Kroatistika

Naziv
Kroatistika
Puni naziv
Kroatistika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) kroatistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) kroatistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za preddiplomski studij kroatistike izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 16. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa, student stječe pravo upisa na diplomski studij kroatistike, pod uvjetom da položi klasifikacijski ispit. Uvjete za upis na sveučilišne ili stručne diplomske studijske programe na drugim visokoškolskim institucijama određuju te institucije.
Profesionalni status
Nositelj/ nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/-a je koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) hrvatskoga jezika i književnosti te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Studij je zasnovan na temeljnim disciplinama kroatističke struke te nositeljima ove kvalifikacije pruža kulturološke uvide potrebne za neke organizacijske ili voditeljske poslove u javnim službama, predstavništvima, gospodarskim tvrtkama, medijima, izdavaštvu i sličnim djelatnostima.
Zahtjevi i rezultati
Preddiplomski studij kroatistike prvenstveno je koncipiran kao prva faza petogodišnjeg studija. Kroatistiku je moguće studirati kao jednopredmetni i dvopredmetni studij. Nastava na Odsjeku u načelu se održava na hrvatskome jeziku. Nakon šest semestara (najmanje 180 ECTS bodova na kroatistici) studenti će ovladati temeljnim disciplinama struke te steći kulturološki uvid potreban za neke organizacijske ili voditeljske poslove u javnim službama, predstavništvima, gospodarskim tvrtkama, medijima, izdavaštvu i sličnim institucijama. Završetak preddiplomskog nužan je za nastavak studija na jednom od diplomskih studija kroatističkog smjera. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) kroatistike. Nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa, student stječe pravo upisa na diplomski studij kroatistike, pod uvjetom da položi klasifikacijski ispit. Uvjete za upis na sveučilišne ili stručne diplomske studijske programe na drugim visokoškolskim institucijama određuju te institucije. Nositelj/ nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/-a je koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) hrvatskoga jezika i književnosti te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Studij je zasnovan na temeljnim disciplinama kroatističke struke te nositeljima ove kvalifikacije pruža kulturološke uvide potrebne za neke organizacijske ili voditeljske poslove u javnim službama, predstavništvima, gospodarskim tvrtkama, medijima, izdavaštvu i sličnim djelatnostima.

 1. definirati, opisati i objasniti osnovne pojmove iz jezikoslovne kroatistike
 2. objasniti odnos staroslavenskoga jezika prema ostalim slavenskim i indoeuropskim jezicima, osobito hrvatskomu
 3. razumjeti međusobnu ovisnost jezičnih promjena s obzirom na doba njihove primjene te sagledati gramatičke fenomene iz dijakronijske perspektive, kao i interpretirati povijest hrvatskoga jezika te prepoznati i primijeniti razlikovne kriterije u dijalektologiji
 4. primijeniti jezikoslovna znanja u pisanoj i govornoj komunikaciji
 5. interpretirati, tumačiti i analizirati povijesne i suvremene tekstove na fonološkoj, morfonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini hrvatskoga jezika
 6. kritički analizirati jezičnu uporabu i propisanu normu na fonološkoj, morfonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini hrvatskoga jezika
 7. ustvrditi odstupanja od hrvatske standardnojezične norme u pisanim tekstovima uzimajući u obzir funkcionalnostilsku raslojenost hrvatskoga jezika
 8. preispitati i ocijeniti vlastito pismeno i usmeno izražavanje na hrvatskome jeziku
 9. ovladati pisanom i govornom komunikacijom jednoga slavenskog jezika na početnome stupnju te definirati i objasniti razliku među značajkama toga slavenskoga jezika i hrvatskoga jezika, kao i razumjeti osebujnost hrvatskoga u odnosu prema drugim slavenskim jezicima, posebno južnoslavenskim
 10. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovne pojmove i teorije znanosti o književnosti nužne za analizu književnog djela
 11. objasniti i razlikovati obilježja književnopovijesnih razdoblja i stilskih formacija u hrvatskoj književnosti od srednjovjekovlja do postmodernizma
 12. primijeniti naučene spoznaje o znanosti o književnosti i književnopovijesnim razdobljima u analizi i tumačenju književnih djela, kao i analizirati tekstove hrvatske književnosti s obzirom na pripadnost određenom književnom razdoblju te rodu i vrsti
 13. kritički prosuđivati vezu između književnog teksta i društveno-povijesnog konteksta
 14. definirati, opisati i objasniti temeljne pojmove hrvatske usmene književnosti te analizirati temeljne usmenoknjiževne tekstove
 15. prepoznati i opisati stil kao obilježje književnih tekstova nastalih kreativnom jezičnom uporabom
 16. povezati književne sadržaje s ostalim srodnim umjetničkom, znanstvenim i općekulturnim sadržajima na sinkronijskoj i dijakronijskoj razini
 17. analizirati, razlikovati, raščlaniti te kritički prosuđivati vrste tekstova pisane i usmene književnosti različite namjene
 18. upotrijebiti strani jezik struke i njegovu znanstvenu terminologiju u pisanoj i usmenoj komunikaciji o stručnim temama srednje složenosti
 19. identificirati i locirati područje istraživanja za rad na terenu u području dijalektologije i usmene književnosti te vrednovati i pohraniti istraživani materijal
 20. procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezične vježbe I. 46824 4 0/0/60
Praksa čitanja 146632 3 15/15/0
Staroslavenski jezik 35955 6 30/30/0
Teorija jezika 35958 5 30/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
2. Izborni kolegiji - jezik (1. semestar) - odabrati 5 ECTS bodova (1508)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Etika govorenja 52304 5 30/15/0
Hrvatsko gramatičko nazivlje 97681 5 30/15/0
Temelji kognitivne lingvistike 51690 5 30/15/0
Uvod u materinski i inojezični hrvatski 36469 5 30/30/0
Uvod u semiologiju 52302 5 30/15/0
3. Izborni kolegiji - književnost (1. semestar) - odabrati najmanje 4 ECTS bodova (1509)
4. Strani jezik struke - odabrati jedan strani jezik (2102)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - književnost (2. sem.) - odabrati između 4 i 6 ECTS bodova (1510)
3. Izborni kolegiji - jezik (2. sem.) - odabrati između 3 i 5 ECTS bodova (3953)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Akcentologija 1 87729 5 30/15/0
Ćirilometodska baština u hrvatskoj kulturi i politici XIX. st. 81446 3 30/0/0
Korpusna lingvistika 37170 5 30/15/0
Lingvistika i njezini dijalekti 37171 5 30/15/0
Povijest lingvističkih teorija 37165 5 30/15/0
Primijenjena lingvistika 37164 5 30/30/0
4. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (2103)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - književnost (3.semestar) - odabrati najmanje 4 ECTS boda (3903)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (3955)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Fonetska korekcija izgovora 52722 4 15/0/15
Generativna gramatika 37161 5 30/15/0
Jezik hrvatskoglagoljskog Prvotiska 69870 4 15/15/0
Retorika i stilistika 160772 4 15/30/0
Temelji kognitivne lingvistike 51690 5 30/15/0
Uvod u materinski i inojezični hrvatski 36469 5 30/30/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - književnost (4. sem.) - odabrati između 4 i 6 ECTS bodova (3904)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Figura muškog lika u realizmu 90150 4 30/15/0
Hrvatska dječja književnost 160762 5 30/15/0
Hrvatska kratka proza 125603 4 30/15/0
Hrvatska ljubavna lirika 15. i 16. stoljeća 90200 4 30/15/0
3. Izborni kolegiji - jezik (4. sem.) - odabrati između 3 i 5 ECTS bodova (3905)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Ćirilometodska baština u hrvatskoj kulturi i politici XIX. st. 81446 3 30/0/0
Neverbalna komunikacija 36734 5 15/30/0
Prepoznavanje obavijesti u tekstu 52301 5 30/15/0
Primijenjena lingvistika 37164 5 30/30/0
Uvod u tipologiju 52303 5 30/15/0
5. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - slavenski jezik - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3906)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češki jezik (za nebohemiste) 125808 5 0/60/0
Ruski jezik za kroatiste i druge slaviste 1 52233 2 0/0/30
Slovački jezik (za neslovakiste) 86830 5 0/0/60
Tečaj bugarskog jezika 1 37559 4 0/0/30
Tečaj makedonskog jezika 1 37558 4 0/0/30
Tečaj slovenskog jezika 1 37563 4 0/0/30
3. Izborni kolegiji - književnost ili jezik - odabrati najmanje 4 ECTS bodova (3907)
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatska dijalektologija II 86436 4 30/30/0
Stilistika 52525 5 30/30/0
Uvod u noviju hrvatsku književnost II - 20. stoljeće 52524 5 30/30/0
2. Izborni kolegiji - jezik - odabrati 5 ECTS bodova (3908)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Prepoznavanje riječi 37158 5 30/15/0
Sintaksa padeža 69949 5 30/15/0
Sintaksa složenih struktura 52527 5 30/30/0
3. Izborni kolegiji - književnost - odabrati između 3 i 6 ECTS bodova (3909)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Figura muškog lika u realizmu 90150 4 30/15/0
Hrvatska dječja književnost 160762 5 30/15/0
Hrvatska kratka proza 125603 4 30/15/0
Hrvatska ljubavna lirika 15. i 16. stoljeća 90200 4 30/15/0
4. Izborni kolegiji - slavenski jezik - odabrati između 2 i 5 ECTS bodova (3910)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češki jezik (za nebohemiste) 125808 5 0/60/0
Poljski jezik za ne-poloniste 64090 5 0/0/60
Ruski jezik za kroatiste i druge slaviste 2 59464 2 0/0/30
Slovački jezik (za neslovakiste) 86830 5 0/0/60
Tečaj bugarskog jezika 2 37564 4 0/0/30
Tečaj makedonskog jezika 2 37566 4 0/0/30
Tečaj slovenskog jezika 2 37569 4 0/0/30
Tečaj ukrajinskog II 64100 4 0/0/30