Antropologija religije

Naziv
Antropologija religije
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
69743
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti stječu uvid u istraživanje religije i religioznosti u kulturnoantropološkoj perspektivi. To uključuje upoznatost s poviješću i razvojem koncepata i pristupa u antropološkom istraživanju religije, te s različitim aspektima religijskog života koji su njima obuhvaćeni. U okviru kolegija posebno se naglašavaju današnja disciplinarna strujanja povezana s dinamikom suvremenih religijskih procesa. Konačni je cilj kolegija osposobiti studente da primjene i kritički provjere stečena znanja u okviru vlastitog manjeg istraživačkog projekta o odabranom religijskom fenomenu.
Sadržaj
 1. Uvod: pregled tema kolegija; pojašnjenje propisane literature; preciziranje studentskih obveza
 2. Osnovni pojmovi i odnosi: antropologija religije; religija; religioznost; sveto; kult; obred; religija i magija; religija i kultura; religija i znanost i dr.- Pitanje početaka religije: arheološke spoznaje o religioznosti
 3. Razdoblje antike: antički pisci i filozofi o religiji i religijskim predodžbamaRazdoblje nastanka kršćanstva i razvoja kršćanske misli: značajke razdoblja nastanka kršćanstva; ranokršćanski odnos prema religiji i znanosti tj. pitanje istine te iskoraci; kršćanski mislioci kasnog srednjeg vijeka
 4. Renesansa i prosvjetiteljstvo: psihološka teorija nastanka religije Thomasa Hobbesa; racionalizam R. Descartesa (i odjeci); G. Vico i D. Hume o nastanku i razvoju religije; začeci komparativne mitologije: B. B. de Fontenelle, C. G. Heine, C. F. Depuis
 5. Oblikovanje znanosti o religiji (19. st.): profesionalizacija znanosti o religiji; filološke teorije J. i W. Grimma i F. M. Müllera; evolucionističke teorije: E. B. Tylor, R. R. Marett, A. Lang, H. Spencer, W. R. Smith, J. G. Frazer; psihološke teorije: W. Wundt, S. Freud, C. G. Jung; sociološke teorije: É. Durkheim, L. Lévy-Bruhl, A. Bastian; kulturnopovijesni pristupi: F. Ratzel, F. Gräbner, W. Schmidt; ekonomske implikacije religije M. Webera; fenomenologija religije R. Otta
 6. Oblikovanje znanosti o religiji (19. st.): profesionalizacija znanosti o religiji; filološke teorije J. i W. Grimma i F. M. Müllera; evolucionističke teorije: E. B. Tylor, R. R. Marett, A. Lang, H. Spencer, W. R. Smith, J. G. Frazer; psihološke teorije: W. Wundt, S. Freud, C. G. Jung; sociološke teorije: É. Durkheim, L. Lévy-Bruhl, A. Bastian; kulturnopovijesni pristupi: F. Ratzel, F. Gräbner, W. Schmidt; ekonomske implikacije religije M. Webera; fenomenologija religije R. Otta
 7. Oblikovanje znanosti o religiji (19. st.): profesionalizacija znanosti o religiji; filološke teorije J. i W. Grimma i F. M. Müllera; evolucionističke teorije: E. B. Tylor, R. R. Marett, A. Lang, H. Spencer, W. R. Smith, J. G. Frazer; psihološke teorije: W. Wundt, S. Freud, C. G. Jung; sociološke teorije: É. Durkheim, L. Lévy-Bruhl, A. Bastian; kulturnopovijesni pristupi: F. Ratzel, F. Gräbner, W. Schmidt; ekonomske implikacije religije M. Webera; fenomenologija religije R. Otta
 8. Temeljni pravci antropoloških pristupa religiji u 20. st.: A. R. Radcliffe-Brown: struktura, proces i funkcija religijskog obreda; B. Malinowski: poimanje magije, religije i znanosti te uloga mita; strukturalna analiza mita C. Lévi-Straussa
 9. Temeljni pravci antropoloških pristupa religiji u 20. st.: A. R. Radcliffe-Brown: struktura, proces i funkcija religijskog obreda; B. Malinowski: poimanje magije, religije i znanosti te uloga mita; strukturalna analiza mita C. Lévi-Straussa
 10. Temeljni pravci antropoloških pristupa religiji u 20. st.: religija kao sustav simbola fenomenološka i semiotička analiza religije
 11. Temeljni pravci antropoloških pristupa religiji u 20. st.: religija kao sustav simbola fenomenološka i semiotička analiza religije
 12. Mit, kozmologija, obred: kratki pregled antropologije obreda;simboličke analize mita
 13. Religijska dinamika i promjene: uvodni pregled; religijski specijalisti, sinkretizam, pluralizam, religijski pokreti, „alternativne religije“, transnacionalna religija; religijski turizam
 14. Religijska dinamika i promjene: uvodni pregled; religijski specijalisti, sinkretizam, pluralizam, religijski pokreti, „alternativne religije“, transnacionalna religija; religijski turizam
 15. Diskusija; zaključak kolegija: rasprava o kolegiju, interna evaluacija, upute za ispit

Ishodi učenja
 1. opisati i usporediti etnološke i kulturnoantropološke teorije
 2. koristiti stručno nazivlje i definirati temeljne koncepte u etnologiji i kulturnoj antropologiji
 3. izložiti i opisati povijest etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja
 4. osmisliti i provesti jednostavno kvalitativno istraživanje
 5. poznavati i primijeniti temeljne etičke standarde struke
 6. primijeniti temeljne teorijske i metodološke koncepte u konkretnim istraživačkim situacijama
 7. prikupljati relevantnu literaturu i koristiti je u stručnom radu
 8. javno usmeno i pismeno prezentirati rezultate istraživanja
 9. prepoznati i uvažavati kulturne različitosti
 10. primijeniti vještine učenja za nastavak studija na višoj razini
 11. primijeniti teorijske orijentacije i pristupe etnološkog i kulturnoantropološkog istraživanja religije u vlastitom istraživanju religijskih fenomena
 12. identificirati i raspraviti religijske različitosti u vlastitom istraživanju
 13. u zadanoj formi prezentirati vlastito kvalitativno istraživanje, analizu i interpretaciju odabranog religijskog fenomena
 14. definirati i primijeniti osnovne pojmove i koncepte u antropologiji religije
 15. identificirati i raspraviti manifestacije religioznosti u okviru koncepta kulture
 16. opisati začetke i razvoj etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja religije
 17. objasniti i usporediti temeljne pristupe i teorije u antropologiji religije i identificirati njihove glavne protagoniste
 18. osmisliti i provesti jednostavno kvalitativno istraživanje odabranog religijskog fenomena
 19. demonstrirati poznavanje i primjenu temeljnih specifičnosti etnološke etike u vlastitom istraživanju religijskih fenomena
Metode podučavanja
Nastava se sastoji od predavanja i seminara. Kontinuirano i aktivno praćenje nastave potiče se čitanjem predviđene literature i na tome utemeljenim vođenim diskusijama, zadaćama i reakcijskim tekstom. U okviru predavanja koristi se i metoda vođenih diskusija. Seminarski je dio nastave radioničkog tipa. Studenti propituju adekvatnost teorijskih koncepata i pristupa u okviru vlastitog istraživanja odabranog religijskog fenomena. Tijekom semestra u okviru vlastitog istraživačkog projekta (teme) studenti izvršavaju tjedne istraživačke zadatke. Na temelju rezultata istraživanja i diskusija studenti izrađuju te konačno prezentiraju završni seminarski rad.
Metode ocjenjivanja
Evidentira se redovitost pohađanja nastave, priprema zadaća i reakcijskog teksta, kvaliteta seminarskog rada i aktivnost u vođenim raspravama na nastavi te uspjeh na pisanom ispitu. Ocjena se formira prema omjeru: seminarski rad 50%; pisani ispit 30%; reakcijski tekst 10%; aktivnost u raspravama, izvršavanje tjednih istraživačkih zadataka i dolasci 10%. Stjecanje ishoda 3. - 9. te 15. do 19. provjerava se u okviru planiranih aktivnosti na seminaru, dok se stjecanje ostalih ishoda provjerava pisanim ispitom.

Obavezna literatura
 1. BOWIE, Fiona. 22006. The Anthropology of Religion. An Introduction. Malden (MA) i Oxford: Blackwell Publishing (odabrana poglavlja).
 2. BOWEN, John R. 42008. Religions in Practice. An Approach to the Anthropology of Religion. Boston : Pearson/Allyn and Bacon (odabrana poglavlja).
 3. DE WALL MALEFIJT, Annemarie. 21989. Religion and Culture. An Introduction to Anthropology of Religion. Long Grove: Waveland Press Inc. (odabrana poglavlja)
 4. GLAZIER, Stephen D. 1999. Anthropology of Religion. A Handbook. Westport, London: Praeger. (odabrana poglavlja)
 5. LAMBEK, Michael, ur. 2002. A Reader in the Anthropology of Religion. Blackwell Publishing (odabrana poglavlja)
 6. LESSA, William A. i Evon Z. Vogt, ur. 41979. Reader in Comparative Religion: An Anthropological Approach. New York: Harper Collins Publishers. (odabrana poglavlja)
 7. PANDIAN, Jacob. 1991. Culture, Religion, and the Sacred Self. A Critical Introduction to the Anthropological Study of Religion. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. prema odabranoj temi istraživanja u okviru vlastitog istraživačkog projekta i u dogovoru s nastavnicom

Izborni predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar