Arheologija

Naziv
Arheologija
Puni naziv
Arheologija
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) arheologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij arheologije izdalo je 16.lipnja 2005. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Uvjeti prijave
završena četverogodišnja srednja škola
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka preddiplomskog studija arheologije, studenti stječu pravo upisa na diplomski studij koji je organiziran u tri smjera: prapovijesna, antička i srednjovjekovna arheologija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti zakonski zaštićen akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ica (baccalaureus/a) arheologije (univ. bacc. arch.)te izvršavati stručni posao u području za koje su stekli naziv. U okviru arheologije sveučilišni prvostupnici kvalificirani su prvenstveno za terenski rad i određene muzeološke djelatnosti. Zapošljavanje je, međutim, moguće i izvan arheologije, osobito u području kulture i turizma.
Zahtjevi i rezultati
Arheologija kao humanistička i povijesna znanost teži istraživanju ljudske prošlosti pomoću sačuvanih i otkrivenih materijalnih ostataka svih vidova čovjekove djelatnosti. S obzirom na metode koje se odnose na otkrivanje, dokumentiranje i konzerviranje arheoloških nalazišta i nalaza, arheologija se znatno razlikuje od drugih humanističkih povijesnih znanosti. Njezine su metode u velikoj mjeri prirodoznanstvene, te je u nastavni program studija arheologije uvršten niz predmeta koji studente upoznaju s različitim prirodoznanstvenim sadržajima i metodama. Usvajanjem gradiva propisanih kolegija i pohađanjem terenske nastave, studenti stječu znanja i vještine primjene specifičnih metoda arheoloških istraživanja i obrade građe. S druge strane studij arheologije obuhvaća niz klasičnih sadržaja, što se očituje i kroz tradicionalnu podjelu studija na tri vremenska i tematska perioda: prapovijest, antiku i srednji vijek. Svako od ovih velikih razdoblja i tematskih cjelina proučava se kroz niz osnovnih i dodatnih kolegija u formi predavanja, seminara i vježbi. Arheološka građa proučava se u povijesnom kontekstu, što omogućava stjecanje spoznaja o bitnim karakteristikama društva u pojedinim povijesnim razdobljima. Arheologija na preddiplomskom stupnju može biti jednopredmetni ili dvopredmetni studij. Studenti jednopredmetne arheologije dužni su skupiti 25 ECTS bodova unutar svakoga semestra iz kolegija koji se nude na Odsjeku za arheologiju. Ostale bodove mogu steći upisujući izborne kolegije na studiju arheologije ili na drugim studijima Filozofskog fakulteta. Studenti dvopredmetnog studija arheologije moraju u svakom semestru skupiti 12 ECTS bodova iz kolegija koji su ponuđeni na Odsjeku za arheologiju. Sa završenim 6. semestrom i jednopredmetni i dvopredmetni studenti arheologije stječu uvjete za upis na diplomski studij arheologije. Zahvaljujući bogatom i podrobno razrađenom studijskom programu, završeni sveučilišni prvostupnici arheologije osposobljeni su za određena radn

 1. moći objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području Hrvatske
 2. moći navesti glavna obilježja arheoloških kultura i civilizacija Europe i Sredozemlja
 3. nabrojati i objasniti metode relativnog i apsolutnog datiranja arheološke građe
 4. nabrojati i objasniti tipologije pojedinih vrsta arheološke građe
 5. nabrojati i objasniti interdisciplinarnu primjenu znanstvenih metoda u arheologiji
 6. moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal
 7. moći izrađivati arheološku terensku dokumentaciju
 8. moći uz voditelja sudjelovati u pripremi, organizaciji, podjeli poslova i provođenju arheološkog istraživanja
 9. primijeniti postojeće tipologije na klasifikaciju arheološkog materijala
 10. u dogovoru s nadređenima sudjelovati u organizaciji, podjeli poslova i provođenju klasifikacije arheološke građe
 11. primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku
 12. moći primijeniti socijalne vještine važne u radnom okruženju
 13. koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu
 14. koristiti se stranim jezikom u stručnoj komunikaciji
 15. moći prezentirati stručne i znanstvene podatke javnosti
 16. moći primijeniti etička načela u kontaktu sa zajednicama, arheološkim lokalitetima i arheološkom građom
 17. prepoznavati i uvažavati kulturne različitosti
 18. primijeniti stečeno znanje na višoj razini studija
 19. provoditi zadatke iz područja arheologije u raznim sferama stručnog djelovanja poput muzejske i konzervatorske djelatnosti, arheoloških istraživanja, aktivnostima vezanim uz očuvanje kulturne baštine, turizmu, i sl

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 3 ECTS boda (1461)
3. Strani jezik struke - odabrati jedan jezik (1898)
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (1992)
4.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 3 ECTS boda (1463)
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (1899)
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (1993)
4.1. Kolegiji s odsjeka
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (3622)
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 3 ECTS boda (3623)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Arheologija bioloških ostataka 51096 3 30/0/0
Arheologija i mediji 118627 3 30/0/0
Arheologija i povijest srednjeg vijeka 51097 3 30/0/0
Crtanje pokretnih arheoloških nalaza 51098 2 0/0/30
Proseminar iz klasične arheologije 51100 3 0/30/0
Stručni izlet i posjet muzeju III 86818 1 0/0/15
Zooarheologija 64129 3 30/0/0
4. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 1 ECTS bod (3624)
4.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Arheologija bioloških ostataka 51096 3 30/0/0
Arheologija i mediji 118627 3 30/0/0
Arheologija i povijest srednjeg vijeka 51097 3 30/0/0
Crtanje pokretnih arheoloških nalaza 51098 2 0/0/30
Proseminar iz klasične arheologije 51100 3 0/30/0
Stručni izlet i posjet muzeju III 86818 1 0/0/15
Zooarheologija 64129 3 30/0/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (3625)
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3626)
4. Izborni kolegiji - opcionalno odabrati do popunjenja kvote (3627)
4.1. Kolegiji s odsjeka
5. semestar
1. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 10 ECTS bodova (3628)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku 51119 5 30/0/0
Uvod u provincijalnu arheologiju 142652 5 30/0/0
Velika seoba naroda 51121 5 30/0/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 3 ECTS boda (3629)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Arheologija i mediji 118627 3 30/0/0
Arheologija krajolika - ambijenti i naselja 142416 3 30/0/0
Epigrafika 51123 3 30/0/0
Numizmatika 51122 3 30/0/0
Opća srednjovjekovna arheologija 51126 3 0/30/0
Proseminar iz provincijalne arheologije 142659 3 0/30/0
Stručni izlet i posjet muzeju V 86820 1 0/0/15
Svakodnevni život u rimskim provincijama 51124 2 0/0/30
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3630)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Arheologija i mediji 118627 3 30/0/0
Arheologija krajolika - ambijenti i naselja 142416 3 30/0/0
Epigrafika 51123 3 30/0/0
Numizmatika 51122 3 30/0/0
Opća srednjovjekovna arheologija 51126 3 0/30/0
Proseminar iz provincijalne arheologije 142659 3 0/30/0
Stručni izlet i posjet muzeju V 86820 1 0/0/15
Svakodnevni život u rimskim provincijama 51124 2 0/0/30
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Osnove ranokršćanske arheologije 51127 5 30/0/0
Rani srednji vijek u Hrvatskoj 51128 5 30/0/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 3 ECTS boda (3632)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 1 ECTS bod (3633)
3.1. Kolegiji s odsjeka