Povijest i geografija; smjer: nastavnički

Naziv
Povijest i geografija; smjer: nastavnički
Puni naziv
Povijest i geografija; smjer: nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije geografije i povijesti
magistra edukacije geografije i povijesti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
10 semestara
ECTS bodovi
300
Opis

 1. objasniti ključne geografske i povijesne procese dugog trajanja na regionalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini
 2. objasniti razvoj i značaj karakterističnih oblika političke, društvene, okolišne i gospodarske organizacije u prošlosti i sadašnjosti
 3. analizirati načine interakcije među ljudima (ali i međuodnos ljudi i okoliša) iz perspektive historiografije i geografije, uključujući sustave komunikacije, migracije, trgovinsku razmjenu, osvajanja, kulturnu difuziju itd
 4. koristiti stručnu terminologiju, definicije i teorije u geografiji i povijesti
 5. koristiti metodologiju suvremenih geografskih i historiografskih istraživanja
 6. primijeniti odgovarajuće statističke i grafičke metode i metode
 7. interpretirati elemente i sadržaje geografskih i povijesnih karata, koristeći kartografsku metodologiju
 8. objasniti i potkrijepiti primjerom teorijske osnove geografskih informacijskih sustava (GIS)
 9. analizirati prirodnogeografske elemente i faktore, njihove međuodnose unutar geoekosustava na različitim vremenskim i prostornim razinama
 10. interpretirati demografske, urbane i ruralne prostorne sustave te analizirati njihove međusobne odnose te strukturne i funkcionalne značajke u vremenu i prostoru
 11. analizirati ekonomskogeografske sustave i modele, njihove strukture, dinamiku i faktore razvoja na različitim prostornim i vremenskim razinama
 12. objasniti geografske i povijesne aspekte sociokulturnih procesa
 13. objasniti i interpretirati historijskogeografski razvoj hrvatskog prostora u europskom i svjetskom kontekstu
 14. postaviti konkretan istraživački problem i planirati njegovo rješavanje, primjenjujući odgovarajuće vještine kritičkog mišljenja i istraživačke vještine
 15. locirati i analizirati razne vrste primarnih i sekundarnih povijesnih te geografskih izvora za seminarski i diplomski rad
 16. procijeniti kako se podaci iz izvora koriste u pisanoj ili usmenoj prezentaciji kao dokaz ili argument u odgovoru na istraživačka pitanja
 17. primijeniti specifična znanja i vještine potrebne za proučavanje dokumenata iz određenog razdoblja (npr. paleografija, epigrafija, uporaba starih jezika i pisama itd.)
 18. objasniti kako povjesničari i geografi u svojim radovima koriste periodizaciju, kronologiju i naraciju
 19. protumačiti različite načine na koji su povjesničari i geografi proučavali i proučavaju prošlost i prostor
 20. vrednovati raznolikost, kompleksnost i moralne dileme koji su inherentni proučavanju povijesti i geografije
 21. interdisciplinarnim pristupom primijeniti znanja stečena u studiju različitih humanističkih i društvenih znanosti prilikom učenja i pisanja radova (seminarskih radova, diplomskog rata)
 22. razumijevati dijakronijsko tumačenje interakcije ljudi i okoliša
 23. objasniti kako je strukturirana argumentacija u odabranim primarnim i sekundarnim izvorima, uključujući i one koji donose suprotstavljene argumente
 24. oblikovati vlastite argumente o prošlosti i sadašnjosti pomoću različitih izvora i dokaza te istovremeno prosuđivati valjanost argumenata drugih povjesničara i geografa
 25. formulirati i braniti određenu tezu
 26. ispravno oblikovati citate i bilješke u seminarskim radovima i diplomskom radu
 27. demonstrirati vještine pisanog i usmenog izražavanja kroz interpretaciju i analizu primarnih i sekundarnih izvora
 28. napisati jasan i koherentan seminarski ili diplomski rad u kojemu se argumentirano dokazuje i/ili opovrgava određena teza o odabranom geografskom ili historiografskom pitanju ili problemu
 29. prezentirati svoj rad pred studentima i profesorima, stručnjacima i laicima, odabirući adekvatne metode i načine prezentacije
 30. formulirati povratnu informaciju o radovima i izlaganjima ostalih studenata
 31. primijeniti znanje stranih jezika u pisanju različitih vrsta historiografskih i geografskih radova
 32. analizirati temeljne koncepte i ideje o učenju i poučavanju povijesti i geografije, kako u školskome, tako i u izvanškolskim kontekstima
 33. analizirati mjesto i ulogu nastave povijesti i geografije u različitim razdobljima i kontekstima (npr. ciljevi i sadržaji programa povijesti i geografije u dijakronoj i sinkronoj perspektivi, politike nastave povijesti i geografije sl.)
 34. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja
 35. planirati, pripremati i izvoditi nastavu povijesti i geografije u osnovnoj i srednjoj školi
 36. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi povijesti i geografije
 37. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 38. primijeniti dostignuća suvremene historiografije i geografije (istraživačke rezultate te teorijske i metodološke postavke) u učenju i poučavanju povijesti i geografije
 39. kompetentno upotrijebiti različite medije koji čine suvremeno opremljenu učionicu povijesti i geografije, uključujući i informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
 40. oblikovati i primjenjivati različite strategije za praćenje, provjeravanje i vrednovanje učeničkih postignuća u nastavi povijesti i geografije
 41. primjena karata, kartografskih i geovizualizacijskih metoda u analizi i prezentaciji rezultata istraživanja te u nastavi geografije i povijesti
 42. razviti i demonstrirati profesionalne radne navike
 43. demonstrirati profesionalnu predanost nastavničkom pozivu u radu s učenicima i nastavnicima
 44. artikulirati i kultivirati vlastite vrijednosti kroz analizu odabranih etičkih pitanja i problema

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hidrogeografija 98985 4 30/0/15
Historiografski praktikum 64091 6 15/15/6
Klimatologija 98984 4 30/0/15
Statističke i grafičke metode u geografiji 98983 7 45/0/15
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 9 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih kombinacija (1476)
2.1. Prva kombinacija - odabrati 9 ECTS bodova
Naziv Šifra ECTS Satnica
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36036 5 45/0/0
Povijest ranih civilizacija 36033 4 30/30/0
2.2. Druga kombinacija - odabrati 9 ECTS bodova
Naziv Šifra ECTS Satnica
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36035 7 45/30/0
Povijest ranih civilizacija 36034 2 30/0/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Demogeografija 98992 4 30/0/15
Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka 35872 3 30/0/0
Kartografija 98991 5 30/0/30
Terenska nastava iz geografije I 98993 3 0/0/60
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
2. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija - odabrati 12 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti (1479)
2.1. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija (varijanta 1) - odabrati 12 ECTS bodova
Naziv Šifra ECTS Satnica
Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka 36037 7 60/30/0
Hrvatska povijest srednjeg vijeka 36040 5 60/0/0
2.2. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija (varijanta 2) - odabrati 12 ECTS bodova
Naziv Šifra ECTS Satnica
Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka 36038 5 60/0/0
Hrvatska povijest srednjeg vijeka 36039 7 60/30/0
3. Izborni geografski predmeti - Upisati 3 ECTS boda (8320)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Geografija mora 102427 3 45/0/0
Industrijska geografija 102428 3 30/15/0
Kulturna geografija 102429 3 30/15/0
Mineralogija i petrologija 102431 3 30/15/0
Politička geografija 102430 3 30/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Ekonomska geografija 118817 5 45/0/15
Geologija 118820 5 30/15/0
Hrvatska povijest ranoga novog vijeka 51042 6 30/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
Urbana geografija 118819 5 30/0/15
2. Obvezatni dio programa - odabrati 9 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti (3616)
2.1. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija (varijanta 1) - odabrati 9 ECTS bodova
2.2. Kolegij koji su obvezatni dio programa studija (varijanta 2) - odabrati 9 ECTS bodova
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Geomorfologija 118824 6 30/30/0
Hrvatska povijest 19. stoljeća 51047 6 30/30/0
Terenska nastava iz geografije II 118851 3 0/0/60
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Obvezatni dio programa - odabrati 9 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti (3619)
2.1. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija (varijanta 1) - odabrati 9 ECTS bodova
2.2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija (varijanta 2) - odabrati 9 ECTS bodova
3. Izborni geografski predmeti - Upisati 6 ECTS bodova (10905)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Geografija mora 102427 3 45/0/0
Industrijska geografija 102428 3 30/15/0
Kulturna geografija 102429 3 30/15/0
Mineralogija i petrologija 102431 3 30/15/0
Politička geografija 102430 3 30/15/0
Prometna geografija 118833 3 30/0/15
Regionalna klimatologija 118831 3 15/0/30
Urbani sistemi svijeta 118832 3 30/0/15
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Europska i svjetska povijest 1918. - 1945. 51072 6 30/30/0
Historijska geografija Hrvatske 131746 5 15/30/0
Hrvatska povijest 1918. - 1945. 51075 6 30/30/0
Povijest historiografije 51078 3 30/0/0
Ruralna geografija 131747 5 30/15/0
2. Izborni geografski predmeti - Odabrati 3 ECTS boda (12396)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Geografija Angloamerike 132369 3 30/15/0
Geografija Australije i Oceanije 132371 3 30/15/0
Geografija Istočne Azije 132368 3 30/15/0
Geografija Jugoistočne Europe 132367 3 45/0/0
Geografija Latinske Amerike 132370 3 30/15/0
Uvod u astronomiju 132372 3 30/15/0
3. Izborni povijesni predmeti - odabrati najmanje 2 ECTS boda (12427)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Grčki i rimski svijet 35868 7 30/30/0
Historiografija o Francuskoj revoluciji 64118 4 0/30/0
Hrvatska epigrafija i paleografija I. 36756 3 30/0/0
Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici 35869 4 15/15/0
Latinska epigrafija srednjega vijeka 77962 5 30/0/0
Osmansko Carstvo I (1300-1600) 86843 3 30/0/0
Plemstvo na hrvatskom ranonovovjekovnom prostoru u regionalnom i europskom kontekstu 97208 4 30/0/0
Politika i propaganda u 20. stoljeću 77964 4 30/0/0
Povijest islama I 142492 3 30/0/0
Povijest Osmanskog carstva 69567 3 30/0/0
Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku 36753 2 30/0/0
Uvod u čitanje starih karata 36754 3 30/0/0
Uvod u njemačku paleografiju I 67062 3 0/30/0
Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st. 97209 3 0/30/0
Život u 19. stoljeću 119477 3 30/0/0
Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I. 36769 4 30/0/0
6. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni geografski predmeti - Odabrati 3 ECTS boda (12397)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Geografija Afrike 132377 3 30/15/0
Geografija Azije 132375 3 30/15/0
Geografija Rusije 132374 3 30/15/0
Geografija slabije razvijenih zemalja 132378 3 30/15/0
Sredozemlje 132373 3 30/15/0
Uvod u japanske studije 132376 3 30/15/0
3. Izborni povijesni predmeti - odabrati od 2 do 4 ECTS boda (12428)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest 52627 4 30/0/0
Kartografski izvori za hrvatsku povijest 36778 3 30/0/0
Nova žena u novoj državi: Žene u Kraljevini Jugoslaviji 81438 3 30/0/0
Osmansko Carstvo II (1600-1922) 90156 3 30/0/0
Povijest Holokausta 131798 3 30/0/0
Povijest islama II 142497 3 30/0/0
Povijest Republike Turske 69827 3 30/0/0
Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba 64125 3 30/0/0
Povijest velike seobe naroda 131799 2 30/0/0
Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama 142490 3 30/0/0
Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji 36783 4 15/15/0
Sukob Tito Staljin i Goli otok 125810 3 30/0/0
Teme iz vjerske, društvene i pravne povijesti Osmanskog Carstva (14.-18.st) 86844 3 30/0/0
Turska Hrvatska 52625 3 30/0/0
Uvod u njemačku paleografiju II 102236 3 0/30/0
Zagreb u srednjem vijeku 52631 4 15/15/0
7. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika povijesti I 163677 8 30/30/15
Geoekologija i zaštita okoliša 132330 4 30/15/0
Pomoćne povijesne znanosti I. 117672 3 30/0/0
Sociologija obrazovanja 164794 3 30/0/0
Sustavna pedagogija 164793 4 30/15/0
Turistička geografija 132334 5 30/15/0
2. Izborni povijesni predmeti - odabrati najmanje 3 ECTS boda (12429)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Ekonomska historija 117679 5 15/15/0
Habsburška Monarhija: imperijalna baština 117680 5 15/15/0
Historijska demografija 117682 5 15/15/0
Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme 117683 6 30/30/0
Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (1790.-1918.) 117684 6 30/30/0
Od staleškog ka modernom građanstvu 36773 3 30/0/0
Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku 118165 3 15/15/0
Poljska u 19. i 20. stoljeću 59717 4 30/0/0
Povijest Dubrovačke Republike 118168 4 30/0/0
Povijest Grčke i Rima I. 117665 6 30/0/0
Povijest Jugoslavije 1918. - 1945. 131875 6 30/30/0
Povijest Starog istoka I. 117662 6 30/0/0
Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa 117699 6 15/15/0
Rođaci i bližnji - obiteljske strukture 117700 6 15/15/0
Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje 118171 4 30/0/0
Srednjovjekovno plemstvo 117702 6 15/15/0
Stara povijest hrvatskih zemalja I. 117670 6 30/0/0
Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija - Istok i Zapad na razmeđu Srednje i Jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine 118173 4 30/0/0
Život u 19. stoljeću 119477 3 30/0/0
8. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika 132349 4 45/0/0
Didaktika povijesti II 163678 7 30/30/15
Geografija Europe 132346 3 30/15/0
Pomoćne povijesne znanosti II. 163679 3 30/0/0
Terenska nastava iz geografije IV 132347 3 0/0/60
2. Izborni povijesni predmeti - odabrati najmanje 6 ECTS bodova (12430)
3. Izborni pedagoški predmeti - odabrati najmanje 4 ECTS boda (12431)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Primjena računala u nastavi jezika 120107 4 15/0/15
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0
9. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Geografske osnove globalizacije 163680 3 30/15/0
Metodika nastave geografije I 163681 5 60/0/0
Praksa iz nastave povijesti u školi 163684 5 0/0/30
Psihologija odgoja i obrazovanja 164808 8 30/30/0
2. Diplomski seminar ili Diplomska radionica - Odabrati 6 ECTS bodova (15143)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomska radionica I (povijest) 164810 6 0/30/0
Diplomski seminar I (geografija) 163685 6 0/30/0
3. Izborni geografski predmeti - Odabrati 3 ECTS boda (15145)
Naziv Šifra ECTS Satnica
E-škola geografije 163676 3 0/45/0
Geografija Angloamerike 132369 3 30/15/0
Geografija Australije i Oceanije 132371 3 30/15/0
Geografija Istočne Azije 132368 3 30/15/0
Geografija Jugoistočne Europe 132367 3 45/0/0
Geografija Latinske Amerike 132370 3 30/15/0
Primjena računala u nastavi geografije 164812 3 15/0/30
Uvod u astronomiju 132372 3 30/15/0
10. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Govorništvo za nastavnike 163689 5 30/30/0
Metodička praksa iz geografije 163687 6 0/0/90
Metodika nastave geografije II 163686 5 15/45/0
2. Diplomski seminar ili Diplomska radionica - Odabrati 11 ECTS bodova (15144)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomska radionica II (povijest) 164811 11 0/30/0
Diplomski seminar II (geografija) 163690 11 0/30/0
3. Izborni povijesni predmeti - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (12430)