Antropologija

Naziv
Antropologija
Puni naziv
Antropologija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar antroplogije
magistra antroplogije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Antropologija izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 16. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Studenti koji su završili diplomski studij antropologije stječu uvjete za upis na doktorski studij antropologije ako polože razredbeni postupak i udovoljavaju ostalim uvjetima koje propisuje nositelj studija. Uvjete za upis na druge poslijediplomske i doktorske studije u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom sveučilišni magistra/magistar humanističkih znanosti, smjer antropologija, te obavljati stručni posao u području za koji je stekao/la naziv. Stručni profil diplomiranog antropologa omogućuje diplomiranom antropologu nezaobilaznu ulogu u svakom istraživačkom projektu u kojem se ispituje odnos društva, kulture i biotehnologije, odnosno društveni instituti kojima se reguliraju odnosi čovjeka s njegovom okolinom. Također je nezaobilazna uloga antropologa u istraživanju kulturnih procesa, ekoloških procesa i javnoga mnijenja, zatim u različitim ekspertnim timovima vezanim uz državne institucije poput ministarstava i drugih institucija državne uprave te različitih agencija koje rješavaju specifične društvene, kulturne i probleme ljudske okoline.
Zahtjevi i rezultati
Osnovni je cilj diplomskog studija ovladavanje polaznika znanjem iz područja antropologije, stjecanje vještina potrebnih za proučavanje i objašnjavanje kako sociokulturnih tako i bioloških determinanti društvenog života, osposobljavanje za sve one poslove u obrazovanju, znanosti, državnoj upravi i određenim gospodarskim granama koji se bave biološkim i sociokulturnim aspektima društvenog djelovanja. Zadaci studija ostvaruju se u obveznim i izbornim predmetima, terenskoj nastavi i stručnoj praksi. Tijekom studija studente se potiče na samostalan rad i sudjelovanje u znanstvenoistraživačkim projektima kroz što se osposobljavaju za interdisciplinaran rad usvajanjem odgovarajućeg praktičnog, stručnog i znanstvenog holističkog pristupa. Obaveza studenata je položiti sve ispite, napisati propisane seminarske radove i ispuniti sve druge propisane obaveze. Studij završava završnim ispitom koji se sastoji od pisanja i obrane završnoga rada. Završetkom diplomskoga studija studenti stječu naziv sveučilišnog magistra antropologije.

 1. kritički prosuđivati i argumentirano raspraviti primjenu teorijskih koncepata u konkretnim istraživačkim primjerima i situacijama
 2. analizirati i objasniti biološke i sociokulturne procese koji utječu na razvoj pojedinih aspekata čovjeka i ljudskih zajednica
 3. smjestiti usvojena znanja o pojedinom antropološkom fenomenu u obuhvatniji društveni, povijesni i znanstveni okvir
 4. samostalno osmisliti, organizirati i provesti istraživanje u različitim poljima antropologije u skladu s adekvatnom metodologijom
 5. provesti stručnu i znanstvenu analizu i interpretaciju antropološke građe primjenjujući adekvatne metode
 6. kreirati učinkovita etička rješenja u provedbi istraživanja
 7. identificirati i uvažavati razlike među ljudima te odgovorno djelovati u interakciji s pojedincima i grupama
 8. jasno i argumentirano komunicirati rezultate istraživanja stručnjacima i drugim zainteresiranim korisnicima
 9. unaprijediti postojeće spoznaje i metode stručnog rada samostalnim pronalaženjem i valoriziranjem suvremenih izvora znanja
 10. odgovorno organizirati i konstruktivno upravljati aktivnostima timskog rada
 11. preuzeti odgovornost za profesionalno usavršavanje i cjeloživotno učenje

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofska antropologija - opći predmet 78254 4 30/0/0
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 11 ECTS bodova (10647)
2.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Kultura i identitet 124232 5 30/15/0
Molekularna Arheogenetika 124231 5 30/0/0
Suvremene antropološke teorije 81513 4 30/0/0
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 2 ECTS bodova (11820)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antropološka arheologija-seminar 125366 3 0/30/0
Dentalna antropologija 125368 3 30/0/0
Medicinska antropologija II 77900 4 45/0/0
3. semestar
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 15 ECTS bodova (10753)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Antropologije 124233 15 0/0/0