Švedski jezik i kultura, smjer Prevoditeljski

Naziv
smjer Prevoditeljski
Puni naziv
Švedski jezik i kultura, smjer Prevoditeljski
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar švedskog jezika i kulture
magistra švedskog jezika i kulture
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
ŠVEDSKI JEZIK I KULTURA: Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Švedski jezik i kultura, prevoditeljski smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Po završetku diplomskog studija švedskog jezika i kulture prevoditeljskog smjera studenti su kvalificirani za upis na poslijediplomske specijalističke i doktorske studije čije uvjete za upis ispunjavaju na način na koji su to propisali nositelji tih studija. Stečene kompetencije i znanja u prvom redu pripremaju studente za poslijediplomski studij skandinavistike, pismenog i usmenog prevođenja, znanosti o prevođenju, ali i lingvistike, kulturalnih studija i dr.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistar/magistra švedskog jezika i kulture te obavljati stručni posao u području u kojem su stekli naziv. Završetkom prevoditeljskog smjera studija nositelji ove kvalifikacije u prvom su redu osposobljeni za poslove pismenog prevođenja između švedskog i hrvatskog jezika / kulture, ali i za prevođenje sa odnosno na sve one jezike u kojima posjeduju odgovarajuću jezičnu i kulturnu kompetenciju. Osim toga, osposobljeni su za rad u raznim djelatnostima na poslovima koji zahtijevaju visoku razinu jezične i komunikacijske kompetencije u švedskom i hrvatskom jeziku odnosno za poslove u kojima bitnu vrijednost predstavlja vrlo dobro poznavanje jednog te upoznatost s drugim skandinavskim društvima i jezicima.
Zahtjevi i rezultati
Diplomski studij švedskog jezika i kulture prevoditeljskog smjera koncipiran je u prvom redu kao druga faza petogodišnjeg studija. Temeljeći se na znanjima i kompetencijama stečenima na preddiplomskoj razini, omogućuje studentima stjecanje visoke razine švedske jezične, komunikacijske i kulturne kompetencije. Orijentacijom na sadržaje relevantne za prevoditeljski rad, studij omogućuje studentima stjecanje visoke razine prijevodne kompetencije (jezične i komunikacijske kompetencije u hrvatskom i u švedskom jeziku, kao i specifične prevoditeljske kompetencije) te ih upoznaje s praktičnim aspektima prevoditeljske djelatnosti. Studijem se stječe i znatna pasivna kompetencija u još jednom nordijskom jeziku, kao i znanja i kompetencije potrebne za relativno brzo podizanje razine te kompetencije u skladu s neposrednim potrebama. Kako bi stekli kvalifikaciju studenti su dužni položiti sve ispite predviđene programom studija, napisati seminarske radove te ispuniti sve druge propisane obaveze. Studij završava pisanjem i obranom završnog rada, čiji je glavni dio pisani prijevod tematski različitih tekstova sa švedskog na hrvatski odnosno s hrvatskog na švedski. Završni rad sadrži i teoretsku razradu i komentar studentovih vlastitih rješenja u odnosu na odabrani prijevodni problem.

Nema definiranih ishoda učenja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
EU i međunarodne organizacije 117818 4 15/15/0
Švedski jezik i društvo I 117821 5 0/15/30
Teorija i praksa prevođenja 117824 6 30/15/0
2. Izborni skand.,lingv.ili kultur.kolegij -tijekom 1. i 2. sem. upisati min.3 ECTS - tijekom 1. i 2. semestra upisati najmanje 3 ECTS boda (11765)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Analiza diskursa 117624 5 30/15/0
E-leksik 125475 5 30/15/0
Jezici, kulture i identiteti mladih 118139 5 30/15/0
Jezične tehnologije 117625 5 30/15/0
Jezični poremećaji 117626 5 30/15/0
Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji 117627 5 30/15/0
Kognitivna sintaksa i semantika 117628 5 30/15/0
Metode psiholingvističkih istraživanja 1 161126 5 15/30/0
Osnove sanskrtske gramatike 1 35951 5 30/0/15
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561 5 30/15/0
Statističke metode u lingvistici 117629 5 30/15/0
Uvod u istraživačke metode 117609 5 15/30/0
Znakovi u komunikaciji 117630 5 30/15/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Leksikologija i leksikografija 124516 4 15/15/0
Prevoditeljski praktikum I 131692 5 0/30/30
2. Izborni skand.,lingv.ili kultur.kolegij -tijekom 1. i 2. sem. upisati min.3 ECTS - tijekom 1. i 2. semestra upisati najmanje 3 ECTS boda (11765)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova 37159 5 30/15/0
Kognitivni modeli semantičkih promjena 124364 5 30/15/0
Kulturk(r)amp 125362 3 8/8/0
Lingvistička propedeutika 37168 5 30/15/0
Mentalni leksikon 124365 5 30/15/0
Poglavlja iz suvremene švedske gramatike 131691 3 0/30/0
Povijesna sociolingvistika 125999 5 15/30/0
Računalni gramatički modeli 124349 5 15/15/15
Razvoj i učenje jezika 124368 5 30/15/0
Semantika razumijevanja 124369 5 30/15/0
Sociolingvistika 128208 4 0/30/0
Uvod u tipologiju 52303 5 30/15/0
Znakovi u društvu 141836 5 30/15/0
Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija 131809 4 0/30/0
3. Izborni kolegij o kompjuterima u prevođenju -tijekom studija odabrati min.3 ECTS - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS boda (11923)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Prevoditelj i računalo 140253 5 30/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Semantika 117820 6 60/0/0
Skandinavski film 118217 4 15/15/0
Švedski jezik i društvo II 132055 3 0/15/30
2. Obavezni drugi ili treći skandinavski jezik - odabrati 4 ECTS boda (10818)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Suvremeni norveški jezik II 125951 4 0/0/60
3. Izborni kolegij o kompjuterima u prevođenju -tijekom studija odabrati min.3 ECTS - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS boda (11923)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Prijevodne memorije kao prevodilački alati 117605 5 15/15/15
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Švedskog jezika i kulture 124515 10 0/0/0
Prevoditeljski praktikum II 124518 5 0/0/60
2. Izborni kolegij o kompjuterima u prevođenju -tijekom studija odabrati min.3 ECTS - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS boda (11923)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Prevoditelj i računalo 140253 5 30/15/0