Grčki jezik i književnost, smjer Nastavnički

Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Grčki jezik i književnost, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije grčkog jezika i književnosti
magistra edukacije grčkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Grčki jezik i književnost izdalo je 16. lipnja 2005. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Bilo koji odgovarajući doktorski studij (npr. književnost, povijest).
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistar / magistra edukacije grčkog jezika i književnosti (mag. educ. philol. graec.) te obavljati stručni posao u području u kojemu su stekli naziv. Oni su kvalificirani za rad u osnovnim i srednjim školama, potom u znanstvenim i kulturnim institucijama, zbirkama, specijaliziranim knjižnicama; napokon, u medijima, državnoj upravi, turizmu.
Zahtjevi i rezultati
Studenti usvajaju temelje didaktike i metodike suvremene nastave grčkog; osvješćuju vlastite pedagoške sklonosti i temperament; prepoznaju izazov prenošenja studijem stečenih znanja i svladavaju problem preoblikovanja filoloških spoznaja u školsko gradivo.

 1. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja
 2. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi
 3. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 4. u nastavnom procesu opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u starogrčkom jeziku, te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 5. u nastavi objasniti i upozoriti na fonološka, morfološka, sintaktička odstupanja od klasične atičke norme u tekstovima pisanim drugim starogrčkim dijalektima ili u helenističkom razdoblju
 6. u nastavnom procesu ukazati na elemente indoeuropskog naslijeđa u grčkoj književnosti i kulturi i objasniti povezanost grčkog jezika s indoeuropskom jezičnom zajednicom
 7. prilikom analize odabranih grčkih tekstova zajedno s učenicima izdvojiti, definirati i protumačiti stilska obilježja i njihovu funkciju u cjelini teksta
 8. voditi učenike do oblikovanja jezično i stilski brižno dotjeranog prijevoda grčkog teksta na hrvatski
 9. u nastavnom procesu ukazati na specifičnosti pojedinih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija u povijesti grčke književnosti i njihovu povezanost s kulturnim, društvenim i povijesnim procesima u antičkoj Grčkoj
 10. opisati i protumačiti žanrovski sustav antičke književnosti, te učenike upozoriti na njegove razlike u odnosu na suvremeni sustav žanrova
 11. u nastavnom procesu ukazati na specifičnosti pojedinih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija u povijesti grčke književnosti
 12. primijeniti naučenu književnokritičku terminologiju i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela napisanih starogrčkim jezikom u radu s učenicima
 13. samostalno se i kritički služiti znanstvenom i stručnom literaturom, kako na hrvatskom, tako i na stranim jezicima struke
 14. izraditi stručan rad s temom iz grčkog jezika ili književnosti, s posebnim osvrtom na mogućnost posredovanja odabrane teme u nastavi
 15. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Metodika nastave klasičnih jezika 117569 8 45/0/15
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12630)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Fonetska korekcija (NM) 120100 4 15/0/15
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
Osnove latinskoga 1 51421 4 15/15/0
Rad s nadarenim učenicima (NM) 120103 4 30/0/0
Rimska književnost republikanskoga razdoblja 64253 2 30/0/0
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Grčkog jezika i književnosti 124318 15 0/0/0
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12630)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Osnove latinskoga 2 51422 4 15/15/0
Primjena računala u nastavi jezika 120107 4 15/0/15
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Rimska književnost carskoga razdoblja 64252 2 30/0/0
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0