Glotodidaktika

Naziv
Glotodidaktika
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
117936
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Objasniti osnovne koncepte teorije nastave stranih jezika s naglaskom na ruski kao strani jezik; uočiti temeljne postavke teorije nastave stranih jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta; prepoznati osnovne procese poučavanja ruskog kao stranog jezika i koristiti prema tome odgovarajuće strategije poučavanja
Sadržaj
 1. Uvod u nastavni plan i program Teorija nastave jezika kao disciplina
 2. Znanstvene teorije i metode učenja stranih jezika Glotodidaktika kao interdisciplinarna znanost
 3. Inovacije u nastavi stranih jezika Ciljevi i zadaće nastave ruskog kao stranog jezika
 4. Učenje i poučavanje stranoga jezika s naglaskom na ruski kao strani jezik Povijesni pristup poučavanja stranih jezika 1
 5. Povijesni pristup poučavanja stranih jezika 2 Suvremeni pristup poučavanja ruskog kao stranog jezika
 6. Termini glotodidaktike Principi glotodidaktike
 7. Nastavni plan i program za ruski jezik; analiza potreba Uloga nastavnika u procesu učenja stranog jezika
 8. Uloga učenika u procesu učenja stranog jezika Upravljanje razredom
 9. Poučavanje jezičnih vještina 1 Poučavanje jezičnih vještina 2
 10. Komunikacijska kompetencija ZEROJ
 11. Samostalnost u učenju Ocjenjivanje i samoocjenjivanje
 12. Jezični portfolio Jezični materijali
 13. Strategije učenja i poučavanja stranog jezika s naglaskom na ruski kao strani Nastava usmjerena na učenika – ishodi učenja
 14. Međujezik i analiza pogrešaka Učeničke pogreške i mogućnosti njihova ispravljanja
 15. Jezik za posebne potrebe Metodologija istraživačkog rada u nastavi ruskog kao stranog jezika

Ishodi učenja
 1. objasniti glavne aspekte pristupa nastavi stranih jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta
 2. definirati pojam komunikacijske jezične kompetencije
 3. objasniti ulogu učeničkog međujezika za razumijevanje nastavnoga procesa
 4. interpretirati različite pristupe organizaciji jezičnoga materijala u nastavi ruskog kao stranog jezika
 5. analizirati nastavne materijale u nastavi ruskog kao stranog jezika s obzirom na različite metode poučavanja
 6. objasniti proces poučavanja jezičnih vještina
 7. uočiti i razlikovati funkcije različitih uloga nastavnika u nastavnom procesu
 8. pripremiti, provesti i prezentirati istraživanje odabranog aspekta nastave ruskog kao stranog jezika
 9. izraziti kritičko razumijevanje relevantne stručne literature na ruskom jeziku i opisati sadržaj drugima
 10. aktivno sudjelovati u diskusijama, prihvaćati komentare o svome radu i izraziti otvorenost prema stavovima i idejama drugih
Metode podučavanja
Koristit će se metode rada u paru i individualni rad studenata, studenti će se kontinuirano pripremati za sate i interaktivno sudjelovati u nastavi
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Московкин Л.В., Щукин, А.Н. Хрестоматия по методике преподавания русского языка как иностранного. - М.: "Русский язык" Курсы, 2012
 2. Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования. - М.: "Русский язык" Курсы, 2010
 3. Petrović, E. (1998). Teorija nastave stranih jezika . Zagreb: Školska knjiga
 4. Skljarov M. (1993). Teorija i praksa u nastavi stranih jezika. Zagreb: Školske novine
 5. Vilke, M. (1977) Uvod u glotodidaktiku. Zagreb: Školska knjiga
Dopunska literatura
 1. Čurković-Kalebić, S. (2003). Jezik i društvena situacija . Zagreb: Školska knjiga.
 2. Mihaljević Djigunović, J. (1998). Uloga afektivnih faktora u učenju stranoga jezika . Zagreb: Filozofski fakultet.
 3. Журналы: Русский язык за рубежом, Strani jezici (odabrani članci

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij