Lingvistika, smjer Primijenjeni

Naziv
smjer Primijenjeni
Puni naziv
Lingvistika, smjer Primijenjeni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar lingvistike
magistra lingvistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Lingvistika, smjerovi opća i primijenjena lingvistika izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Studenti stječu uvjete za upis na doktorski studij Lingvistike, Hrvatske kulture, Kroatistike, Jekon. Uvjete za upis na druge poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskomu fakultetu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom sveučilišni magistar ili sveučilišna magistra lingvistike te obavljati stručni posao u području u kojemu su stekli naziv. Osposobljeni su zapošljavanje na zahtjevnim stručnim poslovima u znanstveno-istraživačkim ustanovama, državnoj upravi, u kulturi, medijima, izdavaštvu i sličnim djelatnostima.
Zahtjevi i rezultati
Diplomski studij lingvistike studira se kao A studijska grupa, koji se kombinira s drugim A studijskim grupama, u duljini od 4 semestra, u zimsko-ljetnom slijedu i nenastavničke je orijentacije. Diplomski studij lingvistike postavljen je kao niz usmjerenja sa zasebnim uvjetima upisa i programima studiranja koji se isprepliću na razini izbornih predmeta. Za svaki se predmet zasebno propisuje koji su uvjeti za njegov upis tj. koji je predmete potrebno prethodno odslušati i u njima zadovoljiti obveze. Za sada je predviđeno da se svi predmeti predaju na hrvatskome jeziku. Na studiju lingvistike postoje dvije vrste izbornih predmeta:1) unutarnji - koje nudi sam Odsjek i 2) vanjski - koji se biraju iz ukupne ponude predmeta na Fakultetu/Sveučilištu. Diplomski studij lingvistike osmišljen je kao druga faza petogodišnjega studija u kojoj studenti na temelju vlastitog interesa odabiru jedno ili dva usmjerenja od dolje navedenih. Zajednički uvjet za završetak diplomskoga studija lingvistike bilo kojeg smjera jest odslušan i položen engleski kao strani jezik. U slučaju da se odabere pisanje i obrana diplomskoga rada na drugoj studijskoj grupi, na diplomskome studiju lingvistike treba nadoknaditi bodove odabirom odgovarajućeg broja predmeta u dogovoru s nastavnikom/voditeljem/mentorom. Bodovna vrijednost diplomskoga rada pisanog na Odsjeku za lingvistiku iznosi 15 ECTS bodova. Diplomski rad koji obuhvaća oba studijska programa ne boduje se dodatnim ECTS bodovima. Smjer primijenjena lingvistika na diplomskom studiju lingvistike omogućuje studentima da se upute u produbljena znanja o odnosu između jezika i društva, jezika i djelovanja, jezika i uma, te jezika i ljudske individualne ili kolektivne psihe, te da steknu istraživačke vještine prepoznavanja i vrednovanja različitih aspekata ovih odnosa, kao i da sami razviju komunikacijske vještine utemeljene na usvojenim znanjima. Izborni su kolegiji namijenjeni individualnom proširenju studijske osnove, bilo iz ostalih područja lin

 1. obrazložiti temeljna obilježja istraživanja primijenjene lingvistike kao metodološki interdisciplinarnog te teorijski i empirijski utemeljenog područja znanosti o jeziku
 2. razlikovati osnovne pojmove filozofije jezika i opće lingvistike koja su nužna za razumijevanje epistemoloških osnova primijenjene lingvistike. Razlikovati temeljne grane primijenjene lingvistike: psiholingvistiku, neurolingvistiku, sociolingvistiku, pragmalingvistiku, glotodidaktiku, te analizu diskursa
 3. obrazložiti razvoj grana psiholingvistike u kontekstu razvoja znanosti o jeziku, posebno u kontekstu razvoja dominantnih (strukturalizam, funkcionalizam, generativizam, kognitivizam) pravaca lingvistike 20. stoljeća
 4. razlikovati teorije i metode primijenjene lingvistike od drugih lingvističkih područja odnosno smjerova (kognitivna, opća, poredbena i računalna lingvistika)
 5. obrazložiti glavna pitanja u odnosu između jezika, mozga i psihe, a osobito s obzirom na psihološke i socijalne aspekte razvoja i učenja jezika, jezične poremećaje ( afazija i disleksija) te njihov odraz u različitim demencijama, autizmu i psihozama te obrazložiti njihovu relevantnost za ljudsku jezičnu sposobnost, jezičnu rehabilitaciju te za prepoznavanje nejezičnih pitanja ljudske psihe i ljudskog mozga
 6. obrazložiti glavne fenomene uzajamne determinacije jezika i društva u različitim sociolingvističkim situacijama: jezičnu politiku, jezično planiranje, jezičnu standardizaciju, višejezičnost, jezično raslojavanje (uključujući i fenomene diglosije), jezične kontakte (uključujući i procese pidžinizacije i kreolizacije), jezične promjene i odnos između jezika i identiteta, te jezičnih prava manjina, uključujući i rodnu jezičnu ravnopravnost
 7. analizirati različite oblike jezične upotrebe i jezičnog djelovanja (deikse, govorne činove, konverzacijske implikature, inferenciju, komunikacijsku namjeru te komunikacijsku suradnju i uljudnost)
 8. imenovati i obrazložiti različite teorije učenja i usvajanja (behavioristička, nativistička, interakcionistička), odnosno institucionalnog podučavanja jezika (u kontekstu dvojezičnosti i višejezičnosti)
 9. obrazložiti različite vrste analize diskursa te moći analizirati i vrednovati konkretne narativne strukture, argumentacijske sheme, postupke ideologizacije te javnog i interpersonalnog uvjeravanja te tehnike manipulacije i pregovaranja
 10. definirati osnovne kategorije lingvističke semantike, logike, filozofije jezika te javne komunikacije
 11. prepoznati i raščlaniti etičke dimenzije interpersonalne, poslovne i javne jezične komunikacije
 12. osmisliti, oblikovati i provesti empirijske studije kvalitativnog i kvantitativnog tipa za potrebe interpretacije i kvantifikacije činjenica u odnosu između jezika i društva, jezika i uma, jezika i djelovanja, jezika i podučavanja, jezika i diskurzivnih praksi te jezika i etičnosti
 13. primijeniti metode istraživanja primijenjene lingvistike u interdisciplinarnom kontekstu lingvistike, psihologije, psihijatrije, sociologije, pedagogije, neuroznanosti i filozofije
 14. prezentirati pismeno i usmeno svoja teorijska i empirijska opsegom manja istraživanja za potrebe studija, konferencija i objavljivanja u stručnim ili znanstvenim publikacijama
 15. vrednovati iznesene teorijske i istraživačke teze, iznesene argumente, odabranu metodologiju i izvedene zaključke u vlastitim ili tuđim istraživanjima
 16. kritički vrednovati znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku iz grana primijenje lingvistike
 17. argumentirano i artikulirano obrazlagati relevantnost psiholingvističkih, sociolingvističkih, pragmalingvističkih, kritičkolingvističkih, glotodidaktičkih i filozofskojezičnih teorija i metoda za znanost o jeziku i za širenje spoznaje o jeziku i jezičnoj komunikaciji
 18. procijeniti primjerenost provedbe istraživanja, sociolingvističkih i psiholingvističkih, u skladu s etičkim, profesionalnim i društvenim odgovornostima
 19. na temelju stečenih vještina i znanja nastaviti formalno i samostalno obrazovanje u području primijenjene lingvistike ili srodnih lingvističkih ili nelingvističkih disciplina

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji 117627 5 30/15/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (10692)
2.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Razvoj i učenje jezika 124368 5 30/15/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (11994)
2.1. Kolegiji s odsjeka
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezični poremećaji 117626 5 30/15/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10793)
2.1. Kolegiji s odsjeka
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Semantika razumijevanja 124369 5 30/15/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati diplomski rad ili 15 ECTS bodova iz kolegija s unutarnjom izbornošću (11963)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Lingvistike 124786 15 0/0/0
Kognitivni modeli semantičkih promjena 124364 5 30/15/0
Mentalni leksikon 124365 5 30/15/0
Metode psiholingvističkih istraživanja 2 129270 5 15/30/0
Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike 124366 5 30/15/0
Prevoditelj i računalo 140253 5 30/15/0
Uvod u tipologiju 52303 5 30/15/0
Znakovi u društvu 141836 5 30/15/0