Južnoslavenski jezici i književnosti, Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika

Naziv
Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika
Puni naziv
Južnoslavenski jezici i književnosti, Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) južnoslavenskih jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) južnoslavenskih jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Nema definiranih ishoda učenja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezične vježbe iz slovenskog jezika 1 118788 2 0/0/30
Osnovna gramatika slovenskog jezika 1 146816 2 30/0/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
Uvod u opću lingvistiku 78566 3 30/0/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - odabrati 4 ECTS boda (1817)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Osnove slovenske književnosti 37518 4 15/15/0
Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture 37522 4 15/15/0
3. Fakultetska ponuda izbornih kolegija - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (5736)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - odabrati 4 ECTS boda (1817)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Osnove slovenske književnosti 37518 4 15/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezične vježbe iz slovenskog jezika 3 52546 3 0/0/60
Morfosintaksa srpskog jezika 146851 4 15/15/0
Osnove poredbenog slavenskog jezikoslovlja 66740 4 15/15/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (8172)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Razdoblja i vrste slovenske književnosti 77970 4 15/15/0
Srpska književnost: Srpska poezija 19. vijeka 52496 4 15/15/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezične vježbe iz slovenskog jezika 4 52549 3 0/0/60
Leksikologija srpskog jezika 60069 4 15/15/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 12 ECTS bodova (8172)
5. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 8 ECTS bodova (12459)
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Fonetika i fonologija srpskog jezika 77981 4 15/15/0
Jezične vježbe iz slovenskog jezika VI 52575 3 0/0/30
Poredbene analize 118556 4 15/15/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 12 ECTS bodova (12459)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Slovenska književnost: Suvremeni slovenski roman 131701 4 15/15/0
Srpska književnost: Srpska drama 131698 4 15/15/0