Komparativna književnost

Naziv
Komparativna književnost
Puni naziv
Komparativna književnost
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) komparativne književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) komparativne književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij komparativne književnosti izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 16. lipnja 2005. godine.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa, student stječe pravo upisa na svim diplomskim studijima društveno-humanističkog područja, uz iznimku onih studija koji izričito propišu posebne uvjete za upis.
Profesionalni status
Nositelj/ nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/-a je koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) komparativne književnosti te izvršavati stručni posao u području za koje je stekao/stekla naziv. Prvostupnik/ca je stekao/la temeljnu kompetenciju iz povijesti svjetske književnosti, teorije i metodologije proučavanja književnosti, komparativne povijesti hrvatske i drugih nacionalnih književnosti, teatrologije, filmologije i niza srodnih humanističkih disciplina. Ta mu kompetencija omogućuje da obavlja manje zahtjevne poslove u području kulture i medija, te da nastavi studij svih humanističkih i društvenih znanosti na Filozofskom fakultetu, Sveučilištu i drugim sveučilištima u zemlji i inozemstvu.
Zahtjevi i rezultati
Preddiplomski studij komparativne književnosti sastoji se od obveznih dijelova programa i izbornih kolegija na Fakultetu/ Sveučilištu. Obvezni dijelovi su opća povijest književnosti, teorija i metodologija proučavanja književnosti, komparativna povijest književnosti, teatrologija i filmologija. Nastavna jedinica je jednosemestralni kolegij ? tematski odnosno problemski oblikovana nastavna cjelina predavačkog i seminarskog rada, uz obvezne konzultativne, personalizirane razgovore nastavnika s manjim skupinama studenata. Polaznici kolegija redovito pišu seminarske radove s temom iz područja obrađena na kolegiju. Studenti komparativne književnosti kao glavnog jednopredmetnog programa moraju odslušati i položiti 15 stručnih jednosemestralnih kolegija: 4 iz opće povijesti književnosti, 2 iz teorije i metodologije proučavanja književnosti, 1 poredbeno-povijesni, 1 iz filmologije i 6 kolegija prema vlastitom izboru, s time da obvezno odslušaju i polože jednosemestralni kolegij iz estetike na Odsjeku za filozofiju te 2 ili 4 semestra (2 sata nastave tjedno) stranoga svjetskog jezika. Na kraju VI. semestra polažu završni ispit koji se sastoji od pismenog testa i eseja. Studenti komparativne književnosti kao jednog od dvaju glavnih studijskih programa moraju udovoljiti identičnim zahtjevima, ali slušaju 2 kolegija po vlastitom izboru. Kolegiji su raspoređeni prema stupnju složenosti, od temeljnih znanja iz različitih disciplina do problemski zahtjevnijih sadržaja, a visok stupanj izbornosti studentima omogućuje da izborom pojedinih kolegija sami kreiraju svoj kurikulum unutar normi obveznih predmeta. Program obuhvaća razdoblja u povijesti svjetske i različitih nacionalnih književnosti, hrvatsku književnost u europskom kontekstu, osnovne pojmove teorije književnosti, glavne pravce u metodologiji izučavanja književnosti - od pozitivizma do poststrukturalizma, osnovne pojmove i probleme komparativnog proučavanja književnosti kao što su tematologija, književna razmjena i teorija

 1. definirati ključne elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 2. opisati povijesni razvoj teorije književnosti, navesti relevantne pravce i njihove predstavnike, te razlikovati njihove pojmove i metode
 3. primijeniti književnoteorijske pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena
 4. nabrojiti razdoblja povijesti svjetske književnosti, opisati njihove glavne značajke, navesti predstavnike te njihova ključna djela
 5. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, te rodu i vrsti
 6. prepoznati i opisati relevantna obilježja pojedinih razdoblja povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove, te ih smjestiti u europski i svjetski kontekst
 7. primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji različitih pojava iz hrvatske književnosti i njihovoj usporedbi s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
 8. analizirati književne pojave u odnosu na srodne fenomene u hrvatskoj, europskoj i svjetskoj kulturi, te razlikovati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura
 9. uočiti i razlikovati oblike i stilove izvedbe, kategorije kazališnih organizacija, specijalizirane kazališne građevine i publike karakteristične za pojedina povijesna razdoblja i područja zapadnjačkoga kazališta
 10. opisati povijesni razvoj teorijskih pristupa kazalištu, nabrojiti ključne autore te objasniti njihove poetike
 11. primijeniti teatrološku terminologiju u analizi pripreme i izvedbe kazališne predstave
 12. primijeniti naučenu metodologiju i filmskoteorijsku aparaturu te temeljne spoznaje iz filmske historiografije u analizi i tumačenju filmskih djela
 13. prepoznati, klasificirati, usporediti i objasniti specifičnosti i razvoj pojedinih filmskopovijesnih razdoblja i stilskih formacija te filmskih rodova, vrsta i žanrova različitih nacionalnih kinematografija
 14. samostalno isplanirati, provesti, napisati i prezentirati vlastito istraživanje pojedinih filmskih djela, autora, razdoblja te društveno-povijesnih procesa komparacijom različitih filmskih praksi, tradicija i kultura
 15. objasniti povijesnu i suvremenu vezu književnosti, kazališta i filma s drugim umjetnostima i širim kulturno-povijesnim kontekstom
 16. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem jednom svjetskom jeziku
 17. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 18. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 18 ECTS bodova (1464)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (1747)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filmologija: Filmske stilske epohe 50894 6 30/15/0
Filmologija: Uvod u filmologiju 50877 6 30/15/0
Komparativna književnost: Hrvatski realizam u europskom kontekstu 131582 6 30/15/0
Komparativna književnost: Klasicizam: između ljubavi i dužnosti 78333 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Čitanje klasika 160776 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Modernističko pripovijedanje 160780 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Roman: kratka povijest žanra 160784 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Shakespeare 160786 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Pismo i govor drame 118558 6 30/15/0
Teorija književnosti: Antipsihijatrija i kultura 131584 6 30/15/0
Teorija književnosti: Teorija romana 118561 6 30/15/0
Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti 52671 6 30/15/0
Teorija književnosti: Uvod u teoriju stiha 52682 6 30/15/0
4. Strani jezik struke - odabrati jedan strani jezik (2102)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 18 ECTS bodova (1465)
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (2103)
4. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (1748)
4.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filmologija: Filmske stilske epohe 50894 6 30/15/0
Filmologija: Teorija filmskog stila 131574 6 30/15/0
Komparativna književnost: Klasicizam i kultura smijeha 81429 6 30/15/0
Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija 86825 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Avangarda 78329 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Poetike postmodernizma 160783 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 81430 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Udvorna ljubav 160787 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Kazališna publika 125624 6 30/15/0
Teorija književnosti: Književne vrste europskoga romantizma 160789 6 30/15/0
Teorija književnosti: Marksizam i književnost 160791 6 30/15/0
Teorija književnosti: Rod, feminizam, maskulizam 102105 6 30/15/0
Teorija književnosti: Satira - vrsta ili način 160794 6 30/15/0
Teorija književnosti: Suvremene književne teorije 81435 6 30/15/0
Teorija književnosti: Uvod u naratologiju 52668 6 30/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 18 ECTS bodova (3586)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 12 ECTS bodova (3589)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filmologija: Filmske stilske epohe 50894 6 30/15/0
Filmologija: Uvod u filmologiju 50877 6 30/15/0
Komparativna književnost: Hrvatski realizam u europskom kontekstu 131582 6 30/15/0
Komparativna književnost: Klasicizam: između ljubavi i dužnosti 78333 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Čitanje klasika 160776 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Modernističko pripovijedanje 160780 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Roman: kratka povijest žanra 160784 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Shakespeare 160786 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Pismo i govor drame 118558 6 30/15/0
Teorija književnosti: Antipsihijatrija i kultura 131584 6 30/15/0
Teorija književnosti: Teorija romana 118561 6 30/15/0
Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti 52671 6 30/15/0
Teorija književnosti: Uvod u teoriju stiha 52682 6 30/15/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 18 ECTS bodova (3658)
3. Izborni kolegiji - odabrati 12 ECTS bodova (3659)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filmologija: Filmske stilske epohe 50894 6 30/15/0
Filmologija: Teorija filmskog stila 131574 6 30/15/0
Komparativna književnost: Klasicizam i kultura smijeha 81429 6 30/15/0
Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija 86825 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Avangarda 78329 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Poetike postmodernizma 160783 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 81430 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Udvorna ljubav 160787 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Kazališna publika 125624 6 30/15/0
Teorija književnosti: Književne vrste europskoga romantizma 160789 6 30/15/0
Teorija književnosti: Marksizam i književnost 160791 6 30/15/0
Teorija književnosti: Rod, feminizam, maskulizam 102105 6 30/15/0
Teorija književnosti: Satira - vrsta ili način 160794 6 30/15/0
Teorija književnosti: Suvremene književne teorije 81435 6 30/15/0
Teorija književnosti: Uvod u naratologiju 52668 6 30/15/0
5. semestar
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 18 ECTS bodova (3592)
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 12 ECTS bodova (3638)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filmologija: Filmske stilske epohe 50894 6 30/15/0
Filmologija: Uvod u filmologiju 50877 6 30/15/0
Komparativna književnost: Hrvatski realizam u europskom kontekstu 131582 6 30/15/0
Komparativna književnost: Klasicizam: između ljubavi i dužnosti 78333 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Čitanje klasika 160776 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Modernističko pripovijedanje 160780 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Roman: kratka povijest žanra 160784 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Shakespeare 160786 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Pismo i govor drame 118558 6 30/15/0
Teorija književnosti: Antipsihijatrija i kultura 131584 6 30/15/0
Teorija književnosti: Teorija romana 118561 6 30/15/0
Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti 52671 6 30/15/0
Teorija književnosti: Uvod u teoriju stiha 52682 6 30/15/0
6. semestar
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 21 ECTS bod (dva kolegija i Esej) (3934)
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 9 ECTS bodova (4314)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Esej 56817 9 0/15/0
Filmologija: Filmske stilske epohe 50894 6 30/15/0
Filmologija: Teorija filmskog stila 131574 6 30/15/0
Komparativna književnost: Klasicizam i kultura smijeha 81429 6 30/15/0
Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija 86825 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Avangarda 78329 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Poetike postmodernizma 160783 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 81430 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Udvorna ljubav 160787 6 30/15/0
Teatrologija i dramatologija: Kazališna publika 125624 6 30/15/0
Teorija književnosti: Književne vrste europskoga romantizma 160789 6 30/15/0
Teorija književnosti: Marksizam i književnost 160791 6 30/15/0
Teorija književnosti: Rod, feminizam, maskulizam 102105 6 30/15/0
Teorija književnosti: Satira - vrsta ili način 160794 6 30/15/0
Teorija književnosti: Suvremene književne teorije 81435 6 30/15/0
Teorija književnosti: Uvod u naratologiju 52668 6 30/15/0