Francuski jezik za akademske potrebe 3

Naziv
Francuski jezik za akademske potrebe 3
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
78169
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Jasna Ćirić (nositelj)
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30

Cilj
Usvajanje i razvijanje francuskog jezika i gramatike. Razvijanje vještina pisanja i čitanja teksta na stranom jeziku, te savladavanje vještina izražavanja na stranom jeziku. Usvajanje osnovnog i proširenog vokabulara, kao i vokabulara jezika za akademske potrebe.
Sadržaj
 1. 1. nastavna jedinica: Predstavljanje. Općenito o francuskom jeziku i jeziku za akademske potrebe , koji su mu ciljevi i sadržaj. Utvrđivanje studentskih obveza u okviru kolegija. Razgovor o očekivanjima, potrebama, interesima i motivaciji studenata. Kratak uvodni test kao provjera prethodnog znanja iz francuskog jezika.
 2. 2. nastavna jedinica: Provjeravanje osnovnih pojmova vezanih uz izgovor i pravopis. Ponavljanje pravila čitanja. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Relativna zamjenica qui, que. Usvajanje vokabulara vezanog za karakter neke osobe, vježbe i zadaci. Upute za pisanje prve domaće zadaće.
 3. 3. nastavna jedinica: Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje sudio materijala. Slaganje s participom prošlim , pretvaranje imenica u pridjeve i obrnuto. Usvajanje vokabulara, vježbe i zadaci. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći
 4. 4. nastavna jedinica: Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje. Direktni i indirektni govor, komparacija pridjeva. Usvajanje novog vokabulara. Provjera stečenog znanja. Priprema sljedeće domaće zadaće.
 5. 5. nastavna jedinica: Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Upotreba perfekta i imperfekta, vježbe i zadaći. Usvajanje vokabulara . Provjera domaće zadaće i priprema za pisanje sljedeće domaće zadaće.
 6. 6. nastavna jedinica: Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje. Pričanje nekog prošlog događaja. Priloške odredbe za vrijeme. Vježbe i zadaci. Provjera zadaće i davanje sljedeće zadaće.
 7. 7. nastavna jedinica: Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Priloške odredbe za vrijeme. Usvajanje vokabulara vezanog za posao, oglasi za posao. Pisanje CV-a. Školski sustav u Francuskoj. Provjera zadaće i upute za sljedeću zadaću.
 8. 8. nastavna jedinica: Lekcija iz obveznog udžbenika. Usvajanje vokabulara vezanog za posao, radno iskustvo, molba za posao. Pisanje formalnog pisma.
 9. 9. nastavna jedinica: Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Davanje savjeta vezanih za posao. Standardni i neformalni govor. Usvajanje vokabulara, vježbe i zadaci. Priprema za domaću zadaću.
 10. 10. nastavna jedinica: Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Tvorba i upotreba konjuktiva. Vježbe i zadaci. Provjera domaće zadaće i davanje nove.
 11. 1. nastavna jedinica: Predstavljanje. Općenito o francuskom jeziku i jeziku za akademske potrebe , koji su mu ciljevi i sadržaj. Utvrđivanje studentskih obveza u okviru kolegija. Razgovor o očekivanjima, potrebama, interesima i motivaciji studenata. Kratak uvodni test kao provjera prethodnog znanja iz francuskog jezika. 2. nastavna jedinica: Provjeravanje osnovnih pojmova vezanih uz izgovor i pravopis. Ponavljanje pravila čitanja. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materij
 12. 12. nastavna jedinica: Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Neodređene zamjenice, negacija. Vježbe i zadaci. Radni vrijeme i radni vijek -odlazak u penziju u Francuskoj.
 13. 13. nastavna jedinica: Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Relativne zamjenice qui, que, ou, dont. Pokazne zamjenice. Vježbe i zadaci. Upoznavanje s francuskom kulturom i običajima . Usporedba Francuza i drugih naroda – stereotipi. Zadaća.
 14. 14. nastavna jedinica: Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Gerundiv, superlativ. Francuzi i godišnji odmor. Provjera domaće zadaće te priprema sljedeće zadaće.
 15. 15. nastavna jedinica: Ponavljanje gramatičkih i leksičkih jedinica u svrhu pripreme za završni kolokvij na kraju zimskog semestra.

Ishodi učenja
 1. Koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. 1. A. Berthet, C. Hugot, V. Kizirian, B. Saampsonis, M. Waendendries : Alter ego 2. Hachette, Paris, 2006.
Dopunska literatura
 1. 1) Grevisse, Le bon usage, gramatika francuskog jezika 2) M. Gregoire, O. Thievenaz, Grammaire progressive du francais, CLE international, Paris, 1995 3) Vježbe i materijali sa internetskih stranica .

Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar