Komparativna književnost

Naziv
Komparativna književnost
Puni naziv
Komparativna književnost
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar komparativne književnosti
magistra komparativne književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Komparativna književnost izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Studenti koji su završili diplomski studij komparativne književnosti stječu uvjete za upis na doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture ako imaju prosjek ocjena 4,0 i udovoljavaju ostalim uvjetima koje propisuje nositelj studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistar ili magistra komparativne književnosti (mag. litt. comp.) te obavljati stručni posao u području u kojemu su stekli naziv. Osposobljeni su za poslove u znanstveno-istraživačkim ustanovama, u području medija i kulture, izdavaštva, filma, kazališta, prevoditeljstva, odnosa s javnošću, leksikografske struke i sličnim djelatnostima.
Zahtjevi i rezultati
Diplomski sveučilišni studij komparativne književnosti sastoji se od obveznih dijelova programa i izbornih kolegija na Fakultetu/Sveučilištu. Obvezni dijelovi su opća povijest književnosti, teorija i metodologija proučavanja književnosti, poredbena povijest hrvatske književnosti, teatrologija i dramatologija te filmologija. Nastavna jedinica je jednosemestralni kolegij – tematski odnosno problemski oblikovana nastavna cjelina predavačkog i seminarskog rada, uz obvezne konzultativne, personalizirane razgovore nastavnika s manjim skupinama studenata. Polaznici kolegija redovito pišu seminarske radove s temom iz područja obrađena na kolegiju. Studenti komparativne književnosti kao jednog od dvaju glavnih studijskih programa moraju odslušati i položiti 5-6 stručnih jednosemestralnih kolegija, ovisno o obliku završnosti studija. Ako diplomski rad izrađuju u programu komparativne književnosti, studenti moraju odslušati i položiti 5 izbornih kolegija iz slijedećih predmeta: 1 iz opće povijesti književnosti, 1 iz teorije književnosti, 1 poredbeno-povijesni, 1 iz filmologije ili 1 iz teatrologije, te 1 iz navedenih područja po vlastitom izboru. Ako diplomski rad izrađuju u drugom studijskom programu, studenti moraju odslušati i položiti 6 izbornih kolegija iz slijedećih predmeta: 1 iz opće povijesti književnosti, 1 iz teorije književnosti, 1 poredbeno-povijesni, 1 iz filmologije ili 1 iz teatrologije, te 2 iz navedenih područja po vlastitom izboru. Studenti također moraju odslušati i položiti kolegije iz ponude Fakulteta/Sveučilišta prema vlastitom izboru, te tijekom preddiplomskog i diplomskog studija ukupno 2 strana svjetska jezika (4 semestra, 8 ECTS bodova). Kolegiji su raspoređeni prema stupnju složenosti, od temeljnih znanja iz različitih disciplina do problemski zahtjevnijih sadržaja, a visok stupanj izbornosti studentima omogućuje da izborom pojedinih kolegija sami kreiraju svoj kurikulum unutar normi obveznih predmeta. Program obuhva

 1. kategorizirati i tumačiti elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 2. objasniti povijesni razvoj teorije književnosti, navesti relevantne pravce, njihove predstavnike i ključne tekstove, te kritički usporediti njihove pojmove i metode
 3. koristiti različite književnoteorijske tradicije, pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena, te ih argumentirano integrirati u samostalnom istraživanju
 4. opisati razdoblja povijesti svjetske književnosti i njihove glavne značajke te analizirati i kritički prosuđivati postojeće književnopovijesne periodizacije
 5. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, rodu i vrsti te preispitati utemeljenost postojećih klasifikacija i interpretacija
 6. izdvojiti i komentirati relevantna obilježja razdobljâ povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove, te kritički prosuđivati o njihovu položaju u europskom i svjetskom kontekstu
 7. primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji hrvatske književnosti te ustanoviti njezine sličnosti i razlike s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
 8. analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura, te formulirati i usporediti njihove postojeće obrasce
 9. na temelju stručne analize kategorizirati i vrednovati dramsko i kazališno umjetničko djelo u kontekstu povijesnoga razvoja zapadnjačkoga kazališta i aktualne hrvatske i inozemne produkcije
 10. primijeniti različite filmskoteorijske pristupe u analizi i interpretaciji većih filmskih korpusa
 11. analizirati i usporediti specifičnosti različitih filmskih razdoblja, škola, pokreta, tendencija, autora, žanrova i djela te ih povezati s njihovim povijesnim i suvremenim kulturnim i društvenim kontekstom
 12. primijeniti književnoteorijsku znanstvenu aparaturu u analizi drugih umjetnosti i širega kulturno-povijesnog konteksta
 13. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju komparativne književnosti s drugim studijskim programom u društveno-humanističkim grupama
 14. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem dva svjetska jezika
 15. samostalno isplanirati i provesti istraživanje u nekom od područja struke (teorija književnosti, povijest književnosti, komparatistika, dramatologija i teatrologija, filmologija) ili njihovim kombinacijama, te argumentirano izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 16. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja

1. semestar
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 12 ECTS bodova (11686)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filmologija: Hrvatski žanrovski film 132090 6 30/15/0
Filmologija: Klasične teorije filma 50887 6 30/15/0
Komparativna književnost: Klasicizam i kult antike 160775 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Evolucija i kulturna produkcija 160777 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Individualno i kolektivno 160778 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Klasici modernog romana 160779 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Književnost i kontrakultura 60-ih 132091 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Od Rimbauda do T. S. Eliota 160782 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta 145545 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Kazalište u romanu, roman u kazalištu 160788 6 30/15/0
Teorija književnosti: Derrida i književni tekst 131865 6 30/15/0
Teorija književnosti: Logika postajanja: Deleuze i književnost 160790 6 30/15/0
Teorija književnosti: Marx, Braudel, Foucault 160792 6 30/15/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (11687)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filmologija: Hrvatski žanrovski film 132090 6 30/15/0
Filmologija: Klasične teorije filma 50887 6 30/15/0
Komparativna književnost: Klasicizam i kult antike 160775 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Evolucija i kulturna produkcija 160777 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Individualno i kolektivno 160778 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Klasici modernog romana 160779 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Književnost i kontrakultura 60-ih 132091 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Od Rimbauda do T. S. Eliota 160782 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta 145545 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Kazalište u romanu, roman u kazalištu 160788 6 30/15/0
Teorija književnosti: Derrida i književni tekst 131865 6 30/15/0
Teorija književnosti: Logika postajanja: Deleuze i književnost 160790 6 30/15/0
Teorija književnosti: Marx, Braudel, Foucault 160792 6 30/15/0
2. semestar
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 12 ECTS bodova (11848)
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (11850)
2.1. Kolegiji s odsjeka
3. semestar
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 6 ECTS bodova (11684)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filmologija: Hrvatski žanrovski film 132090 6 30/15/0
Filmologija: Klasične teorije filma 50887 6 30/15/0
Komparativna književnost: Klasicizam i kult antike 160775 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Evolucija i kulturna produkcija 160777 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Individualno i kolektivno 160778 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Klasici modernog romana 160779 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Književnost i kontrakultura 60-ih 132091 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Od Rimbauda do T. S. Eliota 160782 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta 145545 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Kazalište u romanu, roman u kazalištu 160788 6 30/15/0
Teorija književnosti: Derrida i književni tekst 131865 6 30/15/0
Teorija književnosti: Logika postajanja: Deleuze i književnost 160790 6 30/15/0
Teorija književnosti: Marx, Braudel, Foucault 160792 6 30/15/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 9 ECTS bodova (11683)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filmologija: Hrvatski žanrovski film 132090 6 30/15/0
Filmologija: Klasične teorije filma 50887 6 30/15/0
Komparativna književnost: Klasicizam i kult antike 160775 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Evolucija i kulturna produkcija 160777 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Individualno i kolektivno 160778 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Klasici modernog romana 160779 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Književnost i kontrakultura 60-ih 132091 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Od Rimbauda do T. S. Eliota 160782 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta 145545 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Kazalište u romanu, roman u kazalištu 160788 6 30/15/0
Teorija književnosti: Derrida i književni tekst 131865 6 30/15/0
Teorija književnosti: Logika postajanja: Deleuze i književnost 160790 6 30/15/0
Teorija književnosti: Marx, Braudel, Foucault 160792 6 30/15/0