Talijanistika

Naziv
Talijanistika
Puni naziv
Talijanistika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) talijanskog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) talijanskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. opisati i objasniti u okviru suvremenih gramatičkih pristupa morfosintaktičke kategorije u talijanskome jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 2. primijeniti naučeno morfosintaktičko pojmovlje i temeljne spoznaje u analizi i usvajanju gramatičkih struktura talijanskoga jezika
 3. provoditi kontrastivnu analizu hrvatsko-talijanskih interferencija na morfosintaktičkoj razini
 4. usporediti i povezati morfosintaktičku strukturu talijanske i hrvatske rečenice
 5. kategorizirati funkcionalne dijelove talijanske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica
 6. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na talijanskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 7. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u fonetskoj, fonološkoj, morfosintaktičkoj i leksičkoj analizi talijanskoga jezika
 8. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na talijanskome jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 9. samostalno prevesti s talijanskoga na hrvatski, i obrnuto, tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 10. prepoznati i definirati osnovne književnoteorijske i književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela na hrvatskom i talijanskom jeziku
 11. nabrojiti, razlikovati i definirati književne rodove, vrste i žanrove, metričke i versifikacijske obrasce te stilske figure na hrvatskom i talijanskom jeziku
 12. upotrijebiti znanje o književnim rodovima, vrstama i žanrova, metričkim i versifkacijskim obrascima te stilskim figurama u analizi književnih tekstova
 13. sažeti, izraziti svojim riječima na talijanskom jeziku te protumačiti osobitosti djela starije i novije talijanske književnosti
 14. nabrojiti najvažnije autore i djela talijanske književnosti i pridružiti ih odgovarajućim književno-povijesnim razdobljima i književnostilskim formacijama
 15. izraziti svojim riječima specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija
 16. povezati pojedino djelo i/ili autorski opus s temeljnim spoznajama o književnostilskim formacijama i književnopovijesnim razdobljima i analizirati ga u tom kontekstu
 17. identificirati i komentirati kulturne, društvene i povijesne obrasce i pojave u Italiji
 18. samostalno istražiti, razlikovati i komentirati elemente talijanske kulture i civilizacije te ih usporediti s ekvivalentnim hrvatskim elementima
 19. kategorizirati, definirati, razlikovati i usporediti elemente talijanske kulture i civilizacije iz područja filmske i kazališne umjetnosti
 20. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Talijanski jezik I 1. 36049 4 0/0/60
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
2. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija I - odabrati najmanje 4 ECTS boda (1473)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Osnove teorije književnosti 132040 4 45/0/0
Periodizacija talijanske književnosti 36050 5 30/15/0
3. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija II - odabrati 5 ECTS bodova (1474)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Fonetika i fonologija talijanskog jezika 36053 5 30/15/0
Uvod u studij talijanskoga jezika 36052 5 30/15/0
4. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija III - odabrati najmanje 1 ECTS bod (1475)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Fonetske vježbe iz talijanskog jezika 36054 1 0/0/30
Latinski jezik za talijaniste 36889 2 0/0/30
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Talijanski jezik I 2. 36056 4 0/0/60
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
2. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija I - odabrati najmanje 4 ECTS bodova (1473)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Osnove teorije književnosti 132040 4 45/0/0
Periodizacija talijanske književnosti 36050 5 30/15/0
3. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija II - odabrati 5 ECTS bodova (1474)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Fonetika i fonologija talijanskog jezika 36053 5 30/15/0
Uvod u studij talijanskoga jezika 36052 5 30/15/0
4. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija III - odabrati najmanje 1 ECTS bod (1475)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Fonetske vježbe iz talijanskog jezika 36054 1 0/0/30
Latinski jezik za talijaniste 36889 2 0/0/30
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Morfosintaksa talijanskog jezika I 52691 5 30/15/0
Talijanski jezik II. 1 52690 5 0/0/60
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
2. Izborni kolegiji iz talijanske književnosti - odabrati 5 ECTS bodova (3996)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Morfosintaksa talijanskog jezika II 52693 5 30/15/0
Talijanski jezik II. 2 52692 5 0/0/60
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Izborni kolegiji iz talijanske književnosti - odabrati 5 ECTS bodova (4002)
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Povijest talijanskog jezika 52695 5 30/15/0
Talijanski jezik III. 1 52694 5 0/0/60
2. Izborni kolegiji iz talijanske književnosti - odabrati 5 ECTS bodova (3996)
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Talijanska leksikologija 52697 5 30/15/0
Talijanski jezik III. 2 52696 5 0/0/60
2. Izborni kolegiji iz talijanske književnosti - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (6115)