Frazeologija južnoslavenskih jezika

Naziv
Frazeologija južnoslavenskih jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
118081
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Student proširuje svoj leksik i aktivnom upotrebom frazema stječe bolje izražajne mogućnosti. Očekuje se samostalan rad na analizi frazema, sa semantičkog i strukturnog aspekta, uspoređivanje frazema i pronalaženje ekvivalenata u hrvatskom jeziku.
Sadržaj
 1. Frazeologija kao samostalna lingvistička disciplina. Odnos frazeologije i leksikologije.
 2. Razvoj frazeologije u slavenskim zemljama
 3. Pregled relevantne frazeološke literature južnoslavenskih jezika. Razlike u definiranju frazeoloških jedinica
 4. Frazeologija u širem i užem smislu. Donja i gornja granica opsega frazema.
 5. Klasifikacija frazeoloških jedinica prema semantičkim i strukturnim obilježjima. Ekspresivno-stilistička funkcija frazema
 6. Vrste frazema prema strukturnim tipovima i prema kategorijalnom značenju.
 7. Problemi kontrastivne frazeologije, tertium comparationis u kontrastivnim frazeološkim istraživanjima. Usporedivost frazeoloških sustava.
 8. Frazeološka slika svijeta na primjerima bugarske, makedonske, slovenske i srpske frazeologije
 9. Frazeologija u kontekstu kulture, povijesti i folklora. Lingvokulturološki pristup frazeologiji.
 10. Istraživanje frazema u okviru kognitivne lingvistike. Konceptualne metafore.
 11. Frazemski semantički odnosi.
 12. Frazeografija i frazeološki rječnici.
 13. Frazemi u reklamama i frazeološke igre.
 14. Prevođenje frazema, pojam ekvivalencije i prijevodni ekvivalenti u hrvatskom jeziku.
 15. Sinteza i ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. analizirati frazeološke jedinice i pronalaziti ekvivalente u hrvatskome jeziku
 2. prepoznati i razumjeti frazeme u stranom jeziku jeziku i tako steći prevodilačke kompetencijete
 3. samostalno analizirati frazeme sa strukturnog i semantičkog aspekta
 4. naučiti koristiti rječnike, korpuse i drugu dostupnu građu
 5. savladati termine i pojmove frazeološke teorije i primijeniti ih u kontrastivnoj analizi frazema dvaju ili više jezika
Metode podučavanja
Frontalna predavalačka metoda uz PPT prezentacije. Seminarski dio kolegija provodit će se u obliku grupne diskusije, izlaganja domaćih zadaća i kratkih pismenih analiza uz pomoć nastavnika. Potrebni materijali za praćenje nastave dostupni su na Omegi.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra pratit će se aktivno sudjelovanje u nastavi i izrada domaćih zadaća. Ispit je pismeni u redovnom ispitnim roku.

Obavezna literatura
 1. Велковска, Снежана (2002). Белешки за македонската фразеологија. Скопје: Институт за македонски јазик Крсте Мисирков.
 2. Fink–Arsovski, Željka (2002). Poredbenafrazeologija – pogledizvanaiiznutra. Zagreb: FF-press.
 3. Jakop, Nataša (2006). Pragmatična frazeologija. Ljubljana: Založba ZRC.
 4. Мршевић-Радовић, Драгана (2002). Фразеологија и национална култура. Београд:Друштво за српски језик и књижевност Србије.
 5. Недкова, Емилия (2011). Фразеологизмите като знаци в езика на културата (върху материал от български, сръбски и руски език). Русе: ЛЕНИ-АН.
Dopunska literatura
 1. Димитровски, Тодор, Ширилов, Ташко (2003) Фразеолошки речник на македонскиот јазик, Т. 1, 2 и 3. Скопје: Огледало
 2. Fink–Arsovski, Željka i sur. (2006). Hrvatsko – slavenski rječnik poredbenih frazema. Zagreb: Knjigra.
 3. Keber, Janez (2011). Slovar slovenskih frazemov. Ljubljana: Založba ZRC.
 4. Menac, Antica, Fink–Arsovski, Željka, Venturin, Radomir (2003). Hrvatski frazeološki rječnik. Zagreb: Naklada Ljevak.
 5. Нанова, Ани (2005). Фразеологичен синонимен речник на българския език. София: Хейзъл.

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij