Sociologija

Naziv
Sociologija
Puni naziv
Sociologija
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) sociologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) sociologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za preddiplomski studij Sociologije izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2. lipnja 2005. godine
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa, student stječe pravo upisa na svaki od tri diplomska sveučilišna programa Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Profesionalni status
Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti zakonski zaštićen akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) sociologije (univ. bacc. soc.) te izvršavati stručni posao u području za koje je stekao naziv. Završeni preddiplomski studij sociologije osposobljava za različite poslove u kojima se traži razumijevanje društvenih procesa i poznavanje načela znanstvenog pristupa društvenoj problematici, ali ne i ekspertni znanstvenoistraživački pristup u proučavanju društva. Prvostupnik (baccalaureus) sociologije osposobljen je za rad u medijima, nevladinim organizacijama, izdavaštvu, kulturi i sl.
Zahtjevi i rezultati
Jednopredmetni preddiplomski studij sociologije upoznaje studente s osnovnim pojmovima sociologije, osnovnim metodološkim principima znanosti općenito, a osobito društvenih znanosti i sociologije te im omogućuje historijski pregled socioloških teorija. Studente se posebno upoznaje s osnovnim principima znanstvene analize kao i odgovarajućim metodama i tehnikama znanstvenog istraživanja te s osnovnim pretpostavkama vezanim uz teorijsku analizu. Tijekom tri godine jednopredmetnog preddiplomskog studija sociologije studenti imaju obavezu upisati i položiti šesnaest obaveznih kolegija, te šesnaest izbornih kolegija od kojih devet obavezno iz ponude Odsjeka za sociologiju. Obavezni kolegiji su: Osnovni pojmovi sociologije, Uvod u akademski studij sociologije, Osnove sociološke statistike 1 i 2, Povijesni uvod u sociologiju, Uvod u znanstveno istraživanje, Klasične sociološke teorije 1 i 2, Hrvatsko društvo 1 i 2, Kvantitativne metode istraživanja, Obrada i analiza podataka, Suvremene sociološke teorije, Kvalitativne metode istraživanja, Socijalna povijest ideja i Izgradnja teorije u sociologiji. Odabirom izbornih kolegija otvorena je mogućnost samostalnog kreiranja obrazovnog profila, koji može biti temelj daljnjem profiliranju u sklopu diplomskog studija sociologije. Završeni preddiplomski studij sociologije osposobljava za različite poslove u kojima se traži razumijevanje društvenih procesa i poznavanje načela znanstvenog pristupa društvenoj problematici, ali ne i ekspertni znanstvenoistraživački pristup u proučavanju društva. Završetkom preddiplomskoga studija sociologije, stječe se akademski naziv - sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) sociologije (univ. bacc. soc.)

 1. osmisliti i strukturirati prezentaciju stručnog i znanstvenog teksta
 2. prepoznati i kritički vrednovati ključne teze u znanstvenom tekstu
 3. napisati kratki prikaz ili jednostavan stručni tekst
 4. koristiti stručnu terminologiju u pisanju stručnih tekstova, stručnoj diskusiji i slično
 5. komunicirati informacije, ideje, probleme i rješenja stručnjacima i laicima
 6. aktivno sudjelovati u timskom radu
 7. identificirati, opisati i analizirati društvene probleme
 8. analitički i kritički pristupiti rješavanju problema
 9. pretraživati elektroničke baze podataka i druge bibliografske izvore
 10. usporediti različite teorijske perspektive u sociologiji
 11. primijeniti različite sociološke koncepte u analizi društvenih pojava i procesa na globalnoj i lokalnoj razini
 12. izdvojiti, analizirati i prezentirati osnovne karakteristike socijalne strukture i dinamike promjena hrvatskog društva
 13. prepoznati i definirati temeljne koncepte i kategorije pojedinih posebnih sociologija
 14. usporediti, analizirati i komentirati metodologiju i rezultate različitih socioloških istraživanja
 15. navesti i opisati te primijeniti osnovne kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja u sociologiji i društvenim znanostima
 16. koristititi statističke, kvantitativne i kvalitativne tehnike prikupljanja podataka
 17. interpretirati statističke i druge rezultate prikupljanja podataka
 18. prikupiti i interpretirati relevantne podatke potrebne za donošenje zaključaka vezanih uz relevantna društvena, znanstvena ili etička pitanja
 19. koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
 20. prepoznati vlastite kompetencije nužne za nastavak studija na višoj razini

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Osnove sociološke statistike 1 36003 6 45/0/15
Osnovni pojmovi sociologije 36002 6 30/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
Uvod u akademski studij sociologije 160834 6 30/30/0
2. Kolegiji s unut. izbornošću - od 1. do 6. semestra odabrati min. 48 ECTS bodova - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 48 ECTS bodova (4042)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Društvo i tehnologija 37087 6 30/30/0
Mediji i društvo 36885 6 30/30/0
Metoda ankete 51340 6 30/15/15
Obrazovanje i društvo 51317 6 30/30/0
Sociologija grada 36881 6 30/30/0
Sociologija rada i organizacije 51320 6 30/30/0
Sociologija religije 51323 6 30/30/0
Sociologija roda 51330 6 30/30/0
Sociologija spolnosti 36884 6 30/30/0
Sociologija vojske i rata 36882 6 30/30/0
Sociološke teorije moći 51331 6 30/30/0
3. Strani jezik struke - odabrati jedan strani jezik (4026)
4. Izborni kolegiji - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova (1897)
4.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Društvo i tehnologija 37087 6 30/30/0
Mediji i društvo 36885 6 30/30/0
Metoda ankete 51340 6 30/15/15
Obrazovanje i društvo 51317 6 30/30/0
Sociologija grada 36881 6 30/30/0
Sociologija rada i organizacije 51320 6 30/30/0
Sociologija religije 51323 6 30/30/0
Sociologija roda 51330 6 30/30/0
Sociologija spolnosti 36884 6 30/30/0
Sociologija vojske i rata 36882 6 30/30/0
Sociološke teorije moći 51331 6 30/30/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Osnove sociološke statistike 2 36006 6 45/0/15
Povijesni uvod u sociologiju 36005 6 30/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
Uvod u znanstveno istraživanje 36007 3 30/0/0
2. Kolegiji s unut. izbornošću - od 1. do 6. semestra odabrati min. 48 ECTS bodova - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 48 ECTS bodova (4042)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Odabrana poglavlja statističke analize 66158 6 45/0/15
Osnove socijalne psihologije 51329 4 30/15/0
Sociologija porodice 51322 6 30/30/0
Sociologija rizika 36886 6 30/30/0
Terorizam i društvo 51332 6 30/30/0
Uvod u socijalnu antropologiju 38093 6 30/30/0
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (4027)
4. Izborni kolegiji - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova (1897)
4.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Odabrana poglavlja statističke analize 66158 6 45/0/15
Osnove socijalne psihologije 51329 4 30/15/0
Sociologija porodice 51322 6 30/30/0
Sociologija rizika 36886 6 30/30/0
Terorizam i društvo 51332 6 30/30/0
Uvod u socijalnu antropologiju 38093 6 30/30/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatsko društvo 1 51333 6 30/30/0
Klasične sociološke teorije 1 51308 6 30/30/0
Kvantitativne metode istraživanja 51334 3 30/0/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
2. Kolegiji s unut. izbornošću - od 1. do 6. semestra odabrati min. 48 ECTS bodova - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 48 ECTS bodova (4042)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Društvo i tehnologija 37087 6 30/30/0
Mediji i društvo 36885 6 30/30/0
Metoda ankete 51340 6 30/15/15
Obrazovanje i društvo 51317 6 30/30/0
Sociologija grada 36881 6 30/30/0
Sociologija rada i organizacije 51320 6 30/30/0
Sociologija religije 51323 6 30/30/0
Sociologija roda 51330 6 30/30/0
Sociologija spolnosti 36884 6 30/30/0
Sociologija vojske i rata 36882 6 30/30/0
Sociološke teorije moći 51331 6 30/30/0
3. Izborni kolegiji - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova (1897)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Društvo i tehnologija 37087 6 30/30/0
Mediji i društvo 36885 6 30/30/0
Metoda ankete 51340 6 30/15/15
Obrazovanje i društvo 51317 6 30/30/0
Sociologija grada 36881 6 30/30/0
Sociologija rada i organizacije 51320 6 30/30/0
Sociologija religije 51323 6 30/30/0
Sociologija roda 51330 6 30/30/0
Sociologija spolnosti 36884 6 30/30/0
Sociologija vojske i rata 36882 6 30/30/0
Sociološke teorije moći 51331 6 30/30/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatsko društvo 2 51335 6 30/30/0
Klasične sociološke teorije 2 51311 6 30/30/0
Obrada i analiza podataka 51336 6 30/0/30
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Kolegiji s unut. izbornošću - od 1. do 6. semestra odabrati min. 48 ECTS bodova - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 48 ECTS bodova (4042)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Odabrana poglavlja statističke analize 66158 6 45/0/15
Osnove socijalne psihologije 51329 4 30/15/0
Sociologija porodice 51322 6 30/30/0
Sociologija rizika 36886 6 30/30/0
Terorizam i društvo 51332 6 30/30/0
Uvod u socijalnu antropologiju 38093 6 30/30/0
3. Izborni kolegiji - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova (1897)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Odabrana poglavlja statističke analize 66158 6 45/0/15
Osnove socijalne psihologije 51329 4 30/15/0
Sociologija porodice 51322 6 30/30/0
Sociologija rizika 36886 6 30/30/0
Terorizam i društvo 51332 6 30/30/0
Uvod u socijalnu antropologiju 38093 6 30/30/0
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Kvalitativne metode istraživanja 51337 3 30/0/0
Suvremene sociološke teorije 1 97280 6 30/30/0
2. Kolegiji s unut. izbornošću - od 1. do 6. semestra odabrati min. 48 ECTS bodova - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 48 ECTS bodova (4042)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Društvo i tehnologija 37087 6 30/30/0
Mediji i društvo 36885 6 30/30/0
Metoda ankete 51340 6 30/15/15
Obrazovanje i društvo 51317 6 30/30/0
Sociologija grada 36881 6 30/30/0
Sociologija rada i organizacije 51320 6 30/30/0
Sociologija religije 51323 6 30/30/0
Sociologija roda 51330 6 30/30/0
Sociologija spolnosti 36884 6 30/30/0
Sociologija vojske i rata 36882 6 30/30/0
Sociološke teorije moći 51331 6 30/30/0
3. Izborni kolegiji - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova (1897)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Društvo i tehnologija 37087 6 30/30/0
Mediji i društvo 36885 6 30/30/0
Metoda ankete 51340 6 30/15/15
Obrazovanje i društvo 51317 6 30/30/0
Sociologija grada 36881 6 30/30/0
Sociologija rada i organizacije 51320 6 30/30/0
Sociologija religije 51323 6 30/30/0
Sociologija roda 51330 6 30/30/0
Sociologija spolnosti 36884 6 30/30/0
Sociologija vojske i rata 36882 6 30/30/0
Sociološke teorije moći 51331 6 30/30/0
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Izgradnja teorije u sociologiji 51339 6 30/30/0
Socijalna povijest ideja 51315 6 30/30/0
Suvremene sociološke teorije 2 102117 6 30/30/0
2. Kolegiji s unut. izbornošću - od 1. do 6. semestra odabrati min. 48 ECTS bodova - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 48 ECTS bodova (4042)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Odabrana poglavlja statističke analize 66158 6 45/0/15
Osnove socijalne psihologije 51329 4 30/15/0
Sociologija porodice 51322 6 30/30/0
Sociologija rizika 36886 6 30/30/0
Terorizam i društvo 51332 6 30/30/0
Uvod u socijalnu antropologiju 38093 6 30/30/0
3. Izborni kolegiji - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 35 ECTS bodova (1897)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Odabrana poglavlja statističke analize 66158 6 45/0/15
Osnove socijalne psihologije 51329 4 30/15/0
Sociologija porodice 51322 6 30/30/0
Sociologija rizika 36886 6 30/30/0
Terorizam i društvo 51332 6 30/30/0
Uvod u socijalnu antropologiju 38093 6 30/30/0