Španjolski jezik i književnost, smjer Znanstveni, smjer Znanstveni, Modul lingvistika

Naziv
smjer Znanstveni, Modul lingvistika
Puni naziv
Španjolski jezik i književnost, smjer Znanstveni, smjer Znanstveni, Modul lingvistika
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar španjolskog jezika i književnosti
magistra španjolskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. prezentirati i ocijeniti suvremene teorijske pristupe u španjolskom jeziku
 2. identificirati i primijeniti naučene istraživačke metode
 3. vrjednovati opravdanost rezultata empirijskih jezičnih istraživanja
 4. povezati teorijske pristupe u španjolskome jeziku sa suvremenim svjetskim teorijama
 5. kritički prosuđivati suvremenu lingvističku literaturu
 6. analizirati jezična obilježja na svim lingvističkim razinama
 7. voditi lingvističko istraživanje iz jezičnih izvora
 8. razviti kognitivne kompetencije
 9. razlikovati ulogu jezika u društvu
 10. identificirati i izdvojiti načine komunikacije u raznim jezičnim registrima
 11. izvoditi znanstveni rad i pristupati rješavanju problema
 12. sudjelovati u istraživačkim projektima u području lingvistike i srodnih disciplina, s osobitim osvrtom na španjolski jezik
 13. povezati svoje profesionalno znanje s područjima izvan znanosti (prevođenje, poučavanje jezika i sl.)
 14. razviti se u obrazovane osobe, sposobne samostalno promišljati, doći do informacije i upotrijebiti je; te u dobre predavače i istraživače koji mogu svojim znanjem pridonijeti svom budućem poslu
 15. samostalno voditi i izvršavati poslove te prenositi znanja vezana uz stečene jezične kompetencije

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Romanski jezici i vulgarni latinitet 117805 5 30/15/0
Sociolingvističke i dijalektalne varijante španjolskog jezika 117807 5 30/15/0
Španjolski jezik 7 117809 5 0/0/60
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hispanistika u okviru opće i romanske lingvistike 124501 5 30/15/0
Povijest španjolskog jezika 124509 5 30/15/0
Španjolski jezik 8 124512 5 0/0/60
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Kontaktna lingvistika 117785 5 30/15/0
Leksička tvorba u suvremenom španjolskom jeziku 117786 5 30/15/0
Španjolski jezik 9 117811 5 0/0/60
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Španjolskog jezika i književnosti 124514 15 0/0/0