Pedagogija

Naziv
Pedagogija
Puni naziv
Pedagogija
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) pedagogije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) pedagogije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za preddiplomski studij pedagogije izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa pedagogije, student stječe pravo upisa na diplomski sveučilišni studij pedagogije Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Uvjete za upis na sveučilišne diplomske studijske programe na drugim visokoškolskim institucijama određuju te institucije.
Profesionalni status
Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti zakonski zaštićen akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) pedagogije (univ. bacc. paed) te izvršavati stručni posao u području za koje je stekao naziv. Završeni preddiplomski studij pedagogije osposobljava za različite poslove u kojima se traži poznavanje i razumijevanje pedagogijskih procesa, poznavanje načela znanstvenog i metodologijskog pristupa pedagogijskoj teoriji i odgojno-obrazovnoj praksi, ali ne i profesionalno (ekspertno) djelovanje u institucijama odgoja, obrazovanja i znanosti, kao ni na poslovima pedagoga u predškolskim ustanovama, školama, domovima i sl. Prvostupnik (baccalaureus) pedagogije osposobljen je za rad u odgoju i obrazovanju, medijima, kulturi, izdavaštvu, državnoj upravi, nevladinom sektoru i sl.
Zahtjevi i rezultati
Cilj je preddiplomskog studija pedagogije kroz uvodne module: pedagogijska znanost, sustav odgoja i obrazovanja, društvo-kultura-obrazovanje upoznati osnovne odrednice pedagogije, odgojno-obrazovnog/školskog sustava, kao i multidisciplinarni karakter pedagogijske znanosti. U nastavku preddiplomskog studija studenti bi trebali upoznati neke od temeljnih pedagogijskih disciplina važnih za nastavak studija (moduli institucionalni odgoj i obrazovanje, pedagogijska istraživanja, specijalna pedagogija) kao i steći određene kompetencije za moguće zaposlenje u području obrazovanja, medija, kulture, državnoj upravi i nevladinom sektoru. Odabirom izbornih kolegija otvorena je mogućnost (su)kreiranja obrazovnog profila, koji može biti temelj daljnjem profiliranju u sklopu diplomskog studija pedagogije. Nakon završetka preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa pedagogije, student stječe pravo upisa na diplomski sveučilišni studij pedagogije Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Uvjete za upis na sveučilišne diplomske studijske programe na drugim visokoškolskim institucijama određuju te institucije. Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti zakonski zaštićen akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) pedagogije (univ. bacc. paed) te izvršavati stručni posao u području za koje je stekao naziv. Završeni preddiplomski studij pedagogije osposobljava za različite poslove u kojima se traži poznavanje i razumijevanje pedagogijskih procesa, poznavanje načela znanstvenog i metodologijskog pristupa pedagogijskoj teoriji i odgojno-obrazovnoj praksi, ali ne i profesionalno (ekspertno) djelovanje u institucijama odgoja, obrazovanja i znanosti, kao ni na poslovima pedagoga u predškolskim ustanovama, školama, domovima i sl. Prvostupnik (baccalaureus) pedagogije osposobljen je za rad u odgoju i obrazovanju, medijima, kulturi, izdavaštvu, državnoj upravi, nevladinom sektoru i sl

 1. odrediti posebnosti pedagogije kao znanosti, opisati sustav pedagogijskih disciplina i staviti pedagogiju u odnos sa srodnim znanostima
 2. analizirati pedagogijske teorijske diskurse i ustanoviti sličnosti i razlike među njima
 3. opisati i interpretirati najvažnije ideje, pravce i razdoblja u razvoju pedagogije
 4. navesti i objasniti osnovne koncepte institucionalnoga i izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja
 5. izdvojiti, analizirati, prezentirati kriterije podjele i osnovne karakteristike pojedinih segmenata formalnoga sustava odgoja i obrazovanja (predškolski, školski, visokoškolski)
 6. prepoznati, klasificirati i raspraviti polazišta, načela i temeljne koncepte inkluzivnoga odgoja i obrazovanja
 7. izdvojiti i po potrebi dizajnirati program odgoja i obrazovanja u skladu s individualnim mogućnostima i potrebama učenika
 8. analizirati, raspraviti i kritički vrednovati obrazovne politike
 9. razlikovati osnovne značajke kvantitativno i kvalitativno usmjerenih pedagogijskih istraživanja i skicirati vlastite istraživačke nacrte odabranih problema odgojno-obrazovne prakse iz pedagogijske perspektive
 10. navesti vrste, metode i tehnike pedagogijskih istraživanja i predvidjeti mogućnosti i učinke njihove primjene u odgojno-obrazovnoj praksi
 11. komunicirati informacije, ideje, probleme i rješenja u profesionalnome kontekstu
 12. opisati, interpretirati, primjenjivati i razvijati načela odgoja i obrazovanja za različitost, jednakost i društvenu pravdu
 13. demonstrirati znanja, vještine i sposobnosti potrebne za nastavak studija na diplomskoj razini
 14. iz pedagogijske perspektive kritički analizirati i vrednovati koncepte i teorije srodnih znanosti koji se odnose na odgoj i obrazovanje
 15. opisati i interpretirati najvažnije ideje, pravce i razdoblja u razvoju hrvatske pedagogije
 16. izdvojiti, analizirati i sistematizirati temeljne karakteristike i posebnosti pojedinih razina formalnoga, neformalnoga i informalnoga obrazovanja
 17. opisati i usporediti alternativne sustave odgoja i obrazovanja te formulirati mogućnosti primjene njihovih koncepata i načela u odgojno-obrazovnoj praksi
 18. izdvojiti i analizirati europske i globalne razvojne i odgojno-obrazovne strategije te ustanoviti sličnosti i razlike među njima
 19. izabrati, prilagoditi i primijeniti pedagoške modele odgoja i obrazovanja u virtualnome okruženju
 20. izdvojiti osnovne postupke obrade podataka u pedagogijskim istraživanjima, analizirati, interpretirati i evaluirati statističke pokazatelje te formulirati smjernice za pedagošku dijagnostiku u svrhu evaluacije odgojno-obrazovne prakse

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktičke teorije 35971 5 30/30/0
Osnove pedagogije 35969 5 30/30/0
Povijest i filozofija pedagogije 35970 5 30/30/0
Teorije odgoja i obrazovanja 35972 5 30/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (1834)
3. Strani jezik struke - odabrati jedan strani jezik (2102)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Andragogija 35978 5 30/30/0
Obiteljska pedagogija 35975 5 30/30/0
Pedagogija ranog djetinjstva 35976 5 30/30/0
Povijest hrvatske pedagogije i školstva 35973 5 30/30/0
Sistematska pedagogija 35974 5 30/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (1835)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Pedagogija cjeloživotnog obrazovanja 36698 5 30/30/0
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (2103)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antropologija odgoja i obrazovanja 66634 5 30/30/0
Međunarodno obrazovanje 51384 5 30/30/0
Pedagogija adolescencije 51385 5 30/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
Ustanove ranog odgoja i obrazovanja 66638 5 30/30/0
Uvod u pedagogijska istraživanja 66637 5 30/30/0
2. Izborni kolegiji - odabrati 5 ECTS bodova (3665)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Alternativne pedagoške ideje i škole 51407 5 30/30/0
Domski odgoj 51404 5 30/30/0
Kvantitativna istraživanja 69708 5 30/30/0
Stručno-pedagoška praksa u ustanovi ranog odgoja 124381 5 0/0/0
Školski podsustavi 69712 5 30/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (3673)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Psihologija odgoja i obrazovanja 53604 5 30/30/0
Virtualno obrazovanje 51408 5 30/30/0
5. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (3912)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Razvojne i obrazovne strategije 52618 5 30/30/0
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diferencijalna pedagogija 52622 5 30/30/0
Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama 69709 5 30/30/0
Obrazovanje darovitih 69710 5 30/30/0
Obrazovne politike 69711 5 30/30/0
2. Izborni kolegiji - odabrati 10 ECTS bodova (3913)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Pedagoška dijagnostika 52623 5 30/30/0
Seksualna pedagogija 52624 5 30/30/0