezika.
Metode podučavanja
Predavanja i seminari. Vježbe govorenja i slušanja. Seminarski rad.
Metode ocjenjivanja
Dvije pismene provjere i ispit.

Obavezna literatura
 1. Desnica-Žerjavić N. (1996) Phonétique française, Filozofski fakultet, Zagreb.
 2. Malmberg B. (1954) La Phonétique, P.U.F. Que sais-je, 1954, Paris.
 3. Pavelin B.(2002) ‘Statut et rôle du mouvement dans la communication orale en face à face’ in: Apprentissage d’une langue étrangère/seconde tome 2. La phonétique verbo-tonale, éd. Raymond Renard, De Boeck Université, Bruxelles.
Dopunska literatura
 1. Grammont M. (1996) Traité pratique de prononciation française, Delagrave, Paris.
 2. Martinet, A. (1969) Langue et fonction, Denoël, Paris.

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij