Anglistika, smjer Prevoditeljski

Naziv
smjer Prevoditeljski
Puni naziv
Anglistika, smjer Prevoditeljski
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar engleskog jezika i književnosti
magistra engleskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Anglistika, prevoditeljski smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovog sveučilišnog diplomskog studijskog programa, student stječe uvjete za nastavak obrazovanja na poslijediplomskog razini, kroz specijalističke i doktorske programe. Uvjete za upis na te poslijediplomske programe propisuju pravila institucija nositelja programa
Profesionalni status
Nositelji/ nositeljice ove kvalifikacije ovlašteni/-e su koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv magistar/ magistra engleskoga jezika i književnosti te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Nositelji/nositeljice ove kvalifikacije stekli su potrebne kompetencije za rad u svim područjima prevoditeljske profesije, ali i u svim djelatnostima koje iziskuju izvrsno poznavanje engleskoga jezika i anglofonih kultura, primjerice za rad u medijima, izdavačkim kućama, marketinškim agencijama ili drugim segmentima poslovnog sektora.
Zahtjevi i rezultati
Diplomski jednopredmetni studij anglistike prevoditeljskog smjera prvenstveno je koncipiran kao druga faza petogodišnjeg studija. Nakon četiri semestra – uz najmanje 60 ECTS bodova za stjecanje prevoditeljskih kompetencija - studenti će razviti sljedeće predmetne kompetencije: visok stupanj jezične kompetencije na materinjem i engleskom jeziku (C1-C2 prema jedinstvenom europskom jezičnom okviru), sposobnost prevođenja sa stranog na materinji jezik i obratno (što uključuje vještinu preoblikovanja teksta u skladu s normama ciljne kulture i zahtjevima naručitelja te vještinu redakture vlastitog i tuđeg prijevoda), informacijsko-komunikacijsku kompetenciju (služenje tiskanim i elektroničkim izvorima za potrebe prevođenja, izrada pojmovnika stručnog nazivlja, osnove služenja alatima za strojno potpomognuto prevođenje) te temeljnu tematsku kompetenciju (osnovno snalaženje u stručnim i znanstvenim područjima u kojima se mogu očekivati prevoditeljski angažmani), te svijest o potrebi cjeloživotnog obrazovanja. Program na taj način potiče i razvijanje sljedećih kompetencija: sposobnosti kritičkog razmišljanja i pismenog izražavanja, interdisciplinarnog pristupa rješavanju problema, samostalnog i timskog rada, komunikacijske i prezentacijske vještine, te svijesti o potrebi cjeloživotnog obrazovanja. Kako bi stekli kvalifikaciju studenti su dužni položiti sve ispite predviđene programom studija, te ispuniti sve druge propisane obveze. Studij završava izradom i obranom diplomskog rada.

 1. samostalno prevoditi sve vrste tekstova, uključujući audiovizualne materijale, s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski jezik
 2. uočiti prijevodne probleme i riješiti ih odabirom prijevodnih strategija i postupaka primjerenih vrsti teksta i prijevodnoj situaciji
 3. identificirati specifične elemente izvorne kulture i odabrati odgovarajuće postupke za njihovo prevođenje
 4. razlikovati vrste tekstova i funkcionalne stilove, kako na hrvatskom tako i na engleskom jeziku
 5. učinkovito se služiti tiskanim i elektroničkim izvorima (rječnicima, terminološkim bazama, paralelnim tekstovima) te dolaziti do informacija potrebnih za prevođenje stručnih tekstova
 6. izrađivati pojmovnike stručnog nazivlja za potrebe prevođenja
 7. revidirati i lektorirati vlastite i tuđe prijevode na hrvatskom i engleskom jeziku
 8. obrazložiti i argumentirati vlastite prijevodne odluke služeći se metajezikom i pojmovnim aparatom suvremenih teorija prevođenja
 9. kritički razmišljati o vlastitim i tuđim prijevodima služeći se spoznajama suvremenih teorija prevođenja, osobito kad je riječ o međusobnom utjecaju prevođenja i kulture
 10. ispravno procijeniti vrijeme potrebno za prijevod nekog teksta s obzirom na njegovu duljinu i zahtjevnost te upravljati vlastitim prijevodnim procesom
 11. surađivati s drugim prevoditeljima na većim prijevodnim projektima, poštujući zadane rokove
 12. služiti se alatima za strojno potpomognuto prevođenje
 13. integrirati spoznaje iz različitih područja anglistike i vrednovati mjesto i ulogu jezika i književnosti u širem društvenom kontekstu
 14. prikupiti i kritički procijeniti anglističku stručnu i znanstvenu literaturu potrebnu za vlastito istraživanje
 15. kritički procijeniti književne i društvene pojavnosti kultura engleskog govornog područja
 16. prepoznati i vrednovati utjecaje društva i kulture na jezična raslojavanja i promjene
 17. interdisciplinarno pristupati rješavanju društveno-humanističkih istraživačkih problema u novim situacijama
 18. procijeniti različite lingvističke i književno-kulturološke teorijske pristupe i primijeniti ih u vlastitom istraživanju
 19. procijeniti vlastite kompetencije te odabrati odgovarajuća područja i metode za nastavak formalnog ili samostalnog cjeloživotnog obrazovanja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika 160827 5 30/30/0
Prevođenje znanstvenih tekstova 132544 5 0/30/30
Teorija prevođenja 117872 6 45/15/0
2. Književni kolegiji - Odabrati 6 ECTS bodova (10748)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 8 ECTS bodova (10749)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Dvojezičnost 160822 5 30/30/0
Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika 117907 5 30/30/0
Proces ovladavanja jezikom 117844 3 30/30/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
EU i međunarodne organizacije 124214 5 15/0/30
Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava 124215 5 15/0/30
Prevoditelj i računalo 140253 5 30/15/0
Sociolingvistika 124229 5 30/15/0
2. Književni kolegiji - Odabrati 6 ECTS bodova (11882)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (11883)
3.1. Kolegiji s odsjeka
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Kognitivna lingvistika i prevođenje 117841 5 15/30/0
Leksikologija i leksikografija 117842 5 30/30/0
Područja prevoditeljske djelatnosti 117868 5 0/15/45
Pragmalingvistika 117870 5 15/30/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10846)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 4 ECTS boda (10744)
3.1. Kolegiji s odsjeka
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Anglistike 137633 11 0/0/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 15 ECTS bodova (11884)
2.1. Kolegiji s odsjeka