Germanistika, smjer Prevoditeljski

Naziv
smjer Prevoditeljski
Puni naziv
Germanistika, smjer Prevoditeljski
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar njemačkog jezika i književnosti
magistra njemačkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Nema definiranih ishoda učenja

Nema definiranog izvedbenog plana