Kroatistika, smjer Jezikoslovni

Naziv
smjer Jezikoslovni
Puni naziv
Kroatistika, smjer Jezikoslovni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar hrvatskoga jezika i književnosti
magistra hrvatskoga jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Kroatistika, jezikoslovni smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Studenti stječu uvjete za upis na doktorski studij Lingvistike, Hrvatske kulture, Kroatistike, Jekon. Uvjete za upis na druge poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskomu fakultetu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Sveučilišni magistri hrvatskoga jezika i književnosti jezikoslovnoga smjera razvili su logičko, apstraktno, analitičko, kritičko, divergentno i asocijativno razmišljanje i svijest o potrebi cjeloživotnoga učenja i obrazovanja, sposobni su razumjeti, analizirati, sažeti i kritički vrjednovati znanstvene i stručne tekstove i koristiti se suvremenim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama za potrebe svoje struke te su usavršili načela u pisanju znanstvenih i stručnih radova. Mogu interdisciplinirano povezivati stečena znanja i kompetencije sa srodnim akademskim područjima, ali i samostalno, na vlastiti poticaj i na nov način rješavati jezikoslovna pitanja s različitih znanstvenih i stručnih motrišta. Sposobni su oblikovati, organizirati i ponuditi jezikoslovne teme kao projekte, protumačiti znanstvene rezultate na višoj razini, razumjeti ovisnost znanstvenih spoznaja i dostignuća te kritički procijeniti vlastite i tuđe spoznaje i znanja.
Zahtjevi i rezultati
Dvopredmetni diplomski studij kroatistike jezikoslovnoga smjera zasnovan je na temeljnim disciplinama kroatističke struke. Osmišljen je ponajprije kao druga faza petogodišnjega studija kroatistike na kojem studenti pokazuju znanje i razumijevanje jezikoslovnih sadržaja prve, preddiplomske faze studija kroatistike, ali to znanje i proširuju i produbljuju unutar područja istraživanja studija, a mogu ga primijeniti i u širem ili interdisciplinarnom kontekstu koji je povezan s područjem studiranja. Studenti su dužni položiti sve ispite i ispuniti sve druge obaveze. Studij završava diplomskim ispitom koji se sastoji od pisanja i usmene obrane diplomskoga rada. Rad mora obasezati najmanje trideset stranica, mora biti napisan u skladu s teorijskim i metodološkim zahtjevima diplomskoga rada i predan u propisanu obliku. Završetkom diplomskoga studija studenti postaju sveučilišni magistri hrvatskoga jezika i književnosti, jezikoslovni smjer. Nakon četiri semestra ukupno stječu najmanje 120 ECTS bodova NA OBAMA STUDIJIMA, od toga najmanje 60 ECTS-a na studiju kroatistike. Sveučilišni magistri hrvatskoga jezika i književnosti jezikoslovnoga smjera razvili su logičko, apstraktno, analitičko, kritičko, divergentno i asocijativno razmišljanje i svijest o potrebi cjeloživotnoga učenja i obrazovanja, sposobni su razumjeti, analizirati, sažeti i kritički vrjednovati znanstvene i stručne tekstove i koristiti se suvremenim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama za potrebe svoje struke te su usavršili načela u pisanju znanstvenih i stručnih radova. Mogu interdisciplinirano povezivati stečena znanja i kompetencije sa srodnim akademskim područjima, ali i samostalno, na vlastiti poticaj i na nov način rješavati jezikoslovna pitanja s različitih znanstvenih i stručnih motrišta. Sposobni su oblikovati, organizirati i ponuditi jezikoslovne teme kao projekte, protumačiti znanstvene rezultate na višoj razini, razumjeti ovisnost znanstvenih spoznaja i dostignuća te kritički procijeni

 1. koristiti se logičkim, apstraktnim, analitičkim, kritičkim, divergentnim i asocijativnim razmišljanjem
 2. razumjeti, analizirati, sažeti i kritički vrednovati znanstvene i stručne tekstove
 3. koristiti se suvremenim informacijskim i komunikaicjskim tehnologijama za potrebe svoje struke
 4. samostalno pisati znanstvene i stručne radove
 5. interdisciplinarno povezivati stečena znanja i kompetencije sa srodnim akademskim područjima
 6. samostalno, na vlastiti poticaj i na nov način rješavati jezikoslovna pitanja s različitih znanstvenih i stručnih motrišta
 7. oblikovati, organizirati i ponuditi jezikoslovne teme kao projekte
 8. razumjeti ovisnost znanstvenih spoznaja i dostignuća
 9. kritički procijeniti vlastite i tuđe spoznaje i znanja
 10. razumjeti i kritički vrednovati temeljne jezikoslovne smjerove i njihova filozofska ishodišta
 11. samostalno istražiti i opisati jezične pojave u njihovoj sustavnoj, društvenoj, spoznajnoj i povijesnoj povezanosti
 12. samostalno istraživati i kritički vrednovati jezične pojave u prošlosti i sadašnjosti
 13. samostalno istraživati jezik kao sredstvo i ishod međudjelovanja u njegovoj spoznajnoj, osjećajnoj, stvaralačkoj i društvenoj ulozi
 14. primjereno preispitivati novije jezične teorije i modele
 15. suoblikovati standardnojezičnu normu i kritički razmatrati njezino djelovanje
 16. preispitivati jezičnu politiku
 17. analizirati i vrednovati različite funkcionalnostilske tekstove
 18. jasno i nedvosmisleno predstaviti jezikoslovne spoznaje stručnomu i širemu slušateljstvu
 19. savjetovati izvorne i neizvorne govornike hrvatskoga jezika o općejezičnim, normativnim i terminološkim pitanjima
 20. stečena znanja primijeniti u lektorskim, novinarskim, uredničkim i kulturnim djelatnostima

1. semestar
1. Izborni kolegiji - Hrvatsko jezikoslovlje - Odabrati 8 ECTS bodova (10682)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Figure i diskurzi 79615 4 30/15/0
Filološke analize hrvatskostaroslavenskih tekstova 118106 4 30/15/0
Hrvatska leksikologija 118110 4 30/15/0
Hrvatska standardna prozodija 118111 4 15/30/0
Tekstna lingvistika 118129 4 30/15/0
Terenska dijalektološka istraživanja 160824 4 30/15/0
2. Izborni kolegiji - Hrvatska književnost - Odabrati 4 ECTS boda (10683)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (12436)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Književnost zapadnog kruga I 131725 5 30/30/0
2. semestar
1. Izborni kolegiji - Hrvatsko jezikoslovlje - Odabrati 8 ECTS bodova (11894)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatska ćirilička pismenost 125464 4 15/15/0
Hrvatski standardni jezik - Antropološka lingvistika 131724 4 30/15/0
Jezik i kultura bosanskih franjevaca 125468 4 30/15/0
Prijevodne inačice Biblije 118125 4 30/15/0
Teorija standardnog jezika 128036 4 30/15/0
Uvod u grafostilistiku 131731 4 30/15/0
2. Izborni kolegiji - Hrvatska književnost / Teorija književnosti - Odabrati 4 ECTS boda (11895)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Autor-djelo-čitatelj 102107 4 30/15/0
Književna topografija Dubrovnika 128210 4 30/15/0
Od čitanja do interpretacije 128209 4 30/15/0
Sublimno i zazorno u književnosti hrvatske moderne 118128 4 30/15/0
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (12438)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Književnost zapadnog kruga II 131726 5 30/30/0
Svjetska književnost: izvaneuropski kanon 131730 4 30/15/0
3. semestar
1. Hrvatsko jezikoslovlje - odabrati 8 ECTS bodova (10780)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Figure i diskurzi 79615 4 30/15/0
Filološke analize hrvatskostaroslavenskih tekstova 118106 4 30/15/0
Hrvatska leksikologija 118110 4 30/15/0
Hrvatska standardna prozodija 118111 4 15/30/0
Tekstna lingvistika 118129 4 30/15/0
Terenska dijalektološka istraživanja 160824 4 30/15/0
2. Hrvatska književnost - odabrati 4 ECTS boda (10781)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 4 ECTS boda (10782)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Književnost zapadnog kruga I 131725 5 30/30/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Kroatistike 124623 12 0/0/0
2. Izborni kolegiji - Hrvatsko jezikoslovlje - odabrati 4 ECTS boda (11898)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatska ćirilička pismenost 125464 4 15/15/0
Hrvatski standardni jezik - Antropološka lingvistika 131724 4 30/15/0
Jezik i kultura bosanskih franjevaca 125468 4 30/15/0
Prijevodne inačice Biblije 118125 4 30/15/0
Teorija standardnog jezika 128036 4 30/15/0
Uvod u grafostilistiku 131731 4 30/15/0