Glotodidaktika

Naziv
Glotodidaktika
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117843
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Stjecanje uvida u temeljne postavke teorije nastave stranih jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta; razumijevanje osnovnih koncepata teorije nastave stranih jezika.
Sadržaj
 1. Introduction Language teaching methodology as a discipline Fundamental concepts
 2. Aims and goals in FLT Observing learning and teaching
 3. historical overview of FL teaching methods I
 4. Historical overview of FL teaching methods II Contemporary approach to teaching
 5. Curriculum design; FL needs analysis
 6. Focus on the FL teacher FL teacher roles Classroom management
 7. Teaching language skills
 8. REVISION Test 1
 9. Communicative competence Common European Framework of Reference
 10. Learner autonomy Assessment and self-assessment Language learning portfolio
 11. Language teaching materials
 12. Learner language and error analysis
 13. Language for specific purposes
 14. Researching FLT
 15. REVISION Test 2

Ishodi učenja
 1. 1. usporediti i protumačiti metode učenja i poučavanja engleskog kao inog jezika kroz povijest
 2. 2. razlikovatii kritički prosuđivati o temeljnim principima suvremenih pristupa poučavanju engleskog kao inog jezika
 3. 3. objasniti i povezati ključne pojmove na kojima se temelji suvremena nastava engleskog kao inog jezika
 4. 4. navesti i objasniti temeljne psihologijske i kognitivne čimbenike uspješnog učenja i poučavanja na učenje i poučavanje engleskog kao inog jezika
 5. 5. objasniti i temeljne individualne razlike učenika u procesu učenja i usvajanja engleskog kao inog jezika, te predvidjeti kako će navedene razlike utjecati na određene aspekte učenja i poučavanja
Metode podučavanja
Nastava ovog kolegija izvodi se kombinirano kroz predavanja i seminare. Prema uputama predavača, studenti se pripremaju za nastavu prethodnim proučavanjem zadanih dijelova literature o temi koja se obrađuje. Na nastavi se očekuje visok stupanj interakcije studenata, posebno u seminarskom dijelu.
Metode ocjenjivanja
Uspješnim rješavanjem predviđenih dvaju testova studenti se mogu osloboditi polaganja završnog usmenog ispita.

Obavezna literatura
 1. Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press. -
 2. Nunan, D. (1991). Language Teaching Methodology. London: Prentice Hall.
 3. Lightbown, P. M., Spada, N. (2006). How Languages are Learned. Revised ed. Oxford: OUP. -
Dopunska literatura
 1. Council of Europe Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. (2001). Cambridge: CUP
 2. Mihaljević Djigunović, J. (1998). Uloga afektivnih faktora u učenju stranoga jezika. Zagreb: Filozofski fakultet.
 3. - Richards, J. C. (2001). Curriculum Development in Language Teaching,. Cambridge: CUP.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij