Antropologija

Naziv
Antropologija
Puni naziv
Antropologija
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) antropologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) antropologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za preddiplomski studij antropologije izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike 16. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka dvopredmetnog preddiplomskog studija, prvostupnici/ce imaju mogućnost nastaviti svoje obrazovanje na dvopredmetnom diplomskom studiju antropologije. Završen preddiplomski studij antropologije studentima također daje mogućnost uključivanja u diplomski studij antropologije, etnologije i srodnih znanosti. Uvjete za upis na druge diplomske studije u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija
Profesionalni status
Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom prvostupnik / prvostupnica (baccalaureus / baccalaurea) antropologije, te obavljati stručni posao u području za koji je stekao/la naziv
Zahtjevi i rezultati
Osnovni je cilj preddiplomskog studija antropologije upoznati studente s osnovnim pojmovima antropologije, metodama i tehnikama znanstvenog istraživanja te im omogućiti historijski pregled antropoloških teorija. Polaznici preddiplomskog studija moraju svladati osnovne elemente antropologije te sagledati njihovu teorijsku povezanost kako bi bili u mogućnosti razumjeti i prepoznati različitost ljudskih strukturiranja i djelatnosti koje iz njih izviru. Apsolviranjem kolegija studenti stječu znanja koja im omogućuju biti aktivnim sudionicima u antropološkim istraživanjima. Nadalje, nakon studija, razvijaju vještinu prepoznavanja evolucijske karakteristike bioloških i društveno kulturnih fenomena te njihove povezanosti. Zadaci studija ostvaruju se u obveznim i izbornim predmetima. Obaveza studenata je položiti sve ispite, napisati propisane seminarske radove i ispuniti sve druge propisane obaveze.

 1. objasniti i analizirati teorijske koncepte i njihov povijesni razvoj u okviru različitih polja antropologije
 2. protumačiti temeljne pojmove, procese i mehanizme razvoja predmeta istraživanja u poljima antropologije
 3. usporediti, preispitati i povezati znanstvene spoznaje iz antropologije te srodnih i komplementarnih znanstvenih disciplina
 4. definirati i opisati temeljne metode istraživanja u različitim poljima antropologije
 5. uz voditelja sudjelovati u pripremi, organizaciji, podjeli poslova i provođenju istraživanja u različitim poljima antropologije
 6. analizirati kvalitativne i kvantitativne podatke uz pomoć prikladnih metodoloških tehnika i računalnih aplikacija
 7. prepoznati etičke aspekte različitih područja antropološke djelatnosti i primijeniti smjernice etičkog djelovanja
 8. pretraživati znanstvenu i stručnu literaturu uz korištenje bibliotečnih i informacijskih sustava
 9. usmeno i pismeno prezentirati javnosti teorijske koncepte i istraživačke probleme struke
 10. koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
 11. kritički prosuđivati vlastito znanje i kompetencije za samostalni rad u području antropologije
 12. sudjelovati u timskom radu
 13. pokazati spremnost za profesionalno usavršavanje i cjeloživotno učenje

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
Uvod u antropologiju 36001 5 30/30/0
Uvod u etnologiju 66524 5 30/30/0
Uvod u genetiku čovjeka 64083 3 30/0/0
2. Strani jezik struke - odabrati jedan jezik (1898)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Lingvistička antropologija 90768 5 30/15/0
Metode istraživanja u antropologiji 35968 3 30/0/0
Socijalna antropologija 64084 5 30/15/15
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
2. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (1899)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Statističke metode za antropologe 64085 4 15/0/30
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
Uvod u populacijsku genetiku 66815 5 15/15/15
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 4 ECTS boda (3859)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Indoeuropska mitologija 67323 5 30/15/0
Kognitivna lingvistika 65533 3 15/15/0
Kvalitativne metode istraživanja 51337 3 30/0/0
Metodologija etnologije i kulturne antropologije 51726 5 30/30/0
Umjetnost antike 35919 5 30/15/15
Uvod u indoeuropsku lingvistiku 78427 3 30/0/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Analiza antropoloških podataka 64086 4 15/0/30
Auksologija čovjeka 52346 3 30/0/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
Uvod u antropološku arheologiju 52349 5 30/15/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (3860)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Lingvistička propedeutika 37168 5 30/15/0
Međukulturalna istraživanja ličnosti 52365 3 30/0/0
Teorije kulturne antropologije 51728 5 30/30/0
Uvod u ikonologiju 69722 5 30/15/15
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antropologija odgoja i obrazovanja 66636 5 30/15/0
Medicinska antropologija 52351 5 30/15/0
Sociobiologija 65530 3 30/0/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3859)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Indoeuropska mitologija 67323 5 30/15/0
Kognitivna lingvistika 65533 3 15/15/0
Kvalitativne metode istraživanja 51337 3 30/0/0
Metodologija etnologije i kulturne antropologije 51726 5 30/30/0
Umjetnost antike 35919 5 30/15/15
Uvod u indoeuropsku lingvistiku 78427 3 30/0/0
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Evolucija čovjeka 52354 5 30/15/0
Ljudska bihevioralna ekologija 69816 3 30/0/0
Temeljni pojmovi ekologije čovjeka 52352 3 15/15/0
Uvod u forenzičnu antropologiju 52353 5 30/15/0
2. Izborni kolegiji - odabrati 6 ECTS bodova (3860)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Lingvistička propedeutika 37168 5 30/15/0
Međukulturalna istraživanja ličnosti 52365 3 30/0/0
Teorije kulturne antropologije 51728 5 30/30/0
Uvod u ikonologiju 69722 5 30/15/15