Anglistika, smjer Nastavnički

Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Anglistika, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije engleskoga jezika i književnosti
magistra edukacije engleskoga jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Anglistika, nastavnički smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 16. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovog sveučilišnog diplomskog studijskog programa, student stječe uvjete za nastavak obrazovanja na poslijediplomskoj razini, kroz specijalističke i doktorske programe. Uvjete za upis na te poslijediplomske programe propisuju pravila institucija nositelja programa.
Profesionalni status
Nositelji/ nositeljice ove kvalifikacije ovlašteni/-e su koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv magistar/ magistra edukacije engleskoga jezika i književnosti te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Nositelji/nositeljice ove kvalifikacije stekli su potrebne kompetencije za izvođenje nastave engleskoga jezika u bilo kojoj vrsti nastavne ustanove. Također su stekli/e kompetencije potrebne za rad u ustanovama koje se bave bilo kojim aspektom učenja ili poučavanja stranih jezika.
Zahtjevi i rezultati
Diplomski jednopredmetni studij anglistike nastavničkog smjera prvenstveno je koncipiran kao druga faza petogodišnjeg studija. Nakon četiri semestra u kojima studenti ukupno stječu najmanje 120 ECTS bodova, s time da se 60 ECTS bodova odnosi na stjecanje nastavničkih kompetencija, od kojih se najmanje 30 ECTS bodova odnosi na nastavu engleskoga jezika, studenti će razviti sljedeće predmetne kompetencije kao dio inicijalnog obrazovanja nastavnika engleskoga kao stranoga jezika: poznavanje teorijskih temelja procesa učenja i poučavanja stranoga jezika, poznavanje osnovnih glotodidaktičkih načela, poznavanje metoda i postupaka poučavanja engleskoga kao stranoga jezika, poznavanje metodologije istraživanja procesa usvajanja i poučavanja stranoga jezika; vještina primjene teorijskih spoznaja na poučavanje engleskoga kao stranoga jezika, vještina primjene novih tehnologija u nastavi engleskoga jezika. Student će također razviti i sljedeće kompetencije: sposobnost kritičkog razmišljanja, interdisciplinarnog pristupa rješavanju problema, samostalnog rada i timskog rada, komunikacijske i prezentacijske vještine, svijest o potrebi cjeloživotnog obrazovanja. Kako bi stekli kvalifikaciju studenti su dužni položiti sve ispite predviđene programom studija, obaviti školsku praksu, te ispuniti sve druge propisane obveze. Studij završava pisanjem i obranom diplomskog rada.

 1. objasniti i usporediti načela temeljnih teorija ovladavanja inim jezikom
 2. usporediti i kritički vrednovati svrhu i rezultate suvremenih istraživanja u području ovladavanja inim jezikom
 3. usporediti i kritički vrednovati metode učenja i poučavanja engleskog kao inog jezika kroz povijest
 4. razlikovati i kritički prosuđivati o temeljnim principima suvremenih pristupa poučavanju engleskog kao inog jezika
 5. donositi zaključke o relevantnosti znanstveno utemeljenih načela poučavanja engleskog kao inog jezika za nastavnu praksu poučavanja istog
 6. objasniti učinak temeljnih individualnih razlika učenika u procesu učenja i usvajanja engleskog kao inog jezika na određene aspekte učenja i poučavanja
 7. procijeniti i svrhovito primijeniti načine poučavanja receptivnih i produktivnih jezičnih vještina i jezičnih struktura engleskog kao inog jezika
 8. osmisliti kvalitetan, sveobuhvatan, relevantan i znanstveno utemeljen plan nastavnog sata engleskog kao inog jezika
 9. samostalno pripremiti i izvoditi nastavu engleskog kao inog jezika na svim obrazovnim razinama i s učenicima različite dobi
 10. procijeniti napredak učenika, uočiti moguće poteškoće i učestalost pogrešaka, te u slučaju potrebe osmisliti alternativni pristup poučavanju
 11. osmisliti i provesti kvalitetan i znanstveno utemeljen oblik vrednovanja komunikacijske kompetencije u engleskom jeziku
 12. primijeniti etička načela i norme u procesu poučavanja i istraživanja inoga jezika te samostalno rješavati etičke probleme u nastavi
 13. kritički prosuđivati o jeziku koji koriste i poučavaju te odabrati pristup poučavanju primjeren relevantnim čimbenicima koji utječu na različite aspekte poučavanja
 14. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja na učenje i poučavanje engleskog kao inog jezika
 15. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi engleskog kao inog jezika
 16. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 17. koristiti i analizirati engleski jezični sustav i njegove temeljne sastavnice (fonologija, morfologija, sintaksa, semantika, itd.) te elemente jezičnih varijacija (diskurs, dijalekt, slang, humor, itd.)
 18. osmisliti strukturu vlastitog govorenog ili pisanog teksta na engleskome jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji
 19. kategorizirati i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u zemljama engleskog govornog područja
 20. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima iz engleskog govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Glotodidaktika 117843 5 15/30/0
Praksa 1 117848 2 0/0/15
Usvajanje drugoga jezika 117852 5 15/30/0
2. Izborni kolegiji - odabrati izborni kolegij - odabrati izborni kolegij (11054)
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 bodova (11052)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12697)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Fonetska korekcija (NM) 120100 4 15/0/15
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
Rad s nadarenim učenicima (NM) 120103 4 30/0/0
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Metodika nastave engleskog jezika 124220 5 0/30/0
Praksa 2 124223 3 0/0/15
2. Izborni kolegiji - odabrati izborni kolegij - odabrati izborni kolegij (11054)
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12697)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Primjena računala u nastavi jezika 120107 4 15/0/15
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Praksa 3 117849 2 0/0/15
2. Izborni kolegiji - odabrati izborni kolegij - odabrati izborni kolegij (11054)
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12697)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Fonetska korekcija (NM) 120100 4 15/0/15
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
Rad s nadarenim učenicima (NM) 120103 4 30/0/0
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Anglistike 124219 15 0/0/0
Praksa 4 124224 3 0/30/15
2. Izborni kolegiji - odabrati izborni kolegij - odabrati izborni kolegij (11054)
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12697)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Primjena računala u nastavi jezika 120107 4 15/0/15
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0