Psihologija

Naziv
Psihologija
Puni naziv
Psihologija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar psihologije
magistra psihologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Psihologija izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Studenti koji su završili diplomski studij psihologije stječu uvjete za upis na doktorski studij psihologije ako polože razredbeni postupak i udovoljavaju ostalim uvjetima koje propisuje nositelj studija. Uvjete za upis na druge poslijediplomske i doktorske studije u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija. Također stječu pravo studiranja i na poslijediplomskom sveučilišnom specijalističkom studiju iz psihologije ili neke druge discipline ako zadovoljavaju i druge propisane uvjete tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom sveučilišni magistar ili sveučilišna magistra psihologije. Nakon zadovoljavanja ostalih uvjeta propisanih Zakonom o psihološkoj djelatnosti može obavljati djelatnosti psihologa. Ovaj program pruža nužne kompetencije za samostalno obavljanje psihološke prakse. Specifične razine samostalnog obavljanja psihološke djelatnosti dodatno određuje Zakon o psihološkoj djelatnosti, odnosno Hrvatska psihološka komora.
Zahtjevi i rezultati
Psiholozi se zapošljavaju u svim djelatnostima suvremenog društva: predškolskim ustanovama, osnovnoj školi, srednjoj školi, visokoškolskom obrazovanju, socijalnoj skrbi, zapošljavanju, zdravstvu, gospodarstvu, policiji, vojsci, trgovini, državnim i upravnim institucijama. Stoga se zahtjevi za obrazovanjem psihologa temelje na stjecanju općih i specifičnih znanja iz širokog područja suvremene psihologije te generičkih metodoloških i komunikacijskih vještina. U obje godine studija stječu se specifična znanja i vještine iz tri područja primijenjene psihologije: psihologije rada, kliničke i zdravstvene psihologije i školske psihologije. Uz to se produbljuju znanja o suvremenim spoznajama iz područja socijalne psihologije i psihologije ličnosti. U metodološkom dijelu se usvajaju napredne vještine i znanja o metodologiji psihologijskih istraživanja te psihometrijske teorije i prakse. Usvajaju se etička načela provedbe psiholoških istraživanja i praktične djelatnosti psihologa. U drugoj godini studija naglasak je na individualnim aktivnostima usmjerenima na izradu samostalnog istraživanja za diplomski rad te obavljanju stručne prakse. Na obje godine studija studenti/cama se omogućava da odabirom izbornih kolegija upotpune svoja znanja i vještine iz niza užih područja suvremene znanstvene i primijenjene psihologije (primjerice i stjecanje nastavničkih kompetencija). Magistri/e psihologije stječu sljedeće zajedničke kompetencije:metodološka znanja i vještine koje im omogućuju samostalno planiranje i provođenje psihologijskih istraživanja, kao i planiranje, provođenje i evaluaciju različitih projekata i programa; znanja iz temeljnih područja primijenjene psihologije (psihologija rada, školska, klinička i zdravstvena psihologija) te povezanih stručnih znanja i vještina za rad u širokom spektru praktične djelatnosti psihologa; znanja i vještina kritičkog i kreativnog mišljenja za učinkovito rješavanje stručni

 1. analizirati potrebe i odrediti ciljeve psihosocijalnih usluga u području primijenjene psihologije (psihologije rada i organizacijske psihologije, kliničke i zdravstvene psihologije, predškolske i školske psihologije)
 2. kreirati i razvijati usluge i proizvode namijenjene klijentima/korisnicima, psiholozima ili drugim stručnjacima utemeljene na psihologijskim teorijama i metodama
 3. identificirati, oblikovati i provesti psiho-socijalne intervencije prikladne za postizanje postavljenih ciljeva u okruženju relevantnom za traženu uslugu
 4. primijeniti metodologijska i statistička znanja u kreiranju primijenjenih istraživanja u multidisciplinarnom kontekstu
 5. analizirati podatke istraživanja složenim kvantitativnim i kvalitativnim postupcima uz korištenje naprednih računalnih programa
 6. procijeniti i stručno interpretirati nalaze o relevantnim karakteristikama pojedinaca, grupa i organizacije prikladnim metodama (intervjuiranja, testiranja, opažanja i sl.)
 7. integrirati znanja iz različitih područja psihologije i upravljati složenim situacijama, pri čemu će rasuđivati na temelju dostupnih informacija i donositi odluke koje uključuju društvenu i etičku odgovornost
 8. evaluirati psiho-socijalne intervencije s obzirom na odabir relevantnih metoda i tehnika, pridržavanje plana i ostvarenje postavljenih ciljeva
 9. kritički analizirati i kreirati učinkovita rješenja tipičnih stručnih problema na primjerenoj etičkoj i profesionalnoj razini
 10. kritički evaluirati psihologijske spoznaje u kontekstu društvenih promjena te kreativno doprinositi razvoju struke i vlastite prakse
 11. identificirati i uvažavati razlike među ljudima te primjereno kreirati interakciju s pojedincima i grupama različitih sposobnosti, osobina i svjetonazora
 12. preuzeti osobnu odgovornost i učinkovito voditi tim stručnjaka pri rješavanju problema u složenim i promjenjivim uvjetima
 13. jasno i argumentirano komunicirati svoje zaključke i preporuke klijentima/korisnicima i stručnjacima, koristeći primjerenu stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku
 14. integrirati suvremene psihologijske spoznaje i spoznaje stečene iskustvenim učenjem kroz praktični rad s klijentima/korisnicima s ciljem unaprijeđenja osobnog profesionalnog razvoja
 15. unaprijediti postojeće spoznaje i metode stručnog rada samostalnim pronalaženjem i valoriziranjem suvremenih izvora znanja
 16. koristiti vještine učenja u cjeloživotnom kontekstu te preuzeti odgovornost za vlastito učenje i stručno napredovanje
 17. kritički razmatrati vlastiti rad i kompetencije te planirati sustav za osiguravanje kvalitete vlastitog profesionalnog rada

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Klinička procjena psihičkih poremećaja 117742 7 30/30/30
Motivacija i radno ponašanje 117743 6 30/15/15
Psihologija obrazovanja: učenje i poučavanje 117744 5 30/0/30
Psihometrija 117745 5 30/0/30
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda (10709)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Aktualni problemi psihologije rada 125493 5 30/0/30
Ergonomijska psihologija 131601 7 45/0/45
Forenzična psihologija 118174 5 30/15/15
Genetika ponašanja 131602 5 30/30/0
Metodički praktikum 118176 6 0/0/60
Nasilje u bliskim vezama 118178 6 30/0/30
Organizacijska psihologija 125499 6 45/0/30
Osnove psihološkog savjetovanja 118179 5 30/0/30
Primijenjena razvojna psihologija 131597 4 15/15/15
Psihologija posvojenja 131604 5 15/45/0
Psihologija potrošačkog ponašanja 142680 5 30/30/0
Psihologija predrasuda i diskriminacije 131605 5 30/15/15
Rad u zajednici 42429 2 0/0/60
3. Praksa i Sudjelovanje u istraživanjima - tijekom studija odabrati oba kolegija - tijekom studija odabrati oba kolegija (12448)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Praksa 124471 6 0/0/75
Sudjelovanje u istraživanjima 124476 2 0/0/50
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Odabir i razvoj osoblja 124470 7 30/0/45
Psihologija obrazovanja: motivacijsko-socijalni procesi 124473 6 30/15/15
Psihologijski praktikum III 124475 7 15/0/60
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda (10709)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Aktualni problemi psihologije rada 125493 5 30/0/30
Grupni rad 125494 5 30/0/30
Klinička neuropsihologija 131603 5 30/0/30
Metodika nastave psihologije 125497 5 30/30/0
Multivarijatne metode: dimenzionalni modeli 118177 5 30/0/30
Primijenjena razvojna psihologija 131597 4 15/15/15
Psihički poremećaji - etiologija i dijagnostika 118181 5 30/0/30
Psihodijagnostičke metode 160825 5 30/15/15
Psihologija partnerskih odnosa 142656 5 30/30/0
Psihologija rata i mira 131606 4 30/15/0
Psihologijska ljetna škola 128900 5 0/30/40
Psihološka procjena djece 160756 5 30/15/15
Psihološko savjetovanje u kriznim situacijama 125501 4 30/15/0
Rad u zajednici 42429 2 0/0/60
Vojna psihologija 125503 3 30/0/0
3. Praksa i Sudjelovanje u istraživanjima - tijekom studija odabrati oba kolegija - tijekom studija odabrati oba kolegija (12448)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Praksa 124471 6 0/0/75
Sudjelovanje u istraživanjima 124476 2 0/0/50
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Etika istraživačke i stručne djelatnosti psihologa 117741 2 30/0/0
Procjenjivanje ličnosti 124472 4 15/0/30
Psihoterapijski pravci 117746 4 30/0/0
Socijalni identitet i međugrupni odnosi 117747 6 30/15/15
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda (10709)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Aktualni problemi psihologije rada 125493 5 30/0/30
Ergonomijska psihologija 131601 7 45/0/45
Forenzična psihologija 118174 5 30/15/15
Genetika ponašanja 131602 5 30/30/0
Metodički praktikum 118176 6 0/0/60
Nasilje u bliskim vezama 118178 6 30/0/30
Organizacijska psihologija 125499 6 45/0/30
Osnove psihološkog savjetovanja 118179 5 30/0/30
Primijenjena razvojna psihologija 131597 4 15/15/15
Psihologija posvojenja 131604 5 15/45/0
Psihologija potrošačkog ponašanja 142680 5 30/30/0
Psihologija predrasuda i diskriminacije 131605 5 30/15/15
Rad u zajednici 42429 2 0/0/60
3. Praksa i Sudjelovanje u istraživanjima - tijekom studija odabrati oba kolegija - tijekom studija odabrati oba kolegija (12448)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Praksa 124471 6 0/0/75
Sudjelovanje u istraživanjima 124476 2 0/0/50
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Psihologije 127524 15 0/0/0
Individualni rad s mentorom 124468 5 0/0/30
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda (10709)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Aktualni problemi psihologije rada 125493 5 30/0/30
Grupni rad 125494 5 30/0/30
Klinička neuropsihologija 131603 5 30/0/30
Metodika nastave psihologije 125497 5 30/30/0
Multivarijatne metode: dimenzionalni modeli 118177 5 30/0/30
Primijenjena razvojna psihologija 131597 4 15/15/15
Psihički poremećaji - etiologija i dijagnostika 118181 5 30/0/30
Psihodijagnostičke metode 160825 5 30/15/15
Psihologija partnerskih odnosa 142656 5 30/30/0
Psihologija rata i mira 131606 4 30/15/0
Psihologijska ljetna škola 128900 5 0/30/40
Psihološka procjena djece 160756 5 30/15/15
Psihološko savjetovanje u kriznim situacijama 125501 4 30/15/0
Rad u zajednici 42429 2 0/0/60
Vojna psihologija 125503 3 30/0/0
3. Praksa i Sudjelovanje u istraživanjima - tijekom studija odabrati oba kolegija - tijekom studija odabrati oba kolegija (12448)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Praksa 124471 6 0/0/75
Sudjelovanje u istraživanjima 124476 2 0/0/50