Češki jezik i književnost

Naziv
Češki jezik i književnost
Puni naziv
Češki jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) bohemistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) bohemistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij Etnologija i kulturna antropologija izdalo je 2. lipnja 2005. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovoga preddiplomskoga sveučilišnoga studijskoga programa student/studentica stječe pravo upisa na diplomski studij češkog jezika i književnosti. Uvjete za upis na sveučilišne ili stručne diplomske studijske programe na drugim visokoškolskim institucijama određuju te institucije.
Profesionalni status
Nositelj/nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/ovlaštena je koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) bohemistike te obavljati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Studij je zasnovan na temeljnim disciplinama bohemističke struke te nositeljima/nositeljicama kvalifikacije pruža kulturološka znanja potrebna za neke organizacijske ili voditeljske poslove u javnim službama, predstavništvima, gospodarskim tvrtkama, medijima, izdavaštvu i sličnim djelatnostima.
Zahtjevi i rezultati
Preddiplomski studij bohemistike koncipiran je ponajprije kao prva faza petogodišnjega studija. Bohemistiku je moguće studirati kao dvopredmetni A-studij. Nastava u preddiplomskom studiju održava se na hrvatskome i češkome jeziku. Nakon šest semestara (90 ECTS-bodova na bohemistici) studenti će ovladati češkim jezikom na razini B2 prema Zajedničkome europskome referentnome okviru za jezike i temeljnim disciplinama struke te steći kulturološka znanja potrebna za neke organizacijske ili voditeljske poslove u javnim službama, predstavništvima, gospodarskim tvrtkama, medijima, izdavaštvu i sličnim institucijama. Završetak preddiplomskoga studija nuždan je za nastavak studija na jednome od dvaju smjerova diplomskoga studija bohemistike (prevoditeljsko-kulturološkome i nastavničkome). Sa završetkom preddiplomskoga studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/ sveučilišna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) bohemistike

 1. slijedom relevantnih lingvističkih pristupa opisati i objasniti fonetske, fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u češkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 2. kategorizirati frazeološke i sintaktičke komponente jezičnog iskaza i ilustrirati njihove komunikacijske učinke
 3. osmisliti, skicirati i predstaviti strukturu vlastitoga pisanog teksta, prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji vodeći računa o korektnom odnosu prema izvorima
 4. povezivati znanja iz različitih lingvističkih disciplina i usporediti češko-hrvatske podudarnosti i različitosti
 5. kritički prosuđivati leksikografska izdanja, ocijeniti njihovu korisnost za praktičnu uporabu
 6. koristiti se mrežnim korpusima, leksikografskim radovima i računalnim pravopisima
 7. prepoznati povijesne, društvene i kulturne poveznice između Hrvatske i Češke te stečeno znanje primijeniti u različitim translatološkim i komunikacijskim situacijama
 8. samostalno prevesti s češkog na hrvatski i s hrvatskog na češki jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 9. samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati različita razdoblja i elemente češke kulture
 10. izraziti svojim riječima specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja, stilskih i društveno povijesnih srodnosti i razlika u razvoju češke književnosti
 11. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu književnopovijesnu i književnoterijsku (književnoznanstvenu) terminologiju potrebnu za analizu književnoga djela
 12. primijeniti naučeni književnokritički aparat i temeljna književnopovijesna znanja u analizi i tumačenju čeških književnih djela
 13. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja, pojedinih autorskih korpusa i pojedinih književnih djela češke književnosti
 14. kritički prosuđivati pojedine češke književne pojave u odnosu na povijesni kontekst
 15. procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 16. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju bohemistike s drugim studijskim programom u društveno-humanističkom području

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češke jezične vježbe I 69551 5 0/0/90
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
Uvod u češku kulturu 132042 5 45/15/0
2. Kolegiji s unut. izbornošću -tijekom stud. min. 15 od ukupno 30 ECTS za izb.kol. - tijekom studija odabrati najmanje 15 od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1889)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češka korpusna lingvistika 81440 5 30/30/0
Staroslavenski jezik 35955 6 30/30/0
3. Fakult.ponuda - tijekom stud. odabrati preostale od uk.30 ECTS za izb.kolegije - tijekom studija odabrati preostale od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1891)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češka korpusna lingvistika 81440 5 30/30/0
Hrvatski jezik 78086 5 0/60/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češke jezične vježbe II 36059 5 0/0/90
Povijest češkog jezika i dijalektologija 77887 5 60/0/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
2. Kolegiji s unut. izbornošću -tijekom stud. min. 15 od ukupno 30 ECTS za izb.kol. - tijekom studija odabrati najmanje 15 od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1889)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češka popularna književnost 102250 5 30/30/0
Uvod u češku književnost 125807 5 45/15/0
Završni rad na studiju Češkog jezika i književnosti 69897 5 0/0/0
3. Fakult.ponuda - tijekom stud. odabrati preostale od uk.30 ECTS za izb.kolegije - tijekom studija odabrati preostale od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1891)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češka popularna književnost 102250 5 30/30/0
Hrvatski jezik 78086 5 0/60/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češka književnost do kraja 19. stoljeća 126191 5 45/15/0
Češke jezične vježbe III. 51868 5 0/0/90
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
2. Kolegiji s unut. izbornošću -tijekom stud. min. 15 od ukupno 30 ECTS za izb.kol. - tijekom studija odabrati najmanje 15 od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1889)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češka korpusna lingvistika 81440 5 30/30/0
Staroslavenski jezik 35955 6 30/30/0
3. Fakult.ponuda - tijekom stud. odabrati preostale od uk.30 ECTS za izb.kolegije - tijekom studija odabrati preostale od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1891)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češka korpusna lingvistika 81440 5 30/30/0
Hrvatski jezik 78086 5 0/60/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češke jezične vježbe IV. 51870 5 0/0/90
Fonologija i morfologija češkog jezika 135471 5 60/0/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Kolegiji s unut. izbornošću -tijekom stud. min. 15 od ukupno 30 ECTS za izb.kol. - tijekom studija odabrati najmanje 15 od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1889)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češka popularna književnost 102250 5 30/30/0
Uvod u češku književnost 125807 5 45/15/0
Završni rad na studiju Češkog jezika i književnosti 69897 5 0/0/0
3. Fakult.ponuda - tijekom stud. odabrati preostale od uk.30 ECTS za izb.kolegije - tijekom studija odabrati najmanje 15 od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1891)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češka popularna književnost 102250 5 30/30/0
Hrvatski jezik 78086 5 0/60/0
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češke jezične vježbe V. 51872 5 0/0/90
Sintaksa češkog jezika 51869 5 60/0/0
2. Kolegiji s unut. izbornošću -tijekom stud. min. 15 od ukupno 30 ECTS za izb.kol. - tijekom studija odabrati najmanje 15 od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1889)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češka korpusna lingvistika 81440 5 30/30/0
Staroslavenski jezik 35955 6 30/30/0
3. Fakult.ponuda - tijekom stud. odabrati preostale od uk.30 ECTS za izb.kolegije - tijekom studija odabrati preostale od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1891)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češka korpusna lingvistika 81440 5 30/30/0
Hrvatski jezik 78086 5 0/60/0
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češka književnost 20. stoljeća 126190 5 45/15/0
Češke jezične vježbe VI 51874 5 0/0/90
2. Kolegiji s unut. izbornošću -tijekom stud. min. 15 od ukupno 30 ECTS za izb.kol. - tijekom studija odabrati najmanje 15 od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1889)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češka popularna književnost 102250 5 30/30/0
Uvod u češku književnost 125807 5 45/15/0
Završni rad na studiju Češkog jezika i književnosti 69897 5 0/0/0
3. Fakult.ponuda - tijekom stud. odabrati preostale od uk.30 ECTS za izb.kolegije - tijekom studija odabrati preostale od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1891)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češka popularna književnost 102250 5 30/30/0
Hrvatski jezik 78086 5 0/60/0