Informacijske znanosti, smjer Informatologija

Naziv
smjer Informatologija
Puni naziv
Informacijske znanosti, smjer Informatologija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar informacijskih znanosti
magistra informacijskih znanosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Informacijske znanosti, smjer informatologija izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 16. lipnja 2005. godine
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Sveučilišni magistri informacijskih znanosti stječu uvjete za upis na doktorski studij informacijskih znanosti. Uvjete za upis na druge poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskomu fakultetu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije osposobljeni su za rad u organizacijama, ustanovama i informacijskim središtima u kojima su potrebna znanja primjene računalskih metoda u leksikografiji, obradi jezika i upravljanju znanjem. Također su osposobljeni i za pretraživanja i ekstrakciju informacija i postavljanje složenih upita na baze podataka. Imaju iskustvo dubinskog pretraživanja teksta, poznavanje tehnika strojnog učenja, statističke obrade prirodnog jezika i robusne obrade jezika te poznavanje automatskog prepoznavanja semantike upita.
Zahtjevi i rezultati
Dvopredmetni diplomski studij društveno-humanističke informatike smjera informatologije zasnovan je na temeljnim disciplinama informatičke struke. Osmišljen je ponajprije kao druga faza petogodišnjega studija društveno-humanističke informatike na kojem studenti pokazuju znanje i razumijevanje informatičkih sadržaja prve, preddiplomske faze studija informacijskih znanosti, ali to znanje i proširuju i produbljuju unutar područja istraživanja studija, a mogu ga primijeniti i u širem ili interdisciplinarnom kontekstu koji je povezan s njihovim područjem studiranja. Studenti su dužni položiti sve ispite, napisati propisane seminarske radove i ispuniti sve druge obveze. Studij završava diplomskim ispitom koji se sastoji od pisanja i usmene obrane diplomskoga rada. Rad mora sadržavati najmanje trideset stranica, mora biti napisan u skladu s teorijskim i metodološkim zahtjevima diplomskoga rada i predan u propisanu obliku. Završetkom diplomskoga studija studenti postaju sveučilišni magistri informacijskih znanosti. Sveučilišni magistar informacijskih znanosti ima teorijska i praktična znanja glavnih načela jezičnog inženjeringa, detaljno je upoznat sa sustavom utemeljenom na riječima i rečenicama, razumije probleme vezane za dizajn, razvoj, vrednovanje i realizaciju dijaloških sustava utemeljenih na prirodnom jeziku, zna načela i organizaciju znanja u elektroničkoj enciklopediji, zna pripremiti računalnu bazu tekstova hrvatskih rječnika i osposobljen je za praktičan rad u tom području, poznaje načela strojne analize digitalizirane rječničke građe, upoznat je sa specifičnim stilovima leksikografske obrade s obzirom na tip, veličinu, namjenu i orijentaciju rječnika, broj jezika i sl., ima vještinu sastavljanja rječničkih natuknica i formuliranja definicija u jednojezičnom i višejezičnom rječniku, zna izraditi mikrouzorak vlastitoga tezaurusa na građi izabranoga konceptualnoga/ semantičkoga polja, zna raditi s korpusom te koristiti konkordancije i druge izvore za izradu je

 1. oblikovati, primjenjivati, kritički prosuđivati i predlagati sustave utemeljene na riječima i rečenicama
 2. upotrebljavati, analizirati, vrednovati probleme vezane za dizajn, razvoj, evaluaciju i realizaciju dijaloških sustava utemeljenih na prirodnom jeziku, u elektroničkoj enciklopediji, automatskom računalnom prevođenju, prijevodnim memorijama i u računalnim rječničkim bazama
 3. demonstrirati načela računalne analize digitalizirane rječničke građe leksikografske obrade i integriranih računalnih jezičnih sustava
 4. kreirati rječničke natuknice
 5. stvarati mikrouzorak vlastitoga tezaurusa
 6. razvijati metode korpusne analize i integracije rezultata
 7. koristiti konkordancije i druge izvore u integraciji s drugim metodama i alatima jezičnog inženjeringa
 8. sudjelovati, analizirati, planirati i upravljati radom na rječničkim projektima, na projektima računalnog prevođenja, prijevodnih memorija i integriranih jezičnih sustava
 9. upravljati projektima iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti i procesima organizacije znanja
 10. analizirati potrebe korisnika, organizacije i kvalitete
 11. kritički procjenjivati sustave menadžmenta znanja i implementaciju takvih sustava
 12. preispitivati uvjetovanost pojedinih formi znanja u socijalnim, tehnološkim i komunikacijskim obrascima
 13. preporučiti metode za razlikovanje prirode obavijesti, dezinformacija i izvjesnica
 14. primjenjivati bibliometrijske metode
 15. planirati, organizirati, provoditi i razvijati kvantitativna istraživanja obrade znanja i prirodnoga jezika
 16. kritički prosuđivati u području poslovnih izvjesnica

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Uvod u istraživačke metode 117609 5 15/30/0
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 10 ECTS bodova (10678)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Baze podataka u internetskom okruženju 117576 6 30/0/30
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055 3 15/15/0
Digitalizacija i migracija dokumenata 117611 3 15/0/15
Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima 125691 6 15/45/0
Društveno-humanistička informatika 118056 3 15/0/15
Dvojezična i višejezična leksikografija 118057 3 0/30/0
Elektronička obrazovna okruženja 118058 5 30/15/0
Hrvatska rječnička baština 118059 3 15/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
Internetska kultura 118061 3 15/15/0
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583 6 30/15/0
Kombinatorika i grafovi 117584 6 30/0/30
Konceptualna leksikografija 118062 3 0/30/0
Leksikografija 118065 3 15/15/0
Logičko programiranje 117613 6 30/30/0
Marketing baštine 117585 6 30/30/0
Mobilne aplikacije 125434 6 30/0/15
Modeliranje jezika upravljano gramatikama 118066 6 15/15/30
Modeliranje jezika upravljano podatcima 118067 4 15/0/30
Nakladništvo i knjižarstvo 65730 6 30/15/0
Obrada teksta u humanističkim znanostima 118069 0 15/0/15
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom 117589 6 30/30/0
Prijevodne memorije kao prevodilački alati 117605 5 15/15/15
Prikaz rječničkog znanja 118072 3 15/15/0
Programiranje baze podataka 117593 6 30/0/30
Projektiranje informacijskih sustava 117594 6 30/30/0
Računarska lingvistika 117614 6 30/30/0
Socio-humanistic informatics 131810 3 15/0/15
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608 6 15/15/15
Školske knjižnice 131811 6 30/30/0
Teorija prevođenja i primjene 118074 6 15/30/15
Umjetna inteligencija 60191 3 15/15/0
Upravljanje baštinom 117595 6 30/30/0
Upravljanje informacijama i znanjem 117597 6 30/30/0
Upravljanje u muzejima 117598 3 15/15/0
Uvod u leksikografiju 118078 3 30/0/0
Uvod u terminologiju i terminografiju 118079 3 30/0/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Epistemologija informacijske znanosti 124338 5 15/30/0
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 10 ECTS bodova (11839)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Arhitektura muzeja 124330 3 15/15/0
Baština i razvoj 124332 6 30/30/0
Bibliografska organizacija II 125421 6 30/0/30
Informacijsko zakonodavstvo i etika 147061 3 15/15/0
Interpretacija baštine 124341 3 15/15/0
Jednojezična leksikografija 125427 3 0/30/0
Knjiga i čitanje 125428 3 15/15/0
Knjižnice i knjižnične zbirke II 125430 6 30/15/0
Knjižnično upravljanje 125432 6 30/15/0
Korpusna leksikografija 125433 3 15/15/0
Kulturni turizam 118064 3 15/15/0
Metapodaci za upravljanje gradivom 129216 3 15/0/15
Metodika nastave informatike 1 124344 6 30/30/0
Muzejska edukacija 124345 3 15/15/0
Narodne knjižnice 125435 6 30/15/0
Nastava s primjenom računala 52664 4 15/15/15
Obrada teksta za povjesničare 125477 3 15/0/15
Primjena računala u nastavi jezika 120107 4 15/0/15
Računalna obrada povijesnih tekstova 161136 3 0/30/0
Računalni gramatički modeli 124349 5 15/15/15
Seminar iz UDK 69669 3 0/30/0
Sustavi za organizaciju znanja 124350 3 15/15/0
Sveučilišno knjižničarstvo 118073 6 30/30/0
Teorija sintaksne analize i primjene 118075 3 15/30/15
Terminološki seminar 125436 3 15/15/0
Umjetna inteligencija 60191 3 15/15/0
Uvod u enciklopediku 125437 3 15/15/0
Zaštita elektroničkog gradiva 125438 3 15/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Praksa - Informatologija (DP) 117591 8 0/0/0
2. Obvezni kolegiji - odabrati 6 ECTS bodova (12454)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 1 ECTS bod (10774)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Baze podataka u internetskom okruženju 117576 6 30/0/30
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055 3 15/15/0
Digitalizacija i migracija dokumenata 117611 3 15/0/15
Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima 125691 6 15/45/0
Društveno-humanistička informatika 118056 3 15/0/15
Dvojezična i višejezična leksikografija 118057 3 0/30/0
Elektronička obrazovna okruženja 118058 5 30/15/0
Hrvatska rječnička baština 118059 3 15/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
Internetska kultura 118061 3 15/15/0
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583 6 30/15/0
Kombinatorika i grafovi 117584 6 30/0/30
Konceptualna leksikografija 118062 3 0/30/0
Leksikografija 118065 3 15/15/0
Logičko programiranje 117613 6 30/30/0
Marketing baštine 117585 6 30/30/0
Metodika nastave informatike 2 117603 6 30/30/0
Mobilne aplikacije 125434 6 30/0/15
Modeliranje jezika upravljano gramatikama 118066 6 15/15/30
Modeliranje jezika upravljano podatcima 118067 4 15/0/30
Nakladništvo i knjižarstvo 65730 6 30/15/0
Obrada teksta u humanističkim znanostima 118069 0 15/0/15
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom 117589 6 30/30/0
Prijevodne memorije kao prevodilački alati 117605 5 15/15/15
Prikaz rječničkog znanja 118072 3 15/15/0
Programiranje baze podataka 117593 6 30/0/30
Projektiranje informacijskih sustava 117594 6 30/30/0
Računarska lingvistika 117614 6 30/30/0
Socio-humanistic informatics 131810 3 15/0/15
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608 6 15/15/15
Školske knjižnice 131811 6 30/30/0
Teorija prevođenja i primjene 118074 6 15/30/15
Umjetna inteligencija 60191 3 15/15/0
Upravljanje baštinom 117595 6 30/30/0
Upravljanje informacijama i znanjem 117597 6 30/30/0
Upravljanje u muzejima 117598 3 15/15/0
Uvod u leksikografiju 118078 3 30/0/0
Uvod u terminologiju i terminografiju 118079 3 30/0/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Informacijskih znanosti - informatologija 127463 15 0/0/0