Švedski jezik i kultura, smjer Lingvistički

Naziv
smjer Lingvistički
Puni naziv
Švedski jezik i kultura, smjer Lingvistički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar švedskog jezika i kulture
magistra švedskog jezika i kulture
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Švedski jezik i kultura, lingvistički smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Po završetku diplomskog studija švedskog jezika i kulture lingvističkog smjera studenti su kvalificirani za upis na poslijediplomske specijalističke i doktorske studije čije uvjete za upis ispunjavaju na način na koji su to propisali nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistar/magistra švedskoga jezika i kulture te obavljati stručni posao u području u kojem su stekli naziv. Završetkom lingvističkog smjera studija nositelji ove kvalifikacije osposobljeni su za poslove koji zahtijevaju visoku razinu lingvističke osviještenosti, za poslove za koje je neophodna visoka jezična i komunikacijska kompetencija u švedskom i hrvatskom jeziku kao i sposobnost kritičkog mišljenja odnosno za one poslove u kojima bitnu vrijednost predstavlja vrlo dobro poznavanje jednog te upoznatost s drugim skandinavskim društvima i jezicima.
Zahtjevi i rezultati
Diplomski studij švedskog jezika i kulture lingvističkog smjera koncipiran je u prvom redu kao druga faza petogodišnjeg studija, u kojoj se nastavlja podizanje praktične jezične i komunikacijske kompetencije u švedskom jeziku, ali se naglasak stavlja na razumijevanje jezika i komunikacije kao fenomena. Lingvistička kompetencija širi se i produbljuje kroz pet obaveznih i najmanje jedan izborni lingvistički kolegij te izradom diplomskog rada na lingvističku temu. Tijekom studija studenti također razvijaju sposobnost kritičkog razmišljanja; sposobnost provođenja lingvističke analize te vođenja jednostavnijih lingvističkih istraživanja, u prvom redu na temelju švedskog i hrvatskog jezičnog materijala; visoku razinu akademske pismenosti te komunikacijske i prezentacijske vještine, sposobnost korištenja stručne literature i druge akademske vještine, kao i svijest o potrebi cjeloživotnog obrazovanja. Tijekom studija stječe se i znatna pasivna kompetencija u još jednom nordijskom jeziku, kao i znanja i kompetencije potrebne za relativno brzo podizanje razine te kompetencije u skladu s neposrednim potrebama. Kako bi stekli kvalifikaciju studenti su dužni položiti sve ispite predviđene programom studija, napisati seminarske radove te ispuniti sve druge propisane obaveze. Studij završava pisanjem i obranom završnog rada preporučene dužine oko 65 000 znakova. Rad se piše na švedskom jeziku, a temelji se na vlastitom manjem lingvističkom istraživanju ili na samostalnoj obradi lingvističke teme koja ne ulazi u sadržaj kolegija odslušanih tijekom studija.

Nema definiranih ishoda učenja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Švedski jezik i društvo I 117821 5 0/15/30
Teorija i praksa prevođenja 117824 6 30/15/0
2. Izborni lingvistički kolegij - odabrati najmanje 4 ECTS boda (14924)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Analiza diskursa 117624 5 30/15/0
E-leksik 125475 5 30/15/0
Filološke analize hrvatskostaroslavenskih tekstova 118106 4 30/15/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334 3 15/15/0
Jezici, kulture i identiteti mladih 118139 5 30/15/0
Jezične tehnologije 117625 5 30/15/0
Jezični poremećaji 117626 5 30/15/0
Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji 117627 5 30/15/0
Kognitivna sintaksa i semantika 117628 5 30/15/0
Metode psiholingvističkih istraživanja 1 161126 5 15/30/0
Osnove sanskrtske gramatike 1 35951 5 30/0/15
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561 5 30/15/0
Statističke metode u lingvistici 117629 5 30/15/0
Tekstna lingvistika 118129 4 30/15/0
Uvod u istraživačke metode 117609 5 15/30/0
Znakovi u komunikaciji 117630 5 30/15/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Leksikologija i leksikografija 124516 4 15/15/0
Sociolingvistika 128208 4 0/30/0
2. Izborni skandinavistički ili lingvistički kolegij - odabrati najmanje 3 ECTS boda (10723)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Čitanje staroirskih tekstova 125474 3 0/30/0
Govorničke vrste 117513 5 0/30/0
Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova 37159 5 30/15/0
Kognitivni modeli semantičkih promjena 124364 5 30/15/0
Kultura i jezik 125608 5 15/30/0
Kulturk(r)amp 125362 3 8/8/0
Lingvistička propedeutika 37168 5 30/15/0
Lingvistički seminar: Analiza diskursa - jezik komunikacijskih tehnologija 128889 5 0/30/0
Lingvistički seminar: Semantika 128888 5 0/30/0
Mentalni leksikon 124365 5 30/15/0
Metode psiholingvističkih istraživanja 2 129270 5 15/30/0
Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike 124366 5 30/15/0
Osnove sanskrtske gramatike 2 35953 5 30/0/15
Poglavlja iz suvremene švedske gramatike 131691 3 0/30/0
Povijesna sociolingvistika 125999 5 15/30/0
Povijest govorništva 125406 5 15/30/0
Pragmatika južnoslavenskih jezika 125446 5 15/15/0
Prevoditeljski praktikum I 131692 5 0/30/30
Razvoj i učenje jezika 124368 5 30/15/0
Semantika razumijevanja 124369 5 30/15/0
Uvod u tipologiju 52303 5 30/15/0
Znakovi u društvu 141836 5 30/15/0
Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija 131809 4 0/30/0
3. Izborni kolegij - lingvistički ili relevantan za diplomski rad - odabrati najmanje 4 ECTS boda (14925)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antropologija i putovanje 132081 5 30/30/0
Arhitektura u Firenci od Arnolfa di Cambija do Giorgia Vasarija 161121 5 30/0/15
Autor-djelo-čitatelj 102107 4 30/15/0
Bioetika 69886 6 60/0/0
Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća 125507 5 30/15/0
Bosanskohercegovačka čitanja 125441 4 15/15/0
Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I. 124429 6 15/15/0
Epistemologija informacijske znanosti 124338 5 15/30/0
Estetika - opći predmet 58630 6 60/0/0
Etnokulturni identiteti - teorijski pristupi 125399 5 30/30/0
Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu 118095 6 30/15/0
Filozofija i psihoanaliza 51258 4 30/0/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Filozofija povijesti 37078 4 30/0/0
Filozofija znanosti 51280 4 30/0/0
Filozofska antropologija 160767 6 60/0/0
Govorničke vrste 117513 5 0/30/0
Historijska imagologija 124433 5 15/15/0
Hrvatska ćirilička pismenost 125464 4 15/15/0
Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme 124434 6 30/30/0
Hrvatsko čipkarstvo 125400 5 30/30/0
Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću 124435 6 30/30/0
Ideologija i književnost 125467 4 30/15/0
Ikonografija nakon Tridentskoga sabora 125510 5 30/15/0
Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova 37159 5 30/15/0
Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije 118164 4 15/15/0
Izgradnja modela u sociologiji 125556 6 30/30/0
Izvori za ranonovovjekovnu povijest II. 124436 5 15/15/0
Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV. 124437 5 15/15/0
Jezik Roma Bajaša u Hrvatskoj - bajaškorumunjski dijalekti 118194 4 15/15/0
Kognitivni modeli semantičkih promjena 124364 5 30/15/0
Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti II. 160774 6 30/15/0
Kristijanizacija Rimskog carstva 125486 4 15/15/0
Kršćanstvo u srednjem vijeku I 124438 4 15/15/0
Kultura i jezik 125608 5 15/30/0
Kulturni aspekti u romanima Goce Smilevskog 125442 4 15/15/0
Lingvistička propedeutika 37168 5 30/15/0
Lingvistički seminar: Analiza diskursa - jezik komunikacijskih tehnologija 128889 5 0/30/0
Lingvistički seminar: Semantika 128888 5 0/30/0
Logika I - uvod u simboličku logiku 160768 6 60/0/0
Marx i marksističke filozofije 51267 4 30/0/0
Mentalni leksikon 124365 5 30/15/0
Metode psiholingvističkih istraživanja 2 129270 5 15/30/0
Mletačka Republika: imperijalna baština 124441 5 15/15/0
Modul 1: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka 126387 5 30/15/0
Modul 3: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost 125513 5 30/15/0
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću 124458 5 15/15/15
Modul 4: Zaštita pokretne baštine 124465 5 15/15/15
Nastava s primjenom računala 52664 4 15/15/15
Od čitanja do interpretacije 128209 4 30/15/0
Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike 124366 5 30/15/0
Opća povijest književnosti: Feminizam i književnost 131852 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Modernistički Künstlerroman 118098 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Oblik i smisao pripovjedne proze 160781 6 30/15/0
Osmansko Carstvo: imperijalna baština 124597 5 15/15/0
Pisani izvori za povijest umjetnosti srednjega i ranoga novog vijeka 64123 5 15/15/0
Postkolonijalizam i rod 125403 5 15/30/0
Povijesna sociolingvistika 125999 5 15/30/0
Povijest govorništva 125406 5 15/30/0
Povijest Jugoslavije 1945. - 1991. 131876 6 30/30/0
Pragmatika južnoslavenskih jezika 125446 5 15/15/0
Prevoditelj i računalo 140253 5 30/15/0
Primjena računala u nastavi jezika 120107 4 15/0/15
Računalni gramatički modeli 124349 5 15/15/15
Razvoj i učenje jezika 124368 5 30/15/0
Religioznost u prapovijesti 125384 5 30/0/0
Samostanska arhitektura Hrvatske 146666 5 30/15/15
Semantika razumijevanja 124369 5 30/15/0
Socijalna historija: pravne ustanove i prakse 124447 5 15/15/0
Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije 124448 5 15/15/0
Sociologija cyber kulture 118209 6 30/30/0
Sociologija društvenih pokreta 125557 6 30/30/0
Sociologija politike 125558 6 30/30/0
Sociologija vremena 125560 4 30/30/0
Sociologija znanja i znanosti 125562 6 30/30/0
Srednjovjekovno seljaštvo 124450 4 15/15/0
Sublimno i zazorno u književnosti hrvatske moderne 118128 4 30/15/0
Suvremena estetika 51135 6 60/0/0
Suvremena sociologija i urbano društvo- istraživanja 125565 6 15/0/45
Suvremene antropološke teorije 81513 4 30/0/0
Suvremeni poljski roman 125614 4 15/15/0
Svjetska književnost: izvaneuropski kanon 131730 4 30/15/0
Šamanizam 131565 5 30/30/0
Teatrologija i dramatologija: Dramski fragmenti ljubavnoga diskursa 118100 6 30/15/0
Teorija književnosti: Jung i jungovska kritika 132093 6 30/15/0
Teorija književnosti: Problemi književne povijesti 160793 6 30/15/0
Teorija književnosti: Uvod u sociologiju književnosti 132094 6 30/15/0
Umjetnost u Firenci od Giotta do Pontorma 161131 5 30/0/15
Urbana povijest 124452 4 15/15/0
Uvod u tipologiju 52303 5 30/15/0
Vasko Popa i srpsko pjesništvo 131719 4 15/15/0
Vjerska povijest 124453 5 15/15/0
Vojna i vojnokrajiška povijest 124454 5 15/15/0
Znakovi u društvu 141836 5 30/15/0
Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija 131809 4 0/30/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Semantika 117820 6 60/0/0
Skandinavski film 118217 4 15/15/0
Švedski jezik i društvo II 132055 3 0/15/30
2. Obavezni drugi ili treći skandinavski jezik - odabrati 4 ECTS boda (10819)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Suvremeni norveški jezik II 125951 4 0/0/60
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Švedskog jezika i kulture 124515 10 0/0/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11975)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Kognitivni modeli semantičkih promjena 124364 5 30/15/0
Lingvistička propedeutika 37168 5 30/15/0
Lingvistički seminar: Semantika 128888 5 0/30/0
Mentalni leksikon 124365 5 30/15/0
Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike 124366 5 30/15/0
Povijesna sociolingvistika 125999 5 15/30/0
Računalni gramatički modeli 124349 5 15/15/15
Razvoj i učenje jezika 124368 5 30/15/0
Semantika razumijevanja 124369 5 30/15/0
Uvod u tipologiju 52303 5 30/15/0
Znakovi u društvu 141836 5 30/15/0