Južnoslavenski jezici i književnosti, Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika

Naziv
Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika
Puni naziv
Južnoslavenski jezici i književnosti, Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) južnoslavenskih jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) južnoslavenskih jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Nema definiranih ishoda učenja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezične vježbe iz bugarskog jezika 1 118784 2 0/0/30
Osnovna gramatika bugarskog jezika 1 162909 2 30/0/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
Uvod u opću lingvistiku 78566 3 30/0/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - odabrati 4 ECTS boda (1813)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture 37522 4 15/15/0
3. Fakultetska ponuda izbornih kolegija - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (5734)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - odabrati 4 ECTS boda (1813)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Uvod u studij bugarskoga jezika, književnosti i kulture 58743 4 0/30/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezične vježbe iz bugarskog jezika 3 52494 3 0/0/60
Morfosintaksa srpskog jezika 146851 4 15/15/0
Osnove poredbenog slavenskog jezikoslovlja 66740 4 15/15/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (8169)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Bugarska književnost 19. stoljeća 77966 4 15/15/0
Srpska književnost: Srpska poezija 19. vijeka 52496 4 15/15/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezične vježbe iz bugarskog jezika 4 52498 3 0/0/60
Leksikologija srpskog jezika 60069 4 15/15/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 12 ECTS bodova (8169)
5. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (8174)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Književnost bugarskog modernizma 77967 4 15/15/0
Srpska književnost: Poetika srpske moderne i avangarde 132033 4 15/15/0
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Fonetika i fonologija srpskog jezika 77981 4 15/15/0
Jezične vježbe iz bugarskog jezika VI 52510 3 0/0/30
Poredbene analize 118556 4 15/15/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 12 ECTS bodova (8174)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Bugarska književnost 1945-1989 81420 4 15/15/0
Srpska književnost: Srpska drama 131698 4 15/15/0