Južnoslavenski jezici i književnosti, Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Slovenistika

Naziv
Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Slovenistika
Puni naziv
Južnoslavenski jezici i književnosti, Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Slovenistika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) južnoslavenskih jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) južnoslavenskih jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij južnoslavenskih jezika i književnosti izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 16. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završenog preddiplomskog studija južnoslavenskih jezika i književnosti studenti mogu nastaviti studirati na smjerovima diplomskog studija južnoslavenskih jezika i književnosti: jezično-prevoditeljska usmjerenja, književno-interkulturno usmjerenje i nastavničko usmjerenje. Studenti koji odustaju od druge studijske grupe mogu upisati diplomski studij južne slavistike kombinirajući dva usmjerenja. Studenti koji ne nastavljaju studij mogu nastaviti diplomski studij na drugim srodnim fakultetima u zemlji i svijetu koji priznaju ECTS iz dodiplomskoga studija.
Profesionalni status
Sa završetkom dodiplomskoga studija predviđa se mogućnost zapošljavanja na pomoćnim poslovima korektora u izdavačkim i novinskim kućama, na pomoćnim poslovima korespondenta, kao i na poslovima tajnica/ka u gospodarstvu, a stjecali bi pravo na nastavak studija prema usmjerenjima (diplomski dio studija), kao i na nastavak srodnih studija na drugim sveučilištima (domaćim i inozemnim).
Zahtjevi i rezultati
Na preddiplomskom studiju odabiru se dva modula, dvije B podgrupe (dva južnoslavenska jezika i književnosti) u ukupnom opsegu od jedne A studijske grupe. Sadržaj je studija za svaku grupu studenata, koji biraju kombinirajući četiri nacionalne filologije u šest usmjerenja: bugaristika-makedonistika, bugaristika-slovenistika, bugaristika-srbistika, makedonistika-slovenistka, makedonistika-srbistika, slovenistika-srbistika. Načelno se može reći da se u dodiplomskom studiju od studenata očekuje intenzivno savladavanje dvaju južnoslavenskih jezika te upoznavanje, čitanje i tumačenje najpoznatijih (kanonskih) autora i tekstova iz novijih južnoslavenskih književnosti, kao i osnovna kompetencija u poredbenom južnoslavističkom jezikoslovlju i znanosti o književnosti. Konkretno: u preddiplomskom studiju studenti stječu komunikacijsku interkulturnu kompetenciju iz odabranih južnoslavenskih jezika, kao i sposobnost čitanja, razumijevanja i analize izvornih književnih i neknjiževnih tekstova. Uz to teži se ovladavanju osnovama poredbene povijesti južnoslavenskih jezika i književnosti. U studiju izabranih književnosti studenti ovladavaju njihovom periodizacijom, stječu uvid u ključne književno-povijesne fenomene i činjenice te se upoznaju s najznačajnijim autorskim opusima.

Nema definiranih ishoda učenja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - odabrati 4 ECTS boda (1816)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Osnove slovenske književnosti 37518 4 15/15/0
Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture 37556 4 15/15/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - odabrati 4 ECTS boda (1816)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Osnove slovenske književnosti 37518 4 15/15/0
Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture 37556 4 15/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (8170)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Makedonska književnost: Makedonska poezija 52566 4 15/15/0
Razdoblja i vrste slovenske književnosti 77970 4 15/15/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezične vježbe iz makedonskog jezika 4 52569 3 0/0/60
Jezične vježbe iz slovenskog jezika 4 52549 3 0/0/60
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 12 ECTS bodova (8170)
5. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 8 ECTS bodova (12458)
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezične vježbe iz makedonskog jezika VI 52573 3 0/0/30
Jezične vježbe iz slovenskog jezika VI 52575 3 0/0/30
Poredbene analize 118556 4 15/15/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 12 ECTS bodova (12458)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Makedonska književnost: Makedonski roman 131702 4 15/15/0
Slovenska književnost: Suvremeni slovenski roman 131701 4 15/15/0