Francuski jezik za akademske potrebe 2

Naziv
Francuski jezik za akademske potrebe 2
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
78175
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Jasna Ćirić (nositelj)
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30

Cilj
Usvajanje i razvijanje osnova francuskog jezika i gramatike. Razvijanje vještina pisanja i čitanja teksta na stranom jeziku te svladavanje vještine izražavanja na stranom jeziku. Usvajanje osnovnog i proširenog vokabulara, kao i najjednostavnijeg vokabulara jezika za akademske potrebe.
Sadržaj
 1. 1. nastavna jedinica: Ponavljanje obrađenih gramatičkih jedinica i usvojenog vokabulara iz prethodnog semestra. Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Obrada prošlog vremena s pomoćnim glagolom avoir. Pjesma od J.Prevert-a : Petit dejeuner. Usvajanje novog vokabulara, vježbe i zadaci. Upute za domaću zadaću.
 2. 2. nastavna jedinica: Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Obrada prošlog vremena s pomoćnim glagolom etre. Pjesma od J. Prevert-a : Pour toi mon amour. Usvajanje novog vokabulara, vježbe i zadaci. Domaća zadaća.
 3. 3. nastavna jedinica: Provjera domaće zadaće, recitiranje pjesme : Pour toi mon amour. Lekcija iz obvezatnog udžbenika . Usvajanje novog vokabulara, vježbe i zadaci. Domaća zadaća.
 4. 4. nastavna jedinica: Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Posvojni pridjevi. Vježbe i zadaci. Usvajanje novog vokabulara. Provjera prethodne zadaće i davanje nove. Davanje uputa za pripremu kraćeg izlaganja studenata.
 5. 5. nastavna jedinica: Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika.Glagoli osjećaja i percepcije. Usvajanje novog vokabulara. Vježbe i zadaci. Domaća zadaća.
 6. 6. nastavna jedinica: Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Mjesto pridjeva. Zamjenica Y. Usvajanje novog vokabulara, vježbe i zadaci. Domaća zadaća.
 7. 7. nastavna jedinica: Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Usvajanje novog vokabulara. Tvorba futura. Vježbe i zadaci. Domaća zadaća.
 8. 8. nastavna jedinica: Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Upotreba zamjenice : on. Vježbe i zadaci. Domaća zadaća.
 9. 9. nastavna jedinica: Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Partitivni član. Vježbe i zadaci. Usvajanje novog vokabulara. Domaća zadaća.
 10. nastave 1. nastavna jedinica: Ponavljanje obrađenih gramatičkih jedinica i usvojenog vokabulara iz prethodnog semestra. Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Obrada prošlog vremena s pomoćnim glagolom avoir. Pjesma od J.Prevert-a : Petit dejeuner. Usvajanje novog vokabulara, vježbe i zadaci. Upute za domaću zadaću. 2. nastavna jedinica: Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Obrada prošlog vremena s pomoćnim glagolom etre. Pjesma od J. Prevert-a : Pour toi mon amour. Usvajanje n
 11. 11. nastavna jedinica: Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Davanje savjeta. Vježbe i zadaci. Usvajanje novog vokabulara. Domaća zadaća.
 12. 12. nastavna jedinica: Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Osobne zamjenice kao indirektni objekt. Vježbe i zadaci. Usvajanje novog vokabulara. Domaća zadaća.
 13. 13. nastavna jedinica: Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Relativne zamjenice qui i que. Vježbe i zadaci. Usvajanje novog vokabulara. Domaća zadaća.
 14. 14. nastavna jedinica: Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Kratki tekst iz dodatne literature koji obuhvaća usvojena leksička i gramatička znanja uz proširenje vokabulara. Provjera stečenog znanja u obliku mini testa.
 15. 15. nastavna jedinica: Ponavljanje obrađenih leksičkih i gramatičkih jedinica u svrhu pripreme za završni ispit.

Ishodi učenja
 1. Koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. 1. A. Berhet, C. Hugot, V.M.Kizirian, B. Samposis, M. Waendendries : Alter ego 1, Hachette, Paris, 2006.
Dopunska literatura
 1. 1) Grevisse, Le bon usage, gramatika francuskog jezika. 2) Vježbe i materijali sa internetskih stranica.

Izborni predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 6. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 7. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 12. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 13. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 14. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 16. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 22. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 23. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar