Talijanistika, smjer Književno-kulturološki

Naziv
smjer Književno-kulturološki
Puni naziv
Talijanistika, smjer Književno-kulturološki
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar talijanskog jezika i književnosti
magistra talijanskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Talijanistika, književno-kulturološki smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij talijanistike na Filozofskom fakultetu ili nekom drugom srodnom ili istovjetnom visokom učilištu.
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka diplomskog sveučilišnog studija, studenti stječu uvjete za upis na poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture, poslijediplomski doktorski studij lingvistike te poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike, ako polože prijamni ispit i udovoljavaju ostalim uvjetima koje propisuje nositelj studija. Uvjete za upis na druge poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistar talijanistike (mag. philol. ital.) te obavljati stručni posao u području u kojemu su stekli naziv. Osposobljeni su za poslove u izdavaštvu, prevoditeljstvu, komunikacijskim djelatnostima, medijima te u javnim, kulturnim i znanstveno-istraživačkim ustanovama.
Zahtjevi i rezultati
Studijski program temelji se na suvremenim znanstvenim spoznajama iz područja koje studij obuhvaća, na stalnoj povezanosti sa svjetskim kretanjima u struci, kao i na iskustvima Odsjeka za talijanistiku. Studenti koji su završili diplomski studij Talijanistike usvojili su osnove struke u području talijanistike, osobito u širem jezikoslovnom, književnoznanstvenom te kulturološkom polju. Nakon četiri semestra (najmanje 120 ECTS bodova, najviše 140 u oba dvopredmetna studija, dakle najmanje 61, najviše 70 na talijanistici) studenti će ovladati, ne samo temeljnim disciplinama struke, nego će usvojiti i praktična znanja i vještine iz tog područja. Studenti su dužni položiti sve ispite (obuhvaćaju najmanje 10 kolegija na talijanistici i izborne kolegije iz ponude Odsjeka za talijanistiku ili nekog drugog odsjeka i fakulteta), napisati samostalne seminarske radove i ispuniti sve druge propisane obaveze. Studij završava završnim ispitom koji se sastoji od pisanja i obrane diplomskoga rada iz područja talijanske književnosti i kulture, preporučene dužine 40 kartica. Ispunjavanjem svih programskih obveza i stjecanjem propisanog broja ECTS bodova na dvopredmentnom diplomskom studiju talijanistike navedenoga smjera student stječe pravo na akademski naziv „magistra talijanistike“: književno-kulturološki smjer.

 1. samostalno izabrati književnokritičku literaturu i primijeniti je u analizi književnih i srodnih primijeniti naučene književnoteorijske spoznaje u analizi i tumačenju književnih i srodnih tekstova
 2. primijeniti naučene temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 3. kritički prosuđivati o pojedinim književnim djelima i pojavama na temelju usvojenih književnokritičkih i književnoteorijskih kategorija i pojmovnog aparata
 4. kritički prosuđivati o pojedinim književnim i kulturnim pojavama u odnosu na talijanski i globalni društveno-povijesni kontekst
 5. samostalno istražiti odabrani korpus književnih i srodnih tekstova uz pomoć književnokritičke i teorijske literature te sustavno izložiti zaključke
 6. interdisciplinarnim pristupom analizirati pojave u intermedijalnom okruženju te na temelju toga ustanoviti sličnosti, razlike i uzročno-posljedične veze među društvenim, kulturnim i umjetničkim fenomenima i ostvarenjima iz različitih povijesnih razdoblja i sfera stvaralaštva na Apeninskom poluotoku i u ostalim italofonim područjima
 7. opisati i objasniti uz pomoć suvremene lingvističke aparature talijanske jezične pojavnosti te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 8. upotrijebiti lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi svih jezičnih razina talijanskoga jezika
 9. analizirati i protumačiti smisao tekstova koji pripadaju različitim varijetetima talijanskoga jezika
 10. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na talijanskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 11. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na talijanskome jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 12. samostalno prevesti s talijanskoga na hrvatski, i obrnuto, tekstove za koje su potrebna specifična znanja strukovnih jezika
 13. samostalno istražiti i razlikovati elemente talijanske civilizacije i kulture te ih usporediti s ekvivalentnim hrvatskim elementima
 14. kritički prosuđivati, izgrađivati i zastupati vlastita mišljenja o kulturnim, društvenim i povijesnim pojavama u Italiji
 15. primjenjivati vještine cjeloživotnoga učenja i jezičnoga usavršavanja u struci u ovisnosti o potrebama posla

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) I. 1 117865 4 0/0/60
2. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (10737)
3. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10738)
4. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10739)
4.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) I. 2. 124524 4 0/0/60
2. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (10737)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija u Italiji 131892 5 30/15/0
Petrarca i petrarkizam 125584 5 30/15/0
Talijanska drama u prijevodu 131893 3 0/30/30
Talijanska proza 20. st. i film 131895 5 45/15/0
Talijansko kazalište 16. stoljeća 161130 5 30/15/0
3. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10738)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Od latinskoga do talijanskoga 125583 5 30/15/0
Talijanska dijalektologija 125589 5 30/15/0
Teorija prevođenja 125593 5 30/15/0
4. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10739)
4.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija u Italiji 131892 5 30/15/0
Glotodidaktika 125577 5 15/15/0
Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika 125579 5 15/15/0
Od latinskoga do talijanskoga 125583 5 30/15/0
Petrarca i petrarkizam 125584 5 30/15/0
Talijanska dijalektologija 125589 5 30/15/0
Talijanska drama u prijevodu 131893 3 0/30/30
Talijanska proza 20. st. i film 131895 5 45/15/0
Talijansko kazalište 16. stoljeća 161130 5 30/15/0
Teorija prevođenja 125593 5 30/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) II. 1. 117866 4 0/0/60
2. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (10737)
3. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10738)
4. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10739)
4.1. Kolegiji s odsjeka
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) II. 2. 124523 4 0/0/60
2. Diplomski rad ili izborni kolegij - odabrati 15 ECTS bodova (14334)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Talijanskog jezika i književnosti 124526 15 0/0/0
Filozofija u Italiji 131892 5 30/15/0
Od latinskoga do talijanskoga 125583 5 30/15/0
Petrarca i petrarkizam 125584 5 30/15/0
Talijanska dijalektologija 125589 5 30/15/0
Talijanska drama u prijevodu 131893 3 0/30/30
Talijanska proza 20. st. i film 131895 5 45/15/0
Talijansko kazalište 16. stoljeća 161130 5 30/15/0
Teorija prevođenja 125593 5 30/15/0
3. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (10737)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija u Italiji 131892 5 30/15/0
Petrarca i petrarkizam 125584 5 30/15/0
Talijanska drama u prijevodu 131893 3 0/30/30
Talijanska proza 20. st. i film 131895 5 45/15/0
Talijansko kazalište 16. stoljeća 161130 5 30/15/0
4. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10738)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Od latinskoga do talijanskoga 125583 5 30/15/0
Talijanska dijalektologija 125589 5 30/15/0
Teorija prevođenja 125593 5 30/15/0
5. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10739)
5.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija u Italiji 131892 5 30/15/0
Glotodidaktika 125577 5 15/15/0
Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika 125579 5 15/15/0
Od latinskoga do talijanskoga 125583 5 30/15/0
Petrarca i petrarkizam 125584 5 30/15/0
Talijanska dijalektologija 125589 5 30/15/0
Talijanska drama u prijevodu 131893 3 0/30/30
Talijanska proza 20. st. i film 131895 5 45/15/0
Talijansko kazalište 16. stoljeća 161130 5 30/15/0
Teorija prevođenja 125593 5 30/15/0