Filozofija, smjer Znanstveni

Naziv
smjer Znanstveni
Puni naziv
Filozofija, smjer Znanstveni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar filozofije
magistra filozofije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Filozofija, znanstveni smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 16. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovoga sveučilišnoga diplomskoga studijskoga programa stječu se uvjeti za upis na doktorski studij filozofije ili na srodne poslijediplomske studije, ako su zadovoljeni svi uvjeti koje određuju nositelji tih studija. Uvjete za upis na druge poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskomu fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti se zakonski zaštićenim akademski naziv magistar filozofije (mag. phil.) te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao. Diplomski studij filozofije znanstvenoga smjera osposobljava za savjetnički rad u kulturi, znanosti, medijima, državnoj upravi, gospodarstvu, a također i u prevodilaštvu; njime se osobito stječe kvalifikacija za nastavak poslijediplomskoga doktorskoga studija i početak znanstvene karijere na visokoškolskim ustanovama i znanstveno-istraživačkim institutima.
Zahtjevi i rezultati
Znanstveni smjer diplomskoga studija filozofije jedan je od dvaju smjerova toga studija. Diplomska godina studija (V. godina studija, tj. deveti i deseti semestar) uključuje uobičajene oblike nastave (predavanja, seminare), a osobito individualni mentorski rad u sklopu tematskih i metodoloških priprema za pisanje magistarskoga rada. Modul kolegija sastavljen je od izbornih kolegija iz ponude Odsjeka za filozofu ili drugih odsjekâ u aktualnoj godini u kojoj studenti upisuju diplomski studij. Osim slušanja izbornih kolegija studenti se opredjeljuju za temu i biraju mentora ili mentoricu svojega magistarskoga rada; u tu svrhu pohađaju redovne konzultacije tijekom 1. semestra diplomskoga studija s izvještajima o istraživanju temeljne literature. Sinopsis diplomskoga rada predaju najkasnije do početka 2. semestra. Pri tome u dogovoru s mentorom ili mentoricom upisuju izborne kolegije u skladu s tematikom svojega završnoga rada. Tjedno opterećenje nastave i konzultacije ne smije premašiti 20 sati. Studenti stječu bodove u kolegijima sukladno deklaraciji u silabima. Za mentorske konzultacije, pripremu i prijavu teme istraživanja stječu 6 ECTS. Studijem su studenti usvojili osnovne stručne kompetencije u filozofiji s osobitim obzirom na idejno-povijesna i suvremena znanja iz filozofskih disciplina i područja, uključujući i različita razdoblja u povijesti zapadnih (klasičnih, modernih i suvremenih) te izvaneuropskih tradicija (posebno indijskih filozofija): etike, filozofije znanosti i drugih racionalnih diskursâ, odnosa filozofije i religije, filozofskih teorija umjetnosti, odnosa komunikacije i medija, kritike ideologija, bioetike, filozofije jezika, filozofije kulture, filozofije povijesti, filozofije prirode, filozofije roda, indijske filozofije, klasičnoga njemačkoga idealizma, marksističke filozofije, metodologije znanstvenoga rada, metafizike, suvremene estetike.

 1. prepoznati deduktivne i induktivne elemente znanstvene metode
 2. povezati znanstvena objašnjenja, zakone i teorije s epistemologijskim modelima
 3. primijeniti logički jezik, pojmove i tehnike u objašnjenju znanstvenih teorija
 4. objasniti različite postupke filozofijskog argumentiranja, izvođenja i dokazivanja
 5. primijeniti metodologiju znanstvenog rada u području filozofije
 6. sintetizirati filozofijske nazore i tematske cjeline po pojedinim njezinim granama u ključnim razdobljima povijesti filozofije
 7. komentirati u javnim istupima sa stajališta teoretske i praktičke filozofije aktualne i prijeporne društvene teme
 8. preispitati etička polazišta i s njima povezane argumentacijske obrasce pojedinih suvremenih moralnih, političkih i pravnih prijepora
 9. kritički prosuđivati sa stajališta filozofije kulture i estetike suvremene kulturne i estetske fenomene kao i umjetničke pravce
 10. kritički prosuđivati klasične filozofijske tekstove u odnosu prema njihovim suvremenim interpretacijama i komentarima
 11. komunicirati filozofijske ideje i probleme stručnoj i zainteresiranoj javnosti
 12. isplanirati i izvesti samostalni istraživački rad te izložiti rezultate pred stručnom i znanstvenom javnošću
 13. kritički procjenjivati relevantnu stručnu literaturu
 14. samostalno oblikovati plan osobnoga stručnog usavršavanja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Mentorske konzultacije I 125880 2 0/0/15
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 15 ECTS bodova (10658)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Estetika - seminar: Estetika ili filozofija umjetnosti? 160798 3 0/30/0
Etika - seminar: Etika i tehnika 160800 3 0/30/0
Etika - seminar: Feministička bioetika 160801 3 0/30/0
Filozofija odgoja - seminar: Ideja sveučilišta 160802 3 0/30/0
Filozofija odgoja - seminar: Ranjivost 160803 3 0/30/0
Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea 160805 3 0/30/0
Filozofija povijesti - seminar: O sreći i nesreći u svjetskoj povijesti 160809 3 0/30/0
Filozofija roda 37082 4 30/0/0
Filozofija uma 37079 6 60/0/0
Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika 160811 3 0/30/0
Indijska filozofija I 37080 3 30/0/0
Marx i marksističke filozofije - seminar: Egalitarizam i pravednost 160812 3 0/30/0
Metafizika 51277 4 30/0/0
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije III 160813 3 0/30/0
Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju 145587 3 0/30/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Filozofije 127548 10 0/0/0
Mentorske konzultacije II 125878 3 0/0/30
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 15 ECTS bodova (10658)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Bioetika 69886 6 60/0/0
Estetika - seminar: Filozofsko-psihoanalitičko čitanje Shakespearea 160799 3 0/30/0
Filozofija i psihoanaliza 51258 4 30/0/0
Filozofija odgoja - seminar: Sport, ethos i odgoj 160804 3 0/30/0
Filozofija politike - seminar: Pravo naroda i vječni mir 160806 3 0/30/0
Filozofija povijesti 37078 4 30/0/0
Filozofija povijesti - seminar: Ideja revolucije u filozofiji povijesti 160808 3 0/30/0
Filozofija znanosti 51280 4 30/0/0
Indijska filozofija 2 51271 3 30/0/0
Logika - seminar: Logika za filozofiju I 117976 3 0/30/0
Logika-Seminar: Logika i teorija izračunljivosti 78518 3 0/30/0
Marx i marksističke filozofije 51267 4 30/0/0
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije IV 160814 3 0/30/0
Povijest filozofije - seminar: Novoplatonizam od Plotina do Prokla 160815 3 0/30/0
Seminar iz semiologije i filozofije jezika 160818 3 15/15/0
Sloboda volje (seminar iz Etike) 64233 3 0/30/0
Suvremena estetika 51135 6 60/0/0
Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost 131783 3 0/30/0
Teorija spoznaje - seminar: Modeli racionalnosti 117983 3 0/30/0