Filozofija, smjer Nastavnički

Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Filozofija, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije filozofije
magistra edukacije filozofije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Filozofije, nastavnički smjer 2. lipnja 2005. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Prvostupnici mogu nastaviti diplomski studij, a nakon završenog diplomskog studija mogu – ukoliko su bili iznimno uspješni (najmanje vrlo dobar prosjek ocjena iz stručnih predmeta) ili su postigli zapažene rezultate u stručnom i znanstvenom radu (objavljeni radovi u relevantnim publikacijama) - upisati poslijediplomski doktorski studij filozofije.
Profesionalni status
Osposobljenost za nastavni i odgojni rad na područjima teorijske i praktičke filozofije i svih relevantnih filozofskih koncepcija u njihovoj tradicionalnoj, klasičnoj i suvremenoj interpretaciji; za argumentirano mišljenje i suočavanje s bitnim problemima suvremenog svijeta; za orijentiranje u socijalnim, političkim, kulturnim, znanstveno-tehničkim i medijskim stvarnostima kao i njihovim teorijskim i ideološkim aspektima. Također, studenti/-tice mogu nastaviti studij na srodnim poslijediplomskim studijima. Diplomski studij filozofije nastavnog smjera daje stručne kompetencije za zvanja profesora filozofije, logike i etike, ali osposobljava za savjetnički rad u kulturi, znanosti, medijima, državnoj upravi, gospodarstvu, a također i u prevodilaštvu i bibliotekarstvu.
Zahtjevi i rezultati
U dvopredmetnom nastavnom studiju filozofije peta godina studija (diplomski studij) određena je stjecanjem nastavničke kompetencije. Stjecanje nastavničke kompetencije provodi se posredstvom obaveznih kolegija (predavanja, seminara i vježbi) iz tzv. metodičkog modula, iz nastavne prakse te iz zajedničkih osnova pedagoško-didaktičkih kolegija. Studenti/studentice obavezno upisuju i tzv. diplomski modul u kojem izrađuju završni magistarski rad, neovisno o drugoj studijskoj grupi. Moguća je izrada zajedničkog završnog rada ukoliko je on tematski relevantan za obje studijske grupe. U tu svrhu, u dvopredmetnom nastavnom studiju filozofije preporučuje se da izabrana tema magistarskog rada omogućuje povezivanje s drugim predmetom studija ili da može biti tematski i izvedbeno koncipirana kao nadogradja uz studentske obaveze iz metodike i prakse (primjerice, ogledno predavanje može sadržajno i metodološki poslužiti kao tema diplomskoga rada). Opseg diplomskog rada ne treba premašiti 30 kartica. Tjedno opterećenje ne smije premašiti 20 sati.

 1. opisati temeljne metodičke aspekte izvođenja nastave filozofije, logike i etike
 2. planirati i voditi nastavni proces vezan uz nastavu filozofije, logike i etike
 3. relevantne znanstvene sadržaje metodički i didaktički razviti u primjerenoj nastavnoj komunikaciji
 4. samovrednovati vlastiti rad u nastavnome procesu
 5. analitički i kritički pristupiti problemima iz nastavne prakse (logike, filozofije i etike)
 6. identificirati specifičnosti nastavnog procesa filozofije, logike i etike unutar nacionalnih obrazovnih strategija
 7. preispitati vlastitu nastavnu komunikaciju te na temelju samovrednovanja biti otvoren za cjeloživotno učenje
 8. opisati i usporediti različite vrijednosne odrednice obrazovnih sustava
 9. opisati osnovna prijeporna mjesta i argumentativne sklopove različitih teorija o odgoju
 10. primijeniti strukturirani dijalog i kritičko mišljenje u poučavanju
 11. analizirati i povezati obrazovne teorije i prakse
 12. definirati i opisati osnovne didaktičke pojmove, objasniti didaktičke modele i primijeniti ih u praksi
 13. integrirati načela filozofije odgoja u pedagogijskoj, didaktičkoj i metodičkoj praksi
 14. samostalno oblikovati plan osobnoga stručnog usavršavanja
 15. isplanirati i izvesti samostalni istraživački znanstveni rad te izložiti rezultate pred stručnom i znanstvenom javnošću

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Mentorske konzultacije I 125875 1 0/0/15
Metodika nastave filozofije 117497 4 30/0/0
Nastavna praksa filozofije I 117498 3 0/0/30
Seminar iz metodike nastave filozofije I 117499 3 0/30/0
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS bodova (10655)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Estetika - seminar: Estetika ili filozofija umjetnosti? 160798 3 0/30/0
Etika - seminar: Etika i tehnika 160800 3 0/30/0
Etika - seminar: Feministička bioetika 160801 3 0/30/0
Filozofija odgoja - seminar: Ideja sveučilišta 160802 3 0/30/0
Filozofija odgoja - seminar: Ranjivost 160803 3 0/30/0
Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea 160805 3 0/30/0
Filozofija povijesti - seminar: O sreći i nesreći u svjetskoj povijesti 160809 3 0/30/0
Filozofija roda 37082 4 30/0/0
Filozofija uma 37079 6 60/0/0
Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika 160811 3 0/30/0
Indijska filozofija I 37080 3 30/0/0
Marx i marksističke filozofije - seminar: Egalitarizam i pravednost 160812 3 0/30/0
Metafizika 51277 4 30/0/0
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije III 160813 3 0/30/0
Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju 145587 3 0/30/0
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12625)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Fonetska korekcija (NM) 120100 4 15/0/15
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
Rad s nadarenim učenicima (NM) 120103 4 30/0/0
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Filozofije 127547 5 0/0/0
Filozofija odgoja 59513 4 30/0/0
Mentorske konzultacije II 125876 1 0/0/15
Nastavna praksa filozofije II 124274 3 0/0/30
Seminar iz metodike nastave filozofije II 124358 3 0/30/0
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS bodova (10655)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Bioetika 69886 6 60/0/0
Estetika - seminar: Filozofsko-psihoanalitičko čitanje Shakespearea 160799 3 0/30/0
Filozofija i psihoanaliza 51258 4 30/0/0
Filozofija odgoja - seminar: Sport, ethos i odgoj 160804 3 0/30/0
Filozofija politike - seminar: Pravo naroda i vječni mir 160806 3 0/30/0
Filozofija povijesti 37078 4 30/0/0
Filozofija povijesti - seminar: Ideja revolucije u filozofiji povijesti 160808 3 0/30/0
Filozofija znanosti 51280 4 30/0/0
Indijska filozofija 2 51271 3 30/0/0
Logika - seminar: Logika za filozofiju I 117976 3 0/30/0
Logika-Seminar: Logika i teorija izračunljivosti 78518 3 0/30/0
Marx i marksističke filozofije 51267 4 30/0/0
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije IV 160814 3 0/30/0
Povijest filozofije - seminar: Novoplatonizam od Plotina do Prokla 160815 3 0/30/0
Seminar iz semiologije i filozofije jezika 160818 3 15/15/0
Sloboda volje (seminar iz Etike) 64233 3 0/30/0
Suvremena estetika 51135 6 60/0/0
Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost 131783 3 0/30/0
Teorija spoznaje - seminar: Modeli racionalnosti 117983 3 0/30/0
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12625)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Primjena računala u nastavi jezika 120107 4 15/0/15
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0