Anglistika, smjer Lingvistički

Naziv
smjer Lingvistički
Puni naziv
Anglistika, smjer Lingvistički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar engleskog jezika i književnosti
magistra engleskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Anglistika, lingvistički smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovog sveučilišnog diplomskog studijskog programa, student stječe uvjete za nastavak obrazovanja na poslijediplomskog razini, kroz specijalističke i doktorske programe. Uvjete za upis na te poslijediplomske programe propisuju pravila institucija nositelja programa.
Profesionalni status
Nositelji/ nositeljice ove kvalifikacije ovlašteni/-e su koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv magistar/ magistra engleskoga jezika i književnosti te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Nositelji/nositeljice ove kvalifikacije stekli su potrebne kompetencije za natjecanje za složenije poslove na područjima kulture, javnih službi, te drugih privatnih i javnih institucija u kojima je potrebno temeljito poznavanje engleskoga jezika i anglofonih kultura, komunikacijska kompetencija, te sposobnost rješavanja složenih stručnih zadataka.
Zahtjevi i rezultati
Diplomski dvopredmetni studij anglistike lingvističkog smjera prvenstveno je zamišljen kao druga faza petogodišnjeg studija u trajanju od četiri semestra te zahtijeva stjecanje najmanje 60 ECTS bodova. Studenti će nadograditi lingvističke kompetencije koje slijede preddiplomski studij, i to iz obvezatnih kolegija Leksikologija i leksikografija, Kognitivna lingvistika, Povijest engleskog jezika, te izbornih kolegija kao što su Sociolingvistika, Pragmalingvistika, Psiholingvistika, Engleski širom svijeta, itd. Studenti će također razviti i sljedeće kompetencije: sposobnost kritičkog razmišljanja, interdisciplinarnog pristupa rješavanju problema, samostalnog rada i onoga timskoga te komunikacijske i prezentacijske vještine, kao i svijest o potrebi cjeloživotnog obrazovanja. Kako bi stekli kvalifikaciju studenti su dužni položiti sve ispite predviđene programom studija, te ispuniti sve druge propisane obveze. Studij završava pisanjem i obranom diplomskog rada.

 1. studenti će moći analizirati odnose između jezičnih jedinica engleskog jezika na sintagmatskoj i paradigmatskoj razini i povezati ih u koherentnu teorijsku cjelinu
 2. studenti će moći prepoznati ulogu društvenih čimbenika koji potiču dijakronijske promjene u jeziku uopće
 3. studenti će moći kritički prosuđivati ulogu specifičnog anglofonog društvenog konteksta u promjenama u engleskom jeziku
 4. studenti će moći prepoznati utjecaje društvenih i spoznajnih čimbenika u sinkronijskoj organizaciji jezika
 5. studenti će moći kritički prosuđivati ulogu specifičnih društvenih čimbenika u anglofonom kontekstu kao i specifični odraz spoznajnih čimbenika na engleski jezik i njegovu uporabu na sinkronijskoj razini
 6. studenti će moći analizirati i preispitati raslojavanje engleskog jezika iz društveno-povijesne i funkcionalnostilske perspektive
 7. studenti će moći samostalno odabrati istraživački lingvistički problem i osmisliti različite načine njegove operacionalizacije u skladu s uzusima lingvističkog istraživanja, pridržavajući se načela društvene i etičke odgovornosti
 8. studenti će moći samostalno prikupiti odgovarajuću lingvističku literaturu u skladu s odabranim istraživačkim problemom
 9. studenti će moći kritički vrednovati anglističku lingvističku literaturu vezanu uz odabrani istraživački problem
 10. studenti će moći samostalno prikupiti i interpretirati odgovarajuće podatke vezane uz područje vlastitog lingvističkog istraživanja u engleskom jeziku
 11. studenti će moći u pisanom znanstvenom tekstu na engleskom jeziku zastupati vlastite istraživačke stavove i poduprijeti ih spoznajama iz postojećih tuđih istraživanja
 12. studenti će moći usmeno i pismeno na engleskom jeziku prezentirati rezultate vlastitog istraživačkog rada
 13. studenti će moći samostalno procijeniti različite lingvističke teorijske pristupe i integrirati ih u jednu cjelinu
 14. studenti će moći integrirati spoznaje iz različitih područja anglistike i vrednovati mjesto i ulogu jezika u širem književno-kulturološkom kontekstu
 15. studenti će moći interdisciplinarno pristupati rješavanju društveno-humanističkih istraživačkih problema u novim situacijama
 16. studenti će moći procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja za nastavak formalnog ili samostalnog cjeloživotnog obrazovanja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Leksikologija i leksikografija 117842 5 30/30/0
Pisanje znanstvenih tekstova 1 132545 5 0/30/30
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10743)
2.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Pisanje znanstvenih tekstova 2 132031 5 0/30/30
2. Obvezni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11562)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Kognitivna lingvistika 124217 5 60/0/0
Povijest engleskog jezika 124227 5 60/0/0
3. Jezični seminari - odabrati 5 ECTS bodova (11873)
3. semestar
1. Književni kolegiji - odabrati 6 ECTS bodova (10840)
2. Lingvistički kolegiji - odabrati 10 ECTS bodova (10839)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Engleski širom svijeta 117900 5 60/0/0
Pragmalingvistika 117870 5 15/30/0
Psiholingvistika 117908 5 60/0/0
Sociolingvistika 160754 5 30/30/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Anglistike 124219 15 0/0/0