Informacijske znanosti, smjer Arhivistika

Naziv
smjer Arhivistika
Puni naziv
Informacijske znanosti, smjer Arhivistika
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar informacijskih znanosti
magistra informacijskih znanosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Informacijske znanosti, smjer arhivistika izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 16. lipnja 2005. godine.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Sveučilišni magistri informacijskih znanosti stječu uvjete za upis na doktorski studij informacijskih znanosti. Uvjete za upis na druge poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskomu fakultetu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistar/ra informacijskih znanosti te obavljati stručni arhivistički posao u povijesnim i drugim arhivima, upravljati (elektroničkim) dokumentima u tijelima državne uprave i u drugim ustanovama/organizacijama kao osobe zadužene za oblikovanje i upravljanje spisovodstvenim sustavima, biti članovi digitalizacijskih projekata u arhivima, knjižnicama, muzejima i drugim informacijsko-dokumentacijskim ustanovama, te se zapošljavati na pozicijama osoba zaduženih za dugoročno očuvanje elektroničkoga gradiva. Imaju znanja za poslove spisovoditelja u različitim tijelima javne uprave, u gospodarstvu, obrazovnim institucijama, u sektoru spisovodstva, elektroničke uprave i elektroničkoga poslovanja kao stručnjaci u procesu upravljanja dokumentima te poslovima koji traže praktično upravljanje znanjem, pretraživanje i pronalaženje podataka, informacija i znanja u nekoj ustanovi kao i uspostavu digitalnih arhiva. Osposobljeni su za vrednovanje, zaštitu, očuvanje i upravljanje analognim i digitalnim arhivskim gradivom i njegovom prezentacijom u medijima, turizmu i drugdje.
Zahtjevi i rezultati
Dvopredmetni diplomski studij informacijskih znanosti smjera arhivistika zasniva se na informatološkim temeljima. Osmišljen je ponajprije kao druga faza petogodišnjega studija informacijskih znanosti na kojem studenti pokazuju znanje i razumijevanje sadržaja prve, preddiplomske faze studiranja. Studenti svoje znanje proširuju i produbljuju unutar područja istraživanja studija, a mogu ga primijeniti i u širem ili interdisciplinarnom kontekstu koji je povezan s njihovim područjem studiranja. Studenti su dužni položiti sve ispite, napisati propisane seminarske radove, odraditi propisanu količinu prakse i ispuniti sve druge obaveze. Studij završava diplomskim ispitom koji se sastoji od pisanja i usmene obrane diplomskoga rada. Rad mora obasezati najmanje tridesetak stranica. Diplomski rad može biti i interdisciplinarnog karaktera pri čemu se u radu povezuju tema ovog i drugog dvopredmetnog studija. Takav rad mora obasezati najmanje šezdesetak stranica. Rad mora biti napisan u skladu s teorijskim i metodološkim zahtjevima diplomskoga rada i predan u propisanu obliku. Završetkom diplomskoga studija studenti postaju sveučilišni magistri informacijskih znanosti smjera arhivistike. Sveučilišni magistri informacijskih znanosti smjera arhivistike mogu odrediti i objasniti sve glavne arhivističke pojmove, prepoznati teorijske i metodološke pretpostavke, primijeniti arhivističke spoznaje u znanstvenim okvirima i na stručnim poslovima, biti sposobni prikladno govorno i pismeno oblikovati stručne i znanstvene radove u okviru arhivističke struke, samostalno istraživati arhivističku problematiku, primjereno rješavati arhivistička pitanja i probleme, jasno i nedvosmisleno predstaviti znanje i arhivističke spoznaje stručnomu i širemu slušateljstvu.

 1. tumačiti povijesni razvitak informacijske struke i preispitivati mogućnosti njenog budućeg razvoja
 2. vrednovati gradivo, odabrati ga za čuvanje te planirati i provoditi njegovo izlučivanje
 3. stvarati i upravljati analognim i digitalnim zbirkama, fondovima, serijama, podserijama, dosjeima, predmetima, zapisima i dokumentima
 4. planirati i provoditi spisovodstvene postupke
 5. upotrebljavati sustave za upravljanje dokumentima i zapisima
 6. upotrebljavati sustave digitalnih arhiva / digitalnih repozitorija
 7. primjenjivati metode kriptografske zaštite digitalnog gradiva
 8. provoditi programe zaštitite i dugoročnog očuvanja analognog i digitalnog gradiva
 9. organizirati, označavati i pretraživati informacije i/ili informacijske izvore
 10. procjenjivati informacijske potrebe odgovarajućih službi
 11. razvijati usluge i programe za korisnike
 12. provoditi marketinške postupke u svrhu komunikacije s javnošću
 13. planirati stručne projekte

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Digitalizacija i migracija dokumenata 117611 3 15/0/15
Informacijski izvori i sustavi u arhivima 117582 3 15/15/0
Povijest institucija u Hrvatskoj 117590 6 30/30/0
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (10671)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Baze podataka u internetskom okruženju 117576 6 30/0/30
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055 3 15/15/0
Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima 125691 6 15/45/0
Društveno-humanistička informatika 118056 3 15/0/15
Dvojezična i višejezična leksikografija 118057 3 0/30/0
Elektronička obrazovna okruženja 118058 5 30/15/0
Hrvatska rječnička baština 118059 3 15/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
Internetska kultura 118061 3 15/15/0
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583 6 30/15/0
Kombinatorika i grafovi 117584 6 30/0/30
Konceptualna leksikografija 118062 3 0/30/0
Leksikografija 118065 3 15/15/0
Logičko programiranje 117613 6 30/30/0
Marketing baštine 117585 6 30/30/0
Mobilne aplikacije 125434 6 30/0/15
Modeliranje jezika upravljano gramatikama 118066 6 15/15/30
Modeliranje jezika upravljano podatcima 118067 4 15/0/30
Nakladništvo i knjižarstvo 65730 6 30/15/0
Obrada teksta u humanističkim znanostima 118069 0 15/0/15
Prijevodne memorije kao prevodilački alati 117605 5 15/15/15
Prikaz rječničkog znanja 118072 3 15/15/0
Programiranje baze podataka 117593 6 30/0/30
Projektiranje informacijskih sustava 117594 6 30/30/0
Računarska lingvistika 117614 6 30/30/0
Socio-humanistic informatics 131810 3 15/0/15
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608 6 15/15/15
Školske knjižnice 131811 6 30/30/0
Teorija prevođenja i primjene 118074 6 15/30/15
Umjetna inteligencija 60191 3 15/15/0
Upravljanje baštinom 117595 6 30/30/0
Upravljanje informacijama i znanjem 117597 6 30/30/0
Upravljanje u muzejima 117598 3 15/15/0
Uvod u istraživačke metode 117609 5 15/30/0
Uvod u leksikografiju 118078 3 30/0/0
Uvod u terminologiju i terminografiju 118079 3 30/0/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Arhivsko zakonodavstvo 124331 6 30/0/30
Digitalni arhivi 124334 3 15/15/0
2. Izborni kolegiji - Odabrati 6 ECTS bodova (11833)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Arhitektura muzeja 124330 3 15/15/0
Baština i razvoj 124332 6 30/30/0
Bibliografska organizacija II 125421 6 30/0/30
Epistemologija informacijske znanosti 124338 5 15/30/0
Informacijsko zakonodavstvo i etika 147061 3 15/15/0
Interpretacija baštine 124341 3 15/15/0
Jednojezična leksikografija 125427 3 0/30/0
Knjiga i čitanje 125428 3 15/15/0
Knjižnice i knjižnične zbirke II 125430 6 30/15/0
Knjižnično upravljanje 125432 6 30/15/0
Korpusna leksikografija 125433 3 15/15/0
Kulturni turizam 118064 3 15/15/0
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1 129219 6 30/0/30
Muzejska edukacija 124345 3 15/15/0
Narodne knjižnice 125435 6 30/15/0
Nastava s primjenom računala 52664 4 15/15/15
Obrada teksta za povjesničare 125477 3 15/0/15
Primjena računala u nastavi jezika 120107 4 15/0/15
Računalna obrada povijesnih tekstova 161136 3 0/30/0
Računalni gramatički modeli 124349 5 15/15/15
Seminar iz UDK 69669 3 0/30/0
Sustavi za organizaciju znanja 124350 3 15/15/0
Sveučilišno knjižničarstvo 118073 6 30/30/0
Teorija sintaksne analize i primjene 118075 3 15/30/15
Terminološki seminar 125436 3 15/15/0
Umjetna inteligencija 60191 3 15/15/0
Uvod u enciklopediku 125437 3 15/15/0
Zaštita elektroničkog gradiva 125438 3 15/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom 117589 6 30/30/0
Upravljanje i poslovanje u arhivima 117596 3 15/0/15
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 6 ECTS bodova (10767)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Baze podataka u internetskom okruženju 117576 6 30/0/30
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055 3 15/15/0
Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima 125691 6 15/45/0
Društveno-humanistička informatika 118056 3 15/0/15
Dvojezična i višejezična leksikografija 118057 3 0/30/0
Elektronička obrazovna okruženja 118058 5 30/15/0
Hrvatska rječnička baština 118059 3 15/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
Internetska kultura 118061 3 15/15/0
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583 6 30/15/0
Kombinatorika i grafovi 117584 6 30/0/30
Konceptualna leksikografija 118062 3 0/30/0
Leksikografija 118065 3 15/15/0
Logičko programiranje 117613 6 30/30/0
Marketing baštine 117585 6 30/30/0
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 125692 6 30/30/0
Mobilne aplikacije 125434 6 30/0/15
Modeliranje jezika upravljano gramatikama 118066 6 15/15/30
Modeliranje jezika upravljano podatcima 118067 4 15/0/30
Nakladništvo i knjižarstvo 65730 6 30/15/0
Obrada teksta u humanističkim znanostima 118069 0 15/0/15
Prijevodne memorije kao prevodilački alati 117605 5 15/15/15
Prikaz rječničkog znanja 118072 3 15/15/0
Programiranje baze podataka 117593 6 30/0/30
Projektiranje informacijskih sustava 117594 6 30/30/0
Računarska lingvistika 117614 6 30/30/0
Socio-humanistic informatics 131810 3 15/0/15
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608 6 15/15/15
Školske knjižnice 131811 6 30/30/0
Teorija prevođenja i primjene 118074 6 15/30/15
Umjetna inteligencija 60191 3 15/15/0
Upravljanje baštinom 117595 6 30/30/0
Upravljanje informacijama i znanjem 117597 6 30/30/0
Upravljanje u muzejima 117598 3 15/15/0
Uvod u istraživačke metode 117609 5 15/30/0
Uvod u leksikografiju 118078 3 30/0/0
Uvod u terminologiju i terminografiju 118079 3 30/0/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti