Lingvistika, smjer Kognitivni

Naziv
smjer Kognitivni
Puni naziv
Lingvistika, smjer Kognitivni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar lingvistike
magistra lingvistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Lingvistika, smjer kognitivna lingvistika izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2. lipnja 2005. godine.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Studenti stječu uvjete za upis na doktorski studij Lingvistike, Hrvatske kulture, Kroatistike, JEKON.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom sveučilišni magistar ili sveučilišna magistra lingvistike te obavljati stručni posao u području u kojemu su stekli naziv. Osposobljeni su zapošljavanje na zahtjevnim stručnim poslovima u znanstveno-istraživačkim ustanovama, državnoj upravi, u kulturi, medijima, izdavaštvu i sličnim djelatnostima.
Zahtjevi i rezultati
Diplomski studij lingvistike studira se kao A studijska grupa, koji se kombinira s drugim A studijskim grupama, u duljini od 4 semestra, u zimsko-ljetnom slijedu i nenastavničke je orijentacije. Diplomski studij lingvistike postavljen je kao niz usmjerenja sa zasebnim uvjetima upisa i programima studiranja koji se isprepliću na razini izbornih predmeta. Za svaki se predmet zasebno propisuje koji su uvjeti za njegov upis tj. koji je predmete potrebno prethodno odslušati i u njima zadovoljiti obveze. Za sada je predviđeno da se svi predmeti predaju na hrvatskome jeziku. Na studiju lingvistike postoje dvije vrste izbornih predmeta:1) unutarnji - koje nudi sam Odsjek i 2) vanjski - koji se biraju iz ukupne ponude predmeta na Fakultetu/Sveučilištu. Zajednički uvjet za završetak diplomskoga studija lingvistike bilo kojeg smjera jest odslušan i položen engleski kao strani jezik. U slučaju da se odabere pisanje i obrana diplomskoga rada na drugoj studijskoj grupi, na diplomskome studiju lingvistike treba nadoknaditi bodove odabirom odgovarajućeg broja predmeta u dogovoru s nastavnikom/voditeljem/mentorom. Bodovna vrijednost diplomskoga rada pisanog na Odsjeku za lingvistiku iznosi 15 ECTS bodova. Diplomski rad koji obuhvaća oba studijska programa ne boduje se dodatnim ECTS bodovima. Smjer kognitivna lingvistika na diplomskom studiju lingvistike omogućuje studentima stjecanje znanja i kompetencije iz jednog od temeljnih suvremenih lingvističkih pravaca, odnosno lingvističkih teorija koje cjelovito i zaokruženo opisuju funkcioniranje jezičnoga sustava i svih njegovih razina sagledavajući ga kao integralni dio čovjekova znanja, odnosno ljudskih kognitivnih sposobnosti. Uvođenjem diplomskoga studija smjera kognitivne lingvistike prate se suvremeni trendovi sveučilišne nastave u Europi i Americi. Izbornim kolegijima stječu se znanja iz srodnih disciplina koje tvore kognitivnu znanost i tako se prožimaju s kognitivnom lingvistikom, npr. psihologija, antropologija, umjetna i

 1. nabrojiti temeljne suvremene smjerove kognitivne lingvistike
 2. definirati mjesto kognitivne lingvistike unutar kognitivne znanosti
 3. objasniti temeljne teorijske i metodološke poveznice kognitivne lingvistike s drugim srodnim znanstvenim disciplinama, ponajprije psiholingvistikom i računalnom lingvistikom
 4. objasniti važnost značenja kao jezične pojavnosti koja odražava pojmove strukture ljudskoga uma
 5. objasniti načela prema kojima promjene značenja odražavaju i promjene pojmovnih struktura ljudskoga uma
 6. definirati temeljne statističke pojmove potrebne za proučavanje odnosa među jezičnim jedinicama
 7. opisati statističke pristupe namijenjene proučavanju jezične građe
 8. razlikovati teorijske modele jezične uporabe i leksičkoga procesiranja u području analize leksičkih reprezentacija i gramatičkih procesa u jezičnoj uporabi
 9. procijeniti primjenjivost pojedinih metoda kognitivne lingvistike pri opisu jezične građe
 10. analizirati jezičnu građu odabranom metodom kognitivne lingvistike
 11. analizirati jezičnu građu uporabom metoda dijakronijske semantike
 12. samostalno prikupiti jezičnu građu i organizirati temeljne analitičke postupke u okviru određene kognitivnolingvističke metode
 13. samostalno primijeniti adekvatne psiholingvističke metode u istraživanjima jezične uporabe odraslih, djece, zdravih govornika, onih s jezičnim poteškoćama te višejezičnih ispitanika
 14. samostalno formulirati zaključke o jezičnim pojavnostima temeljene na kvantitativnom supojavljivanju jezičnih jedinica te temeljem toga donositi zaključke o načelima ustroja pojmovnih struktura
 15. samostalno formulirati zaključke o odnosima među jezičnim elementima i njima odgovarajućim pojmovnim strukturama temeljem različitih vrsta empirijskih istraživanja
 16. samostalno formulirati specifičnosti psiholingvističkih istraživanja u odnosu na istraživanja srodnih disciplina i mogućnosti njihove primjene u interdisciplinarnim kognitivnoznanstvenim i neuroznanstvenim istraživanjima jezika
 17. stručno argumentirati o važnosti jezika u kognitivnoznanstvenim istraživanjima
 18. pismeno i usmeno oblikovati vlastita teorijska i empirijska manja istraživanja za potrebe studija, konferencija te objavljivanja u znanstvenim i stručnim časopisima
 19. argumentirano procijeniti stručnu i znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku iz područja kognitivne lingvistike i srodnih znanstvenih disciplina kao psiholingvistike i osobito mentalnoga leksikona te primjena statističkih metoda u obradi jezika
 20. na temelju stečenih znanja o odnosu jezika i kognitivne znanosti, nastaviti formalno i samostalno obrazovanje na području kognitivne lingvistike

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Kognitivna sintaksa i semantika 117628 5 30/15/0
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 10 ECTS bodova (10689)
2.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Mentalni leksikon 124365 5 30/15/0
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 10 ECTS bodova (11852)
2.1. Kolegiji s odsjeka
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Statističke metode u lingvistici 117629 5 30/15/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10790)
2.1. Kolegiji s odsjeka
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Kognitivni modeli semantičkih promjena 124364 5 30/15/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati diplomski rad ili 15 ECTS bodova iz kolegija s unutarnjom izbornošću (11960)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Lingvistike 124786 15 0/0/0
Metode psiholingvističkih istraživanja 2 129270 5 15/30/0
Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike 124366 5 30/15/0
Prevoditelj i računalo 140253 5 30/15/0
Razvoj i učenje jezika 124368 5 30/15/0
Semantika razumijevanja 124369 5 30/15/0
Uvod u tipologiju 52303 5 30/15/0
Znakovi u društvu 141836 5 30/15/0