Informacijske znanosti, smjer Informatika (istraživački)

Naziv
smjer Informatika (istraživački)
Puni naziv
Informacijske znanosti, smjer Informatika (istraživački)
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar informacijskih znanosti
magistra informacijskih znanosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za diplomski studij Informacijske znanosti, smjer informatika, istraživački izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 16. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Sveučilišni magistri informacijskih znanosti stječu uvjete za upis na doktorski studij informacijskih znanosti. Uvjete za upis na druge poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskomu fakultetu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom sveučilišni magistar ili magistra informacijskih znanosti te obavljati stručni i znanstveni posao u organizacijama, ustanovama i informacijskim središtima u kojima su potrebna znanja za procjenu informacijskih i informatičkih potreba korisnika, koncepata, mogućnosti i uloge baze podataka i sustava za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu i primjena odgovarajuće metode uporabe baze podataka, projektiranje, programiranje, pretraživanje i ažuriranje baze podataka u Internetskom okruženju, te izrada aktivne servisne Web stranice i Web servise za komunikaciju s bazom podataka. Također je osposobljen za vrednovanje programa, postupanje s podacima, njihovu organizaciju, pretraživanje i zaštitu, organiziranje, vođenje, izgradnju i održavanje informacijskih sustava, rad na softwareskim projektima i sudjelovanje u koncipiranju i vođenju informacijske i informatičke politike u svojoj sredini. Osposobljen je za modeliranje sustava za opis leksičke i sintaktičke strukture i obradu programskih i prirodnih jezika, te zna koristiti i pratiti najnovija dostignuća iz informacijske tehnologije.
Zahtjevi i rezultati
Jednopredmetni diplomski studij društveno-humanističke informatike istraživačkoga smjera zasnovan je na temeljnim disciplinama informatičke struke. Osmišljen je ponajprije kao druga faza petogodišnjega studija društveno-humanističke informatike na kojem studenti pokazuju znanje i razumijevanje informatičkih sadržaja prve, preddiplomske faze studija informacijskih znanosti, ali to znanje i proširuju i produbljuju unutar područja istraživanja studija, a mogu ga primijeniti i u širem ili interdisciplinarnom kontekstu koji je povezan s njihovim područjem studiranja. Studenti su dužni položiti sve ispite, napisati propisane seminarske radove i ispuniti sve druge obveze. Studij završava diplomskim ispitom koji se sastoji od pisanja i usmene obrane diplomskoga rada. Rad mora sadržavati najmanje trideset stranica, mora biti napisan u skladu s teorijskim i metodološkim zahtjevima diplomskoga rada i predan u propisanu obliku. Završetkom diplomskoga studija studenti postaju sveučilišni magistri informacijskih znanosti. Sveučilišni magistar informacijskih znanosti osposobljen je da razumije odnose između informacijskih i informatičkih potreba korisnika, te koncepte, mogućnosti i ulogu baze podataka i sustava za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu, rabi različite metode uporabe baze podataka, projektira i programira baze podataka u Internetskom okruženju, izraditi Web aplikacije za pretraživanje i ažuriranje baze podataka u Internetskom okruženju, izradi aktivne servisne Web stranice i Web servise za komunikaciju s bazom podataka, poznaje način na koji informacije nastaju, koriste se i kolaju, nacionalne i međunarodne standarde za razmjenu podataka, te teorijski i povijesni razvitak informacijske struke. Također je osposobljen za vrednovanje programa, postupanje s podacima, njihovu organizaciju, pretraživanje i zaštitu, organiziranje, vođenje, izgradnju i održavanje informacijskih sustava, rad na softwareskim projektima, sudjelovanje u koncipiranju i vođenju i

  1. analizirati i rješavati informatičke potrebe korisnika
  2. predlagati koncepte, mogućnosti i razviti baze podataka i sustave za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu
  3. primjenjivati i predlagati različite metode uporabe i izgradnje baze podataka
  4. projektirati i programirati u Internetskom okruženju
  5. vrednovati programe, valorizirati njihovu organizaciju, pretraživanje i zaštitu
  6. upravljati složenim informacijskim sustavima
  7. sudjelovati i osmišljavati koncepciju i vođenju informacijske i informatičke politike u svojoj sredini
  8. sintetizirati, integrirati i predlagati primjenu informatičkih, informacijskih i logičkih modela u procesu jezičnog inženjeringa, računalne obrade jezika, leksikografije i strojnog i strojno potpomognutog prevođenja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Baze podataka u internetskom okruženju 117576 6 30/0/30
Kombinatorika i grafovi 117584 6 30/0/30
Prijevodne memorije kao prevodilački alati 117605 5 15/15/15
Programiranje baze podataka 117593 6 30/0/30
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 7 ECTS bodova (10676)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055 3 15/15/0
Digitalizacija i migracija dokumenata 117611 3 15/0/15
Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima 125691 6 15/45/0
Društveno-humanistička informatika 118056 3 15/0/15
Dvojezična i višejezična leksikografija 118057 3 0/30/0
Elektronička obrazovna okruženja 118058 5 30/15/0
Hrvatska rječnička baština 118059 3 15/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
Internetska kultura 118061 3 15/15/0
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583 6 30/15/0
Konceptualna leksikografija 118062 3 0/30/0
Leksikografija 118065 3 15/15/0
Marketing baštine 117585 6 30/30/0
Mobilne aplikacije 125434 6 30/0/15
Modeliranje jezika upravljano gramatikama 118066 6 15/15/30
Modeliranje jezika upravljano podatcima 118067 4 15/0/30
Nakladništvo i knjižarstvo 65730 6 30/15/0
Obrada teksta u humanističkim znanostima 118069 0 15/0/15
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom 117589 6 30/30/0
Prikaz rječničkog znanja 118072 3 15/15/0
Socio-humanistic informatics 131810 3 15/0/15
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608 6 15/15/15
Školske knjižnice 131811 6 30/30/0
Teorija prevođenja i primjene 118074 6 15/30/15
Upravljanje baštinom 117595 6 30/30/0
Upravljanje informacijama i znanjem 117597 6 30/30/0
Upravljanje u muzejima 117598 3 15/15/0
Uvod u istraživačke metode 117609 5 15/30/0
Uvod u leksikografiju 118078 3 30/0/0
Uvod u terminologiju i terminografiju 118079 3 30/0/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Epistemologija informacijske znanosti 124338 5 15/30/0
Računalni gramatički modeli 124349 5 15/15/15
Teorija sintaksne analize i primjene 124354 6 15/30/15
Umjetna inteligencija 60191 3 15/15/0
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 13 ECTS bodova (11838)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Arhitektura muzeja 124330 3 15/15/0
Baština i razvoj 124332 6 30/30/0
Bibliografska organizacija II 125421 6 30/0/30
Informacijsko zakonodavstvo i etika 147061 3 15/15/0
Interpretacija baštine 124341 3 15/15/0
Jednojezična leksikografija 125427 3 0/30/0
Knjiga i čitanje 125428 3 15/15/0
Knjižnice i knjižnične zbirke II 125430 6 30/15/0
Knjižnično upravljanje 125432 6 30/15/0
Korpusna leksikografija 125433 3 15/15/0
Kulturni turizam 118064 3 15/15/0
Metapodaci za upravljanje gradivom 129216 3 15/0/15
Metodika nastave informatike 1 124344 6 30/30/0
Muzejska edukacija 124345 3 15/15/0
Narodne knjižnice 125435 6 30/15/0
Nastava s primjenom računala 52664 4 15/15/15
Obrada teksta za povjesničare 125477 3 15/0/15
Primjena računala u nastavi jezika 120107 4 15/0/15
Računalna obrada povijesnih tekstova 161136 3 0/30/0
Seminar iz UDK 69669 3 0/30/0
Sustavi za organizaciju znanja 124350 3 15/15/0
Sveučilišno knjižničarstvo 118073 6 30/30/0
Teorija sintaksne analize i primjene 118075 3 15/30/15
Terminološki seminar 125436 3 15/15/0
Uvod u enciklopediku 125437 3 15/15/0
Zaštita elektroničkog gradiva 125438 3 15/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Logičko programiranje 117613 6 30/30/0
Projektiranje informacijskih sustava 117594 6 30/30/0
Računarska lingvistika 117614 6 30/30/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 12 ECTS bodova (10772)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055 3 15/15/0
Digitalizacija i migracija dokumenata 117611 3 15/0/15
Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima 125691 6 15/45/0
Društveno-humanistička informatika 118056 3 15/0/15
Dvojezična i višejezična leksikografija 118057 3 0/30/0
Elektronička obrazovna okruženja 118058 5 30/15/0
Hrvatska rječnička baština 118059 3 15/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
Internetska kultura 118061 3 15/15/0
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583 6 30/15/0
Konceptualna leksikografija 118062 3 0/30/0
Leksikografija 118065 3 15/15/0
Marketing baštine 117585 6 30/30/0
Metodika nastave informatike 2 117603 6 30/30/0
Mobilne aplikacije 125434 6 30/0/15
Modeliranje jezika upravljano gramatikama 118066 6 15/15/30
Modeliranje jezika upravljano podatcima 118067 4 15/0/30
Nakladništvo i knjižarstvo 65730 6 30/15/0
Obrada teksta u humanističkim znanostima 118069 0 15/0/15
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom 117589 6 30/30/0
Prikaz rječničkog znanja 118072 3 15/15/0
Socio-humanistic informatics 131810 3 15/0/15
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608 6 15/15/15
Školske knjižnice 131811 6 30/30/0
Teorija prevođenja i primjene 118074 6 15/30/15
Upravljanje baštinom 117595 6 30/30/0
Upravljanje informacijama i znanjem 117597 6 30/30/0
Upravljanje u muzejima 117598 3 15/15/0
Uvod u istraživačke metode 117609 5 15/30/0
Uvod u leksikografiju 118078 3 30/0/0
Uvod u terminologiju i terminografiju 118079 3 30/0/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 7 ECTS bodova (11948)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Arhitektura muzeja 124330 3 15/15/0
Baština i razvoj 124332 6 30/30/0
Bibliografska organizacija II 125421 6 30/0/30
Informacijsko zakonodavstvo i etika 147061 3 15/15/0
Interpretacija baštine 124341 3 15/15/0
Jednojezična leksikografija 125427 3 0/30/0
Knjiga i čitanje 125428 3 15/15/0
Knjižnice i knjižnične zbirke II 125430 6 30/15/0
Knjižnično upravljanje 125432 6 30/15/0
Korpusna leksikografija 125433 3 15/15/0
Kulturni turizam 118064 3 15/15/0
Metapodaci za upravljanje gradivom 129216 3 15/0/15
Muzejska edukacija 124345 3 15/15/0
Narodne knjižnice 125435 6 30/15/0
Nastava s primjenom računala 52664 4 15/15/15
Obrada teksta za povjesničare 125477 3 15/0/15
Primjena računala u nastavi jezika 120107 4 15/0/15
Računalna obrada povijesnih tekstova 161136 3 0/30/0
Seminar iz UDK 69669 3 0/30/0
Sustavi za organizaciju znanja 124350 3 15/15/0
Sveučilišno knjižničarstvo 118073 6 30/30/0
Teorija sintaksne analize i primjene 118075 3 15/30/15
Terminološki seminar 125436 3 15/15/0
Uvod u enciklopediku 125437 3 15/15/0
Zaštita elektroničkog gradiva 125438 3 15/15/0