Odsjek za talijanistiku

Naziv
Odsjek za talijanistiku
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Višnja Bandalo, v. asist. F-329 +385 1 4092311 vbandalo@ffzg.hr
dr.sc. Etami Borjan, zn. novak F-330 014092312 eborjan@ffzg.hr
dr.sc. Morana Čale, red. prof. F301 6002305 mcale@ffzg.hr
dr.sc. Anadea Čupić, v. lekt. F-315 6002-333 acupic@ffzg.hr
Ingrid Damiani Einwalter, v. lekt. F331 4092313 ideinwal@ffzg.hr
dr.sc. Vesna Deželjin, v. lekt. F-315 6002313 vdezelji@ffzg.hr
mr.sc. Dubravka Dubravec Labaš, v. lekt. F 330 409 23 12 ddlabas@ffzg.hr
dr.sc. Nada Filipin, v. asist. F-332 2314 nzupanov@ffzg.hr
Francesca Maria Gabrielli, zn. novak F 315 6002333 fmgabrie@ffzg.hr
Marina Glavaš, v. lekt. F-331 4092-313 maglavas@ffzg.hr
dr.sc. Snježana Husić, doc. F329 +385 1 4092311 shusic@ffzg.hr
dr.sc. Vinko Kovačić, v. asist. F301 2305 vkovacic@ffzg.hr
dr.sc. Maslina Ljubičić, red. prof. F 331 4092313 mljubici@ffzg.hr
dr.sc. Smiljka Malinar, red. prof. F-302 6002309 smalinar@gmail.com
dr.sc. Sandra Mardešić, doc. F 332 4092-314 smardesi@ffzg.hr
mr.sc. Vanda Maržić-Sabalić, v. lekt. F302 4092309 vmsabali@ffzg.hr
dr.sc. Tatjana Peruško, izv. prof. F 303 4192310 tperusko@ffzg.hr
dr.sc. Ivica Peša Matracki, izv. prof. F-332 +38516002414 ipesa@ffzg.hr
dr.sc. Katja Radoš-Perković, doc. F330 +38514092312 krperkov@ffzg.hr
dr.sc. Nino Raspudić, doc. F-329 600-2311 nraspudi@ffzg.hr
Daniela Reverberi, lekt.
dr.sc. Sanja Roić, red. prof. F 303 ++385 1 4092310 sroic@ffzg.hr

Naziv Šifra ECTS Satnica
Danteova Božanstvena komedija (I. skupina) 51202 5 30 / 15 / 0
Diplomski rad na studiju Talijanskog jezika i književnosti 124526 15 0 / 0 / 0
Filozofija u Italiji 131892 5 30 / 15 / 0
Fonetika i fonologija talijanskog jezika 36053 5 30 / 15 / 0
Fonetske vježbe iz talijanskog jezika 36054 1 0 / 0 / 30
Glotodidaktika 125577 5 15 / 15 / 0
Humanizam i renesansa 118218 5 30 / 15 / 0
Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika 125579 5 15 / 15 / 0
Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana 118219 5 30 / 15 / 0
Latinski jezik za talijaniste 36889 2 0 / 0 / 30
Mafija na filmu 118220 5 45 / 15 / 0
Metodika nastave talijanskog jezika 117864 5 15 / 15 / 0
Morfosintaksa talijanskog jezika I 52691 5 30 / 15 / 0
Morfosintaksa talijanskog jezika II 52693 5 30 / 15 / 0
Neprilagođeni. Talijanski roman početkom 20.st. 145928 5 30 / 15 / 0
Od Arkadije do predromantizma (II. skupina) 64251 5 30 / 15 / 0
Od latinskoga do talijanskoga 125583 5 30 / 15 / 0
Osnove teorije književnosti 132040 4 45 / 0 / 0
Periodizacija talijanske književnosti 36050 5 30 / 15 / 0
Petrarca i petrarkizam 125584 5 30 / 15 / 0
Petrarkistkinje između dviju obala: od Vittorie Colonne do Nade Bunić 81465 5 30 / 15 / 0
Povijest talijanskog jezika 52695 5 30 / 15 / 0
Povijest talijanskog opernog libreta (II. i III. skupina) 145549 5 30 / 15 / 0
Pragmalingvistika i tekstna lingvistika: izvornik i prijevod 125586 5 30 / 15 / 0
Proces usvajanja drugog jezika 125319 5 15 / 15 / 0
Semantika talijanskog jezika 118221 5 30 / 15 / 0
Studentska praksa 1 124522 5 0 / 30 / 30
Studentska praksa 2 128372 5 0 / 0 / 30
Suvremena talijanska povijest 51207 5 30 / 15 / 0
Talijanska dijalektologija 125589 5 30 / 15 / 0
Talijanska drama u prijevodu 131893 3 0 / 30 / 30
Talijanska filmska komedija (III. skupina) 118576 5 45 / 15 / 0
Talijanska književnost prve polovice 20.st. 142531 5 30 / 15 / 0
Talijanska leksikologija 52697 5 30 / 15 / 0
Talijanska proza 20. st. i film 131895 5 45 / 15 / 0
Talijanske autorice od 15-17. st. (II. skupina) 69690 5 30 / 15 / 0
Talijanski esej i znanstvena proza u prijevodu 131896 3 0 / 30 / 30
Talijanski jezik I 1. 36049 4 0 / 0 / 60
Talijanski jezik I 2. 36056 4 0 / 0 / 60
Talijanski jezik II. 1 52690 5 0 / 0 / 60
Talijanski jezik II. 2 52692 5 0 / 0 / 60
Talijanski jezik III. 1 52694 5 0 / 0 / 60
Talijanski jezik III. 2 52696 5 0 / 0 / 60
Talijanski narodni običaji i kultura 52702 5 30 / 15 / 0
Talijanski predromantizam i romantizam: Foscolo, Leopardi, Manzoni (II. skupina) 132080 5 30 / 15 / 0
Talijansko kazalište 16. stoljeća 161130 5 30 / 15 / 0
Talijansko kazalište 20. st. 131897 5 45 / 0 / 0
Talijansko pjesništvo 13. stoljeća (I. skupina) 64254 5 30 / 15 / 0
Talijansko srednjovjekovlje i animalistika 131898 5 30 / 15 / 0
Teorija prevođenja 125593 5 30 / 15 / 0
Trst u talijanskoj književnosti (III. skupina) 51211 5 30 / 15 / 0
Tvorba riječi 118225 5 30 / 15 / 0
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) II. 2. 124523 4 0 / 0 / 60
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) I. 1 117865 4 0 / 0 / 60
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) I. 2. 124524 4 0 / 0 / 60
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) II. 1. 117866 4 0 / 0 / 60
Uvod u studij talijanskoga jezika 36052 5 30 / 15 / 0
Varijeteti talijanskog jezika 118226 5 30 / 15 / 0
Vrednovanje i testiranje jezične kompetencije 118227 5 15 / 30 / 0

Preddiplomski studiji
  1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij
  2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij