Južnoslavenski jezici i književnosti, Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika

Naziv
Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika
Puni naziv
Južnoslavenski jezici i književnosti, Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) južnoslavenskih jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) južnoslavenskih jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij južnoslavenskih jezika i književnosti izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 16. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završenog preddiplomskog studija južnoslavenskih jezika i književnosti studenti mogu nastaviti studirati na smjerovima diplomskog studija južnoslavenskih jezika i književnosti: jezično-prevoditeljska usmjerenja, književno-interkulturno usmjerenje i nastavničko usmjerenje. Studenti koji odustaju od druge studijske grupe mogu upisati diplomski studij južne slavistike kombinirajući dva usmjerenja. Studenti koji ne nastavljaju studij mogu nastaviti diplomski studij na drugim srodnim fakultetima u zemlji i svijetu koji priznaju ECTS iz dodiplomskoga studija.
Profesionalni status
Sa završetkom dodiplomskoga studija predviđa se mogućnost zapošljavanja na pomoćnim poslovima korektora u izdavačkim i novinskim kućama, na pomoćnim poslovima korespondenta, kao i na poslovima tajnica/ka u gospodarstvu, a stjecali bi pravo na nastavak studija prema usmjerenjima (diplomski dio studija), kao i na nastavak srodnih studija na drugim sveučilištima (domaćim i inozemnim).
Zahtjevi i rezultati
Na preddiplomskom studiju odabiru se dva modula, dvije B podgrupe (dva južnoslavenska jezika i književnosti) u ukupnom opsegu od jedne A studijske grupe. Sadržaj je studija za svaku grupu studenata, koji biraju kombinirajući četiri nacionalne filologije u šest usmjerenja ? različit: bugaristika-makedonistika, bugaristika-slovenistika, bugaristika-srbistika, makedonistika-slovenistka, makedonistika-srbistika, slovenistika-srbistika. Načelno se može reći da se u dodiplomskom studiju od studenata očekuje intenzivno savladavanje dvaju južnoslavenskih jezika te upoznavanje, čitanje i tumačenje najpoznatijih (kanonskih) autora i tekstova iz novijih južnoslavenskih književnosti, kao i osnovna kompetencija u poredbenom južnoslavističkom jezikoslovlju i znanosti o književnosti. Konkretno: u preddiplomskom studiju studenti stječu komunikacijsku interkulturnu kompetenciju iz odabranih južnoslavenskih jezika, kao i sposobnost čitanja, razumijevanja i analize izvornih književnih i neknjiževnih tekstova. Uz to teži se ovladavanju osnovama poredbene povijesti južnoslavenskih jezika i književnosti. U studiju izabranih književnosti studenti ovladavaju njihovom periodizacijom, stječu uvid u ključne književno-povijesne fenomene i činjenice te se upoznaju s najznačajnijim autorskim opusima.

Nema definiranih ishoda učenja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezične vježbe iz makedonskog jezika 1 118786 2 0/0/30
Osnovna gramatika makedonskog jezika 1 162910 2 30/0/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
Uvod u opću lingvistiku 78566 3 30/0/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - odabrati 4 ECTS boda (1815)
3. Fakultetska ponuda izbornih kolegija - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (5735)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - odabrati 4 ECTS boda (1815)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture 37556 4 15/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (8171)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Makedonska književnost: Makedonska poezija 52566 4 15/15/0
Srpska književnost: Srpska poezija 19. vijeka 52496 4 15/15/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezične vježbe iz makedonskog jezika 4 52569 3 0/0/60
Leksikologija srpskog jezika 60069 4 15/15/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 12 ECTS bodova (8171)
5. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (8175)
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Fonetika i fonologija srpskog jezika 77981 4 15/15/0
Jezične vježbe iz makedonskog jezika VI 52573 3 0/0/30
Poredbene analize 118556 4 15/15/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 12 ECTS bodova (8175)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Makedonska književnost: Makedonski roman 131702 4 15/15/0
Srpska književnost: Srpska drama 131698 4 15/15/0