Informacijske znanosti

Naziv
Informacijske znanosti
Puni naziv
Informacijske znanosti
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) informacijskih znanosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) informacijskih znanosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za preddiplomski studij informacijskih znanosti izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završenog preddiplomskog studija informacijskih znanosti studenti mogu nastaviti na smjerovima diplomskog studija informacijskih znanosti: Informatika (nastavnički, istraživački) Informatologija, Arhivistika, Bibliotekarstvo, Muzeologija i upravljanje baštinom. Mogu nastaviti diplomski studij i na drugim srodnim fakultetima u zemlji i svijetu koji priznaju ECTS.
Profesionalni status
Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti zakonski zaštićen akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) informacijskih znanosti (univ. bacc. inf. znan.) te izvršavati stručni posao u području za koje je stekao naziv. Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz informatike, bibliotekarstva, muzeologije, arhivistike. Zahvaljujući tomu studenti stječu potrebna znanja i vještine za rješavanje srednje složenih zadataka u raznim granama ovisno o predmetima koje su prema svome izboru birali i usmjeravali se u polju. Zapošljavanje je usmjereno prema knjižnicama, muzejima, arhivima i dokumentacijsko-informacijskim centrima svima koji trebaju stručnjake koji poznaju informacijske tehnologije.
Zahtjevi i rezultati
Odsjek za informacijske znanosti nudi jedan preddiplomski studij koji može biti jednopredmetni ili se može kombinirati kao dvopredmetni studij. Program studija postavljen je interdisciplinarno i omogućuje da se kroz jezgre i izborne predmete (na Odsjeku, Fakultetu i Sveučilištu) mogu razviti svestrani interesi studenata, ali i zadovoljiti stvarne potrebe pojedinih disciplina u području. Istovremeno je u njima osigurano prožimanje nastavnih sadržaja, ali i mogućnost izbora i to pomoću niza modula koji studentu osiguravaju specijalizaciju za pojedinu disciplinu u području informacijskih znanosti, a što je vidljivo iz popisa predmeta u dopunskoj ispravi o završetku preddiplomskog studija. Na jednopredmetnom preddiplomskom studiju informacijskih znanosti studenti usvajaju temeljna znanja iz područja informatike i informacijsko-komunikacijske tehnologije. Temeljne kompetencije: poznavanje strukture baza podataka, njihove izrade i pretraživanja; osnove korištenja i izrade Web aplikacija i jednostavnijih programa; osnove jezičnih tehnologija i obrade prirodnog jezika. Osposobljeni su za obavljanje jednostavnijih poslova u različitim informacijskim i kulturnim ustanovama kao i u tijelima javne uprave i vlasti, poduzećima i tvrtkama koje imaju potrebu za osobama koje znaju rukovati informacijama u novom tehnološkom okruženju.

 1. interpretirati i riješiti informacijske potrebe korisnika
 2. pronaći, vrednovati i primijeniti informacije i/ili informacijske izvore
 3. primijeniti spoznaje teorijskih i metodoloških znanja informacijskih i komunikacijskih znanosti u rješavanju problema na stručnoj razini
 4. provoditi i ocijeniti programe zaštitite građe i podataka
 5. odabrati i upotrijebiti metode i tehnike obrade i organizacije dokumenata u fizičkim i digitalnim zbirkama i fondovima
 6. sudjelovati na projektima iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti
 7. primijeniti, kritički procijeniti i povezati znanja iz upravljanja složenim informacijskim sustavima
 8. primijeniti i izgraditi baze podataka i sustave za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu
 9. prepoznati, opisati i povezati informacijske službe, sustave i usluge
 10. primijeniti znanja iz različitih područja računalne obrade jezika
 11. prepoznati i primijeniti rezultate istraživanja iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti
 12. odabrati i upotrijebiti informatičke, informacijske i logičke modele u informacijskim i komunikacijskim znanostima
 13. interpretirati probleme vezane za dizajn, razvoj, evaluaciju i realizaciju dijaloških sustava utemeljenih na prirodnom jeziku
 14. prikazati funkcioniranje informacijskih institucija
 15. upotrijebiti funkcije zaštite, istraživanja i komunikacije u informacijskim ustanovama i izvan njih
 16. demonstrirati poznavanje osnovnih aktivnosti upravljanja zbirkama predmeta baštine i informacija o njima
 17. identificirati i usporediti vodeće trendove i razvoj računalnih tehnologija te tehnologije naprednog pretraživanja
 18. primijeniti postupke i načela obrade multimedijskih elemenata
 19. primijeniti i integrirati znanja i algoritme u izradi programskih rješenja
 20. demonstrirati vještine stručne usmene i pismene komunikacije
 21. vrednovati i odabrati najprikladnija informacijska rješenja za zahtjeve struke
 22. interpretirati i koristiti stručnu terminologiju na hrvatskom i engleskom jeziku

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Engleski za informatologe 1 36432 2 0/0/30
Logika za informatičare 35925 6 30/0/30
Matematika 35924 6 30/0/30
Osnove informacijske tehnologije 35922 5 15/0/30
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
Uvod u informacijske znanosti 64089 5 15/15/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 6 ECTS bodova (1468)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Digitalne zbirke 53409 5 30/15/0
Medijska kultura 35934 3 15/15/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Algoritmi i strukture podataka 35928 6 30/0/15
Engleski za informatologe 2 36870 2 0/0/30
Organizacija znanja 35926 6 30/15/0
Osnove komunikacijske tehnologije 35927 5 15/0/30
Računalne mreže 35929 3 15/0/15
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 8 ECTS bodova (1469)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Baštinske institucije 35930 6 30/15/0
Opća teorija baštine 64088 6 30/15/0
Osnove bibliotekarstva 35931 6 30/15/0
Uvod u arhivsku teoriju i praksu 35932 6 30/15/0
Uvod u obradu prirodnog jezika 35933 6 30/0/30
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Baze podataka 51386 6 30/0/30
Obrada teksta i jezika 51387 6 30/0/30
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
Uvod u računalnu sintezu govora 51388 3 15/0/15
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 15 ECTS bodova (3669)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Bibliografska organizacija 1 51390 6 30/0/30
Digitalne obrazovne knjižnice 64117 5 30/15/0
Digitalne zbirke 53409 5 30/15/0
Medijska kultura 35934 3 15/15/0
Osnove informacijske pismenosti 64122 5 15/15/0
Osnove web dizajna 39704 5 15/0/30
Spisovodstvo 135993 6 30/30/0
Uvod u muzeologiju 51391 6 30/0/30
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Multimedijski prikaz znanja 51394 6 30/0/30
Objektno i vizualno programiranje 69746 6 15/30/15
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
Vjerojatnost i statistika 51395 6 30/0/30
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 12 ECTS bodova (3671)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Klasifikacijski sustavi 51397 6 30/0/30
Napredno programiranje Web aplikacija 53407 5 15/0/30
Opća teorija baštine 64088 6 30/15/0
Osnove digitalne obrade teksta i slike 51400 5 15/15/15
Sređivanje i opis arhivskog gradiva 51398 6 30/0/30
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezične baze podataka 52648 3 15/15/0
Pretraživanje obavijesti i obrada prirodnog jezika 69749 3 15/0/15
Strojno prevođenje 52647 6 30/30/0
Teorija informacijske znanosti 86433 5 15/30/0
Zaštita podataka 52656 3 15/15/0
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 6 ECTS bodova (3927)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezični inženjering 135994 6 15/15/30
Uvod u formalne jezike i automate 52661 6 15/15/30
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 9 ECTS bodova (3928)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Digitalne obrazovne knjižnice 64117 5 30/15/0
Digitalne zbirke 53409 5 30/15/0
Dokumentacija u muzejima I. 52654 6 30/30/0
Informacijski izvori i služba 52651 6 30/30/0
Medijska kultura 35934 3 15/15/0
Osnove informacijske pismenosti 64122 5 15/15/0
Osnove upravljanja muzejskim zbirkama 52652 6 30/15/0
Vrednovanje arhivskog gradiva 52653 6 30/30/0
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Kriptologija 69745 6 30/0/30
Osnove upravljanja informacijskim institucijama 52655 6 30/30/0
Studentska praksa 70476 7 0/0/0
Završni rad na studiju Informacijskih znanosti 69895 8 0/0/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (3929)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Digitalna knjižnica I 52660 3 15/15/0
Objektno-orijentirana analiza i razvoj aplikacija 53413 6 30/15/0
Opća teorija baštine 64088 6 30/15/0
Osnove zaštite muzejskih zbirki 52659 3 15/15/0
Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva 52658 3 15/15/0