Informacijske znanosti, smjer Bibliotekarstvo

Naziv
smjer Bibliotekarstvo
Puni naziv
Informacijske znanosti, smjer Bibliotekarstvo
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar bibliotekarstva
magistra bibliotekarstva
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Informacijske znanosti, smjer bibliotekarstvo izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005. godine
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Sveučilišni magistri informacijskih znanosti stječu uvjete za upis na doktorski studij informacijskih znanosti.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistar ili magistra bibliotekarstva (mag. bibl.) te obavljati posao diplomiranog knjižničara (sukladno odredbama Zakona o knjižnicama) u svim vrstama knjižnica javnog i privatnog sektora kao i u ostalim informacijskim ustanovama te informacijskim odnosno INDOK centrima. Osposobljeni su za rad u nakladništvu i knjižarstvu. Jednako su tako osposobljeni upravljati informacijskim sustavima u drugim djelatnostima s naglaskom na upravljanje informacijskim izvorima i znanjem. Osposobljeni su izvoditi obrazovne programe informacijske pismenosti u osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima.
Zahtjevi i rezultati
Diplomski studij informacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo, proširuje znanje studenata stečeno na preddiplomskom studiju informacijskih znanosti. Studij je osmišljen kao druga faza petogodišnjega studija informacijskih znanosti, s tim da ga mogu upisati i studenti koji su završili neki drugi sveučilišni preddiplomski studij uz polaganje propisanih razlikovnih ispita. Diplomski studij osposobljava studente za obavljanje svih vrsta poslova u suvremenim knjižnicama, a naročito za voditeljske poslove. Studenti mogu raditi i u organizacijama i tvrtkama koje posluju s informacijama kao i u nakladničkim tvrtkama. Znaju procijeniti informacijske potrebe, planirati primjerene službe i usluge i kvalitativno i kvantitativno ih vrednovati. Mogu upravljati knjižnicom i sudjelovati u koncipiranju i vođenju informacijske politike u svojoj sredini. Uz to, studenti dvopredmetnog studija informacijskih znanosti, smjera bibliotekarstvo, posjeduju kompetencije predmetnog specijaliste, iz područja koje pokriva njihov drugi završeni studijski program. Studenti su dužni položiti sve ispite, napisati propisane seminarske radove i ispuniti sve druge obaveze. Studij završava diplomskim ispitom koji se sastoji od pisanja i usmene obrane diplomskoga rada. Rad mora obasezati najmanje tridesetak stranica, mora biti napisan u skladu s teorijskim i metodološkim zahtjevima diplomskoga rada i predan u propisanu obliku. Završetkom diplomskoga studija studenti postaju sveučilišni magistri bibliotekarstva.

 1. interpretirati odnose između proizvođača, posrednika i korisnika informacija
 2. identificirati i analizirati način na koji informacije nastaju, kolaju i koriste se
 3. koristiti nacionalne i međunarodne pravne i administrativne propise koji se odnose na nastanak, prijenos i korištenje informacija
 4. tumačiti povijesni razvitak informacijske struke i preispitivati mogućnosti njenog budućeg razvoja
 5. identificirati i vrednovati informacije i/ili informacijske izvore
 6. upravljati analognim i digitalnim zbirkama i fondovima
 7. provoditi programe zaštitite građe i podataka
 8. organizirati, označavati i pretraživati informacije i/ili informacijske izvore
 9. analizirati, prikazivati i tumačiti informacije
 10. procjenjivati informacijske potrebe i planirati odgovarajuće službe i usluge
 11. kvantitativno i kvalitativno vrednovati službe i usluge
 12. razvijati usluge i programe za korisnike
 13. provoditi marketinške postupke u svrhu komunikacije s javnošću
 14. planirati i voditi stručne projekte

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583 6 30/15/0
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608 6 15/15/15
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (10673)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Baze podataka u internetskom okruženju 117576 6 30/0/30
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055 3 15/15/0
Digitalizacija i migracija dokumenata 117611 3 15/0/15
Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima 125691 6 15/45/0
Društveno-humanistička informatika 118056 3 15/0/15
Dvojezična i višejezična leksikografija 118057 3 0/30/0
Elektronička obrazovna okruženja 118058 5 30/15/0
Hrvatska rječnička baština 118059 3 15/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
Internetska kultura 118061 3 15/15/0
Kombinatorika i grafovi 117584 6 30/0/30
Konceptualna leksikografija 118062 3 0/30/0
Leksikografija 118065 3 15/15/0
Logičko programiranje 117613 6 30/30/0
Marketing baštine 117585 6 30/30/0
Mobilne aplikacije 125434 6 30/0/15
Modeliranje jezika upravljano gramatikama 118066 6 15/15/30
Modeliranje jezika upravljano podatcima 118067 4 15/0/30
Nakladništvo i knjižarstvo 65730 6 30/15/0
Obrada teksta u humanističkim znanostima 118069 0 15/0/15
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom 117589 6 30/30/0
Prijevodne memorije kao prevodilački alati 117605 5 15/15/15
Prikaz rječničkog znanja 118072 3 15/15/0
Programiranje baze podataka 117593 6 30/0/30
Projektiranje informacijskih sustava 117594 6 30/30/0
Računarska lingvistika 117614 6 30/30/0
Socio-humanistic informatics 131810 3 15/0/15
Školske knjižnice 131811 6 30/30/0
Teorija prevođenja i primjene 118074 6 15/30/15
Umjetna inteligencija 60191 3 15/15/0
Upravljanje baštinom 117595 6 30/30/0
Upravljanje u muzejima 117598 3 15/15/0
Uvod u istraživačke metode 117609 5 15/30/0
Uvod u leksikografiju 118078 3 30/0/0
Uvod u terminologiju i terminografiju 118079 3 30/0/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Bibliografska organizacija II 125421 6 30/0/30
Sustavi za označivanje i pretraživanje II 124351 6 15/30/0
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (11835)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Arhitektura muzeja 124330 3 15/15/0
Baština i razvoj 124332 6 30/30/0
Epistemologija informacijske znanosti 124338 5 15/30/0
Informacijsko zakonodavstvo i etika 147061 3 15/15/0
Interpretacija baštine 124341 3 15/15/0
Jednojezična leksikografija 125427 3 0/30/0
Knjiga i čitanje 125428 3 15/15/0
Knjižnice i knjižnične zbirke II 125430 6 30/15/0
Knjižnično upravljanje 125432 6 30/15/0
Korpusna leksikografija 125433 3 15/15/0
Kulturni turizam 118064 3 15/15/0
Metapodaci za upravljanje gradivom 129216 3 15/0/15
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1 129219 6 30/0/30
Muzejska edukacija 124345 3 15/15/0
Narodne knjižnice 125435 6 30/15/0
Nastava s primjenom računala 52664 4 15/15/15
Obrada teksta za povjesničare 125477 3 15/0/15
Primjena računala u nastavi jezika 120107 4 15/0/15
Računalna obrada povijesnih tekstova 161136 3 0/30/0
Računalni gramatički modeli 124349 5 15/15/15
Seminar iz UDK 69669 3 0/30/0
Sustavi za organizaciju znanja 124350 3 15/15/0
Sveučilišno knjižničarstvo 118073 6 30/30/0
Teorija sintaksne analize i primjene 118075 3 15/30/15
Terminološki seminar 125436 3 15/15/0
Umjetna inteligencija 60191 3 15/15/0
Uvod u enciklopediku 125437 3 15/15/0
Zaštita elektroničkog gradiva 125438 3 15/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Digitalna knjižnica II 117579 3 15/15/0
Upravljanje informacijama i znanjem 117597 6 30/30/0
2. Izborni kolegiji - odabrati 6 ECTS bodova (10769)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Baze podataka u internetskom okruženju 117576 6 30/0/30
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055 3 15/15/0
Digitalizacija i migracija dokumenata 117611 3 15/0/15
Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima 125691 6 15/45/0
Društveno-humanistička informatika 118056 3 15/0/15
Dvojezična i višejezična leksikografija 118057 3 0/30/0
Elektronička obrazovna okruženja 118058 5 30/15/0
Hrvatska rječnička baština 118059 3 15/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
Internetska kultura 118061 3 15/15/0
Kombinatorika i grafovi 117584 6 30/0/30
Konceptualna leksikografija 118062 3 0/30/0
Leksikografija 118065 3 15/15/0
Logičko programiranje 117613 6 30/30/0
Marketing baštine 117585 6 30/30/0
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 125692 6 30/30/0
Mobilne aplikacije 125434 6 30/0/15
Modeliranje jezika upravljano gramatikama 118066 6 15/15/30
Modeliranje jezika upravljano podatcima 118067 4 15/0/30
Nakladništvo i knjižarstvo 65730 6 30/15/0
Obrada teksta u humanističkim znanostima 118069 0 15/0/15
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom 117589 6 30/30/0
Prijevodne memorije kao prevodilački alati 117605 5 15/15/15
Prikaz rječničkog znanja 118072 3 15/15/0
Programiranje baze podataka 117593 6 30/0/30
Projektiranje informacijskih sustava 117594 6 30/30/0
Računarska lingvistika 117614 6 30/30/0
Socio-humanistic informatics 131810 3 15/0/15
Školske knjižnice 131811 6 30/30/0
Teorija prevođenja i primjene 118074 6 15/30/15
Umjetna inteligencija 60191 3 15/15/0
Upravljanje baštinom 117595 6 30/30/0
Upravljanje u muzejima 117598 3 15/15/0
Uvod u istraživačke metode 117609 5 15/30/0
Uvod u leksikografiju 118078 3 30/0/0
Uvod u terminologiju i terminografiju 118079 3 30/0/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti